• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zemědělství

Toto je pracovní verze programu, aktuálně platnou podobu komponenty naleznete zde.

Současný rozvoj zemědělství, založený na soustředění vlastnictví půdy, masovém použití pesticidů, těžké mechanizace a genových manipulacích je trvale neudržitelný. Současný dotační systém zajišťuje aktivním zemědělcům pouhou nuznou existenci, zatímco spekulantům s půdou a obchodním řetězcům umožňuje dosahovat obrovských, státem dotovaných zisků. Ničení zemědělské půdy, devastaci zemědělské krajiny a odliv obyvatel z venkova je třeba zastavit.

Piráti prosazují v zemědělské politice následující principy:

 • Ochrana zemědělské půdy, lesů a krajiny. Uvědomujeme si, že zemědělská půda, rybníky i lesy jsou nenahraditelným přírodním bohatstvím. Podporujeme jejich ochranu, obnovu a maximální využití pro environmentálně šetrné a sociálně orientované zemědělství, jakož i možnost využití krajiny pro rekreaci a volný čas. Velkoplošné betonování a asfaltování půdy zastavíme, nejkvalitnější půda bude aktivně využívána pouze pro zemědělské účely. Prosazujeme legislativní prioritu organického hnojení s využitím recyklace bioodpadů (kompostování) před chemickými prostředky. Liniové stavby v krajině nesmí být neprostupné pro migrující živočichy.
 • Potravinová soběstačnost. Chceme zákonnými prostředky zajistit zachování existence půdy v kvalitě a množství, umožňující potravinovou soběstačnost země. Chceme obnovit funkci zemědělství, jakožto nedílnou součást ekonomické základny pro venkov.
  Potraviny z opačného konce zeměkoule nemohou být výhodnější než stejné od místního výrobce.
 • Alternativní zemědělství. Naším cílem je rozvoj alternativních forem zemědělství, ať už v podobě zemědělství ekologického, integrovaného nebo komunitního. Podporujeme komunitně orientované zemědělství s využitím volnočasových aktivit městského obyvatelstva. Samozřejmostí je snaha o zachování genetických zdrojů České republiky a zesílení jejich ochrany. Podporujeme zavedení welfare pravidel i do konvenčních chovů.
 • Informovaný trh se zemědělskými produkty. Kvalitu surovin pro výrobu potravin a pozitivní společenský dopad zemědělství lze spolehlivě zajistit jen u potravin z místních zdrojů. Přirozený blízký vztah a důvěru mezi producentem potravin a spotřebitelem je nezbytné obnovit. Chceme zákonnými prostředky zajistit dostupnost kvalitních informací o původu potravin. Podporujeme vzdělávání obyvatelstva v oblasti zemědělství a vytváření systémů, umožňujících efektivní sdílení informací o živočišné a rostlinné produkci, a o jejím odbytu. Podporujeme také výzkum, zaměřený na přírodě blízké hospodářské formy a na technologické inovace, omezující negativní dopady intenzivního zemědělství.
 • Podpora pro zemědělce. Chceme daňové zvýhodnění farmářů a menších zemědělských firem, snížení jejich administrativní zátěže. Nesouhlasíme s poskytováním dotací pro velké nadnárodní korporace a spekulanty s půdou na evropské úrovni. Pěstování energetických plodin bude podporováno jen pro malé lokální zdroje. Navrhujeme daňové zvýhodnění průmyslových podniků, které pro svou produkci využívají obnovitelné přírodní suroviny (zemědělské produkty, přírodní vlákna a dřevo) namísto neobnovitelných surovin, získávaných za cenu ničení životního prostředí a produkce toxického odpadu.
 • Pozemková reforma. Zákonnými prostředky a daňovými opatřeními chceme zvrátit trend koncentrace vlastnictví půdy do rukou úzké skupiny velkých vlastníků. Žádoucím stavem je pro nás větší množství vlastníků – farmářů a dobrovolných zemědělských družstev, hospodařících na vlastní půdě.
  Princip rovnosti všech vlastníků půdy před zákonem je třeba naplnit velkoryse pojatými pozemkovými úpravami, při kterých bude kladen důraz na zajištění přístupnosti pozemků a obnovu polních i lesních cest.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.