• @ALL has read permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rules:st [03.12.2023 10:31]
vojtech.pikal [Související dokumenty]
rules:st [03.12.2023 11:01]
vojtech.pikal změny dle CF 15/2023 - procesní
Řádek 23: Řádek 23:
 <div #p2> <div #p2>
 <div #p2-1> <div #p2-1>
-(1) Cílem ​České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace ​striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační ​společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle je nutná revize kopírovacího monopolu takaby se nemohl stát záminkou pro útoky ​na svobodu Internetu+(1) Posláním ​České pirátské strany je svobodná, spravedlivá ​vzdělaná společnostkterá chrání lidská práva i občanské svobody a myslí ​na budoucnost.
 </​div>​ </​div>​
  
 <div #p2-2> <div #p2-2>
-(2) Česká pirátská strana ​chce svou politikou ​prosazovat ​podporovat +(2) Česká pirátská strana svou politikou ​prosazuje ​podporuje 
-  * a) svobodný přístup ​jednotlivců ​k informacím,​  +  * a) svobodu jednotlivce s důrazem na svobodný přístup k informacím, rovná práva a příležitosti,​ svobodu slova a ochranu soukromí
-  * b) svobodu slova vyjadřování,  +  * b) digitalizaci ​fungující stát
-  * c) svobodná dílasoftware ​standardy+  * c) špičkovou vědu a vzdělávání přístupné všemkteré jsou základem budoucího všestranného rozvoje země jejích občanů
-  * d) nezávislost soudů ​státních zastupitelství na státu+  * d) kvalitní ​dostupné zdravotnictví a sociálně citlivý stát
-  * e) transparentní nakládání s íjmy z kopírovacích ​podobných poplatků ​omezení nebo zrušení takových poplatků+  * e) péči o životní prostředí a udržitelnost,​ zodpovědný ​ístup k planetě ​klimatu ​moderní energetiku
-  * f) demokracii ​maximální zapojení ​veřejnosti do rozhodování+  * f) řádné hospodaření státu, skládání účtů občanům ​odpovědnou správu ​veřejných financí
-  * g) transparentní výběrová ​řízení ve veřejném sektoru,  +  * g) moderní a bohatou ekonomiku založenou na férovém tržním prostředí, inovacích, omezování monopolů a chytrém ​řešení ekonomických výzev nové doby
-  * h) podporu vzdělávání ​a vědeckých institucí+  * h) demokracii, rozhodování na základě faktů ​zapojení odborníků a veřejnosti,​ 
 +  * i) svobodný Internet, svobodná díla, svobodné standardy a moderní technologie,​ které slouží lidem, 
 +  * j) evropskou spolupráci a demokratické mezinárodní struktury,​ 
 +  * k) nezávislost justice a respekt k ústavnímu pořádku ​včetně dělby moci a oddělení státu a církví.
 </​div>​ </​div>​
  
 <div #p2-3> <div #p2-3>
-(3) Česká pirátská strana ​chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti +(3) Česká pirátská strana ​odmítá 
-  * a) zneužívání zákonů k omezování svobody+  * a) korupci a podvody, násilí, rasismus, cenzuru a šíření strachu ve společnosti,​ 
-  * b) cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti ​proti potlačování lidských práv.+  * b) totalitní ​autoritářské režimy a ideologie,​ 
 +  * c) zneužívání zákonů k omezování svobody a potlačování lidských práv.
 </​div>​ </​div>​
 </​div>​ </​div>​
Řádek 55: Řádek 59:
   * c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí, ​   * c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí, ​
   * <span ustanoveni #p3-1-d> d) souhlasí s programovými cíli České pirátské strany,</​span>​   * <span ustanoveni #p3-1-d> d) souhlasí s programovými cíli České pirátské strany,</​span>​
-  * e) se zaváže podporovat ​základní ​programové cíle uvedené v [[#p2|čl. 2]], a+  * e) se zaváže podporovat ​Poslání a programové cíle uvedené v [[#p2|čl. 2]], a
   * f) nestanovil-li republikový výbor jinak, nebyl ze strany v minulosti vyloučen.   * f) nestanovil-li republikový výbor jinak, nebyl ze strany v minulosti vyloučen.
 </​div>​ </​div>​
Řádek 83: Řádek 87:
   * c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou, nebo   * c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou, nebo
   * d) dnem uvedeným v žádosti o pozastavení členství, nejdříve však dnem doručení této žádosti předsednictvu příslušného sdružení.   * d) dnem uvedeným v žádosti o pozastavení členství, nejdříve však dnem doručení této žádosti předsednictvu příslušného sdružení.
- 
  
 <div #p3-7> <div #p3-7>
Řádek 97: Řádek 100:
  
 (8) Člen je povinen (8) Člen je povinen
-  * <span ustanoveni #p3-8-a> a) podporovat politické cíle strany, zejména ​základní ​programové cíle uvedené v [[#p2|čl. 2]], </​span>​+  * <span ustanoveni #p3-8-a> a) podporovat politické cíle strany, zejména ​Poslání a programové cíle uvedené v [[#p2|čl. 2]], </​span>​
   * b) dodržovat ustanovení jednacích řádů a dalších [[/​rules/​start|vnitřních předpisů]],​ zejména strpět omezení svých práv, které uloží rozhodčí komise za porušení povinností člena.   * b) dodržovat ustanovení jednacích řádů a dalších [[/​rules/​start|vnitřních předpisů]],​ zejména strpět omezení svých práv, které uloží rozhodčí komise za porušení povinností člena.
  
Řádek 104: Řádek 107:
  
 ==Čl. 4 Registrovaní příznivci strany== ==Čl. 4 Registrovaní příznivci strany==
-(1) Jako příznivec strany se může zaregistrovat každý, kdo podporuje [[#p2|ideové cíle strany]], na základě vyplnění a podpisu [[https://​profil.pirati.cz/​|registračního formuláře]] a zaplacení [[/​rules/​pcp#​vyse_prispevku|stanoveného příspěvku]].[(koment:>​Republikový výbor stanovil v [[/​rules/​pcp#​prispevky|§ 8 odst. (2) Pravidel pro členy a příznivce]],​ že příznivci příspěvek platit nemusí.)]+(1) Jako příznivec strany se může zaregistrovat každý, kdo podporuje [[#p2|Poslání ​strany]], na základě vyplnění a podpisu [[https://​profil.pirati.cz/​|registračního formuláře]] a zaplacení [[/​rules/​pcp#​vyse_prispevku|stanoveného příspěvku]].[(koment:>​Republikový výbor stanovil v [[/​rules/​pcp#​prispevky|§ 8 odst. (2) Pravidel pro členy a příznivce]],​ že příznivci příspěvek platit nemusí.)]
  
 (2) Registrovaní příznivci strany nejsou členy strany ve smyslu ZPS.[(koment:>​[[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-424|Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů]].)] (2) Registrovaní příznivci strany nejsou členy strany ve smyslu ZPS.[(koment:>​[[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-424|Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů]].)]
Řádek 237: Řádek 240:
   * e) schvaluje změny stanov,   * e) schvaluje změny stanov,
   * f) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,   * f) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,
-  ​* g) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-424#​p19h-1|ZPS]],​ +  * <span ustanoveni #p8-5-h>g) mimořádně přezkoumává rozhodnutí orgánu strany, pokud to skupina členů strany navrhne předsedovi do dvou týdnů od právní moci rozhodnutí;​ od toho okamžiku se vykonatelnost rozhodnutí pozastavuje. Celostátní fórum může do dvou týdnů od pozastavení rozhodnutí zrušit. Jinak se rozhodnutí vykoná. Pro účely tohoto ustanovení se skupinou rozumí alespoň pětina, nestanoví-li celostátní fórum ve svém [[/​rules/​jdr|jednacím řádu]] méně,​[(koment:>​Celostátní fórum stanovuje velikost této skupiny v [[/​rules/​jdr#​skupina_clenu|§ 5 svého jednacím řádu]] na dvojnásobek odmocniny z počtu členů.)]</​span>​ 
-  ​* <span ustanoveni #p8-5-h>h) mimořádně přezkoumává rozhodnutí orgánu strany, pokud to skupina členů strany navrhne předsedovi do dvou týdnů od právní moci rozhodnutí;​ od toho okamžiku se vykonatelnost rozhodnutí pozastavuje. Celostátní fórum může do dvou týdnů od pozastavení rozhodnutí zrušit. Jinak se rozhodnutí vykoná. Pro účely tohoto ustanovení se skupinou rozumí alespoň pětina, nestanoví-li celostátní fórum ve svém [[/​rules/​jdr|jednacím řádu]] méně,​[(koment:>​Celostátní fórum stanovuje velikost této skupiny v [[/​rules/​jdr#​skupina_clenu|§ 5 svého jednacím řádu]] na dvojnásobek odmocniny z počtu členů.)]</​span>​ +  * h) schvaluje zakládací dokument politického institutu jako právnické osoby zakládané stranou, 
-  * i) schvaluje zakládací dokument politického institutu jako právnické osoby zakládané stranou, +  * i) může schválit [[poi|Předpis o institutu]],​ který upravuje vztah strany k právnické osobě, která je jejím politickým institutem,​ 
-  * j) může schválit [[poi|Předpis o institutu]],​ který upravuje vztah strany k právnické osobě, která je jejím politickým institutem,​ +  * j) může volit a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných celostátním fórem určuje [[poi|Předpis o institutu]].
-  * k) může volit a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných celostátním fórem určuje [[poi|Předpis o institutu]].+
 </​div>​ </​div>​
  
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/st.txt · Poslední úprava: 03.12.2023 11:01 autor: vojtech.pikal