• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zemědělství

Současný rozvoj zemědělství, založený na soustředění vlastnictví půdy, masovém použití pesticidů a těžké mechanizace je trvale neudržitelný. Současný dotační systém zajišťuje aktivním zemědělcům pouhou nuznou existenci, zatímco spekulantům s půdou a obchodním řetězcům umožňuje dosahovat obrovských, státem dotovaných zisků. Ničení zemědělské půdy, devastaci zemědělské krajiny a odliv obyvatel z venkova je třeba zastavit.

Piráti prosazují v zemědělské politice následující principy:

Ochrana zemědělské půdy, lesů a krajiny

Zemědělská půda, rybníky i lesy jsou nenahraditelným přírodním bohatstvím. Podporujeme jejich ochranu, obnovu a maximální využití pro zemědělství šetrné k životnímu prostředí, které umožní rozvíjet kladný vztah lidí ke krajině, potravinám i zemědělcům. Upřednostňujeme organické hnojení s využitím recyklace bioodpadů (kompostování) před chemickými hnojivy. Zastavíme velkoplošné betonování a asfaltování půdy. Zemědělská půda musí být zachována v kvalitě a množství, umožňující potravinovou soběstačnost země. Chápeme zemědělství a lesnictví jako nedílnou součást hospodářství na venkově. Jejich ekonomická funkce nemůže být plnohodnotně nahrazena rozvojem cestovního ruchu a ochrany přírody.

Rozmanité zemědělství

Podporujeme rozvoj alternativních forem zemědělství, například integrované zemědělství nebo komunitně orientované zemědělství. Podporujeme zavedení přísnější ochrany hospodářských zvířat před fyzickým i psychickým strádáním a týráním. Chceme rozšířit rozsah vzdělávání a výzkumu, zaměřeného na technologické inovace omezující negativní dopady intenzivního zemědělství.

Změna systému dotací pro zemědělce

Upřednostňujeme daňové zvýhodnění farmářů a menších zemědělských firem před plošnými dotacemi. Současně chceme snížit jejich administrativní zátěž. Jsme si vědomi toho, že postupné odbourávání dotací je potřeba prosadit na evropské úrovni. Nesouhlasíme s poskytováním dotací nadnárodním korporacím a spekulantům s půdou. Povinné přimíchávání biopaliv do nafty považujeme za nesmysl.

Svoboda pěstování plodin

Nesouhlasíme s účelovými zákazy pěstování zemědělských plodin jako je například konopí nebo cukrová řepa. V zájmu zachování potřebného rozsahu orné půdy podporujeme pěstování technických plodin, které slouží jako zdroj obnovitelných přírodních surovin - přírodní vlákna, oleje, barviva, léčiva apod.

Zastavíme monopolizaci vlastnictví půdy

Chceme zvrátit trend soustředění vlastnictví půdy do rukou úzké skupiny velkých vlastníků. Cílovým stavem je pro nás větší množství menších vlastníků hospodařících na vlastní půdě. Na státní půdě umožníme hospodařit začínajícím zemědělcům. Prosazujeme velkoryse pojaté pozemkové úpravy s důrazem na zajištění přístupnosti pozemků a obnovu polních i lesních cest.

Více informací o potravinách

Internet umožňuje efektivní sdílení informací o živočišné i rostlinné produkci. Kvalitu surovin pro výrobu potravin a pozitivní společenský dopad zemědělství lze spolehlivě zajistit jen u potravin z místních zdrojů. Přirozeně blízký vztah a důvěru mezi producentem potravin a spotřebitelem je nezbytné obnovit. Zákonnými prostředky zajistíme dostupnost kvalitních informací o původu a složení potravin.

Přírodu nelze patentovat

Odmítáme „patenty na přírodu“ a bojujeme proti monopolům na trhu s osivy. Genovou různorodost v zemědělství je třeba uchovat prostřednictvím zakládání genových bank, semenářských zahrad a záchranných chovů.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.