• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Přímá demokracie

Toto je pracovní verze programu, aktuálně platnou podobu komponenty naleznete zde.

Systém rozdělování moci mezi staré struktury důsledně nahradíme demokracií. Demokracie vyžaduje přímou volbu a možnost odvolání vedoucích představitelů, zákonodárnou iniciativu, referenda a zapojení občanů do všech fází přípravy a schvalování legislativy.

Prosazujeme:

  • Zákonodárnou iniciativu občanů, která umožní sepsat petici s návrhem zákona. Tak lze například ochránit zájmy občanů, které jsou politickým stranám lhostejné. Na základě petice se musí návrhem zabývat parlament nebo zastupitelstvo, a pokud požadavkům nevyhoví v zákonem stanovené lhůtě, rozhodne referendum.
  • Závazná referenda na úrovni celého státu, krajů a obcí. Občané v nich rozhodnou o návrzích zákonodárné iniciativy nebo o zásadních návrzích parlamentu (změny ústavy, mezinárodní smlouvy, členství v mezinárodních organizacích, vojenské základny apod.). Stát nebude předem podporovat žádné stanovisko; pro každé referendum občan obdrží stručný posudek od navrhovatele pro přijetí a posudek od odpůrců proti přijetí návrhu.
  • Lidové veto, kdy pokud občané nasbírají dostatek podpisů pod petici požadující zrušení zastupitelským sborem schváleného zákona či vyhlášky, musí tento předpis být schválen nebo odmítnut v referendu. Veto nebude možné vyvolat u předpisů schválených kvalifikovanou většinou.1)
  • Přímou volbu významných politických i stranicky nezávislých postů legislativy, exekutivy, justice, státních úřadů, správních rad a kontrolních orgánů.
  • Možnost odvolání vysoce postavených státních představitelů na základě petice s podpisy voličů a následného hlasování. U nepřímo volených orgánů mají občané právo na základě petice rozhodnout o předčasných volbách. Zástupci občanů tak nebudou moci ignorovat ztrátu důvěry a lze očekávat, že vyvodí odpovědnost sami.
  • Spravedlivý volební systém, který každému umožní skutečně ovlivnit výsledek voleb. Podporujeme důsledné naplnění ústavní zásady poměrného zastoupení odstraněním překážek znevýhodňujících malé strany (např. zrušit volební klauzule a odstranit vliv vymezení a velikosti volebních obvodů). Podporujeme také široké využití preferenčního hlasování.

Ústavní zákon stanoví způsob kladení otázek v referendech, lhůty pro sběr podpisů požadujících veto, pro naplnění občanské iniciativy atd., omezenou frekvenci rozhodování o stejných otázkách, návrhy vyžadující povinné referendum, požadavky na vzdělání a praxi kandidátů na přímo volená místa a konkrétní počty podpisů v peticích tak, aby byla přímá demokracie životaschopná. Hlasování o aktuálních otázkách budou probíhat v předem určené dny několikrát za rok. Každá změna ústavy bude schvalována v referendu a měla by vycházet z vůle občanů.

Pro větší zapojení veřejnosti chceme využít informační technologie a propojení se sítí kontaktních míst veřejné správy. Ačkoliv elektronická diskuse a hlasování jsou skvělým způsobem, jak přímou demokracii uskutečnit bez velkých nákladů, v případech, kde to je možné, prosazujeme i místní shromáždění angažovaných občanů k participativnímu rozpočtování, diskusi aktuálních problémů a společných zájmů.

1) Ty lze však měnit či rušit zákonodárnou iniciativou
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.