• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rules:ropr [04.12.2019 20:07]
kristina.kubcova [§ 2 Rozpočtové určení příjmů]
rules:ropr [04.10.2020 15:49]
vojtech.pikal už došlo
Řádek 7: Řádek 7:
 ---- ----
  
-K 1.1.2020 dojde ke změně RoPr v souladu s [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=248&​t=48892&​start=20|usnesením RV 51/2019]]. Ustanovení platná k 1.1.2020 jsou nyní v RoPr zanesena kurzívou. ​ 
 ===== Úvodní ustanovení ===== ===== Úvodní ustanovení =====
  
Řádek 20: Řádek 19:
 ^ Příjem ^ Podíl ^ ^ Příjem ^ Podíl ^
 | Příspěvek na úhradu volebních nákladů | 30 % | | Příspěvek na úhradu volebních nákladů | 30 % |
-| Stálý příspěvek | 20 % |+| Stálý příspěvek | 30 % |
 | Příspěvek na mandát poslance nebo senátora | 50 % | | Příspěvek na mandát poslance nebo senátora | 50 % |
 | Příspěvek na mandát zastupitele | 80 % | | Příspěvek na mandát zastupitele | 80 % |
 | Členský příspěvek | 50 % | | Členský příspěvek | 50 % |
- 
-//Pozn.: k 1.1.2020 se v tabulce na řádku 2 se podíl „20 %“ mění na „30 %“// 
  
 (2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která jej spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních,​ společenských,​ sportovních,​ rekreačních,​ vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala. (2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která jej spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních,​ společenských,​ sportovních,​ rekreačních,​ vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala.
  
-//(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem. Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.//+(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem. Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.
  
-//(4) Hlasy odevzdané v zahraničí se rozdělí mezi krajská sdružení podle počtu obyvatel daného kraje.//+(4) Hlasy odevzdané v zahraničí se rozdělí mezi krajská sdružení podle počtu obyvatel daného kraje.
  
-//(5) Účelově určená částka ze státního příspěvku se krajským sdružením zaokrouhluje na celé tisíce.//+(5) Účelově určená částka ze státního příspěvku se krajským sdružením zaokrouhluje na celé tisíce.
  
 == § 3 Hospodaření s veřejnými penězi == == § 3 Hospodaření s veřejnými penězi ==
Řádek 48: Řádek 45:
 | 5. 11. | schválení rozpočtu centrály | | 5. 11. | schválení rozpočtu centrály |
 | 10. 11. | předložení rozpočtu krajského sdružení | | 10. 11. | předložení rozpočtu krajského sdružení |
-31. 11. | schválení rozpočtu krajského sdružení |+30. 11. | schválení rozpočtu krajského sdružení |
 | 10. 12. | možnost předložení rozpočtu místního sdružení | | 10. 12. | možnost předložení rozpočtu místního sdružení |
 | 31. 12. | možnost schválení rozpočtu místního sdružení | | 31. 12. | možnost schválení rozpočtu místního sdružení |
Řádek 162: Řádek 159:
    * f) **Poznamenání do rozpočtu.** Finanční tým však automatickou změnu rozpočtu neprovede, pokud jsou nepředvídané skutečné příjmy účelově určeny((§ 8 pravidel hospodaření.)) takovým způsobem, že může dovodit všechny náležitosti rozpočtové položky ([[#​rozpoctova_polozka|§ 8]]). O nepředvídané rozpočtové příjmy pak navýší příjmovou rozpočtovou položku a na ni vázanou výdajovou rozpočtovou položku. Pokud tyto rozpočtové položky dosud neexistují,​ registruje je.    * f) **Poznamenání do rozpočtu.** Finanční tým však automatickou změnu rozpočtu neprovede, pokud jsou nepředvídané skutečné příjmy účelově určeny((§ 8 pravidel hospodaření.)) takovým způsobem, že může dovodit všechny náležitosti rozpočtové položky ([[#​rozpoctova_polozka|§ 8]]). O nepředvídané rozpočtové příjmy pak navýší příjmovou rozpočtovou položku a na ni vázanou výdajovou rozpočtovou položku. Pokud tyto rozpočtové položky dosud neexistují,​ registruje je.
  
-(2) Změnu rozpočtového výhledu, rozpočtových pravidel a jiných ovlivnitelných skutečností lze provést jen v rozsahu, který nemá vliv na záměry, které strana již zaplatila nebo k nimž se zavázala. ​//Zakazuje se krátit krajská sdružení změnou rozpočtových pravidel, která by nabyla účinnosti později než 3 měsíce před termínem pro předložení rozpočtu centrály na následující rok. Taková změna musí být přijata jako zásadní návrh.//+(2) Změnu rozpočtového výhledu, rozpočtových pravidel a jiných ovlivnitelných skutečností lze provést jen v rozsahu, který nemá vliv na záměry, které strana již zaplatila nebo k nimž se zavázala. Zakazuje se krátit krajská sdružení změnou rozpočtových pravidel, která by nabyla účinnosti později než 3 měsíce před termínem pro předložení rozpočtu centrály na následující rok. Taková změna musí být přijata jako zásadní návrh.
  
 == § 16 Změna skutečností == == § 16 Změna skutečností ==
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.