• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rp:participativni_rozpocet [03.12.2013 00:21]
Jakub Michalek [Podmínky pro projekt]
rp:participativni_rozpocet [11.01.2014 18:56] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 1: Řádek 1:
-======Participativní rozpočet Pirátů====== +~~REDIRECT>fo:navody:participativni_rozpocet~~
- +
-<note warning>Tento dokument je neschválený návrh podmínek participativního rozpočtování. O návrhu lze diskutovat na internetovém fóru.</​note>​ +
- +
-**Participativní rozpočet** je postup sestavování rozpočtu, ve kterém každý člen svým hlasem rozhoduje o tom, který veřejně prospěšný projekt bude financován z rozpočtovaných prostředků. +
- +
-Participativní rozpočet obsahuje částku schválenou republikovým výborem na veřejně prospěšné projekty. ([[fo/​hospodareni2014/​rozpocty/​strana/​start|Rozpočet Pirátů na rok 2014]] počítá s částkou 750 tisíc korun.) Tato částka se rozděluje v několika kolech participativního rozpočtování. Každé kolo, jeho termíny, počet veřejně prospěšných projektů, který může každý člen podpořit určitou částkou, vyhlašuje republikový výbor na návrh republikového předsednictva. +
- +
-{{ sepsani.png?​128|Sepsání podmínek pro projekt}} +
-=====Podmínky pro projekt===== +
- +
-Projekt musí být v souladu s právem a politikou strany, zejména musí být podán včas, nesmí jít proti zveřejněné koncepci příslušné organizační složky a navrhované výdaje musí být v celém rozsahu financovatelné z veřejných peněz (viz [[/​faq/​hospodareni/​verejne_penize|podrobnosti o hospodaření s veřejnými penězi]]).  +
- +
-**Účelem projektů v participativním rozpočtování není dosažení zisku.** +
- +
-<hidden __Zobrazit náležitosti přihlášky__>​ +
- +
-<div navrh predloha>​ +
-  ? Hlavní řešitel projektu  +
-  ​Hlavní řešitel projektu nese plnou odpovědnost za projekt a také musí projekt fakticky vést. Hlavním řešitelem může být pouze člen strany. +
-  ? Název projektu +
-  ​Název projektu musí dostatečně odlišovat zamýšlený veřejně prospěšný projekt od ostatních projektů. +
-  ? Výsledek projektu +
-  : Výsledek projektu je cíl, kterého chcete řešením projektu dosáhnout (např. instruktáž vybraných čajoven ohledně svobodné hudby, pomoc obětem protipirátských organizací,​ šíření svobodných operačních systémů, komentář k návrhům zákonů, organizace veřejně přístupného hudebního festivalu apod.). Tento výsledek musí být objektivně zaznamenatelný,​ aby mohl být zveřejněn (např. seznam čajoven, které přešly na svobodnou hudbu, manuál pro sdíleče, dokumentace z uspořádané akce, publikovaný návrh zákona s komentářem apod.). Navrhovaný způsob zveřejnění výsledku musí být uveden. +
-  ? Rozpočet projektu +
-  : Projekt musí obsahovat rozpočet projektu zahrnující náklady. Měl by odpovídat dobrovolnickému způsobu práce a nikdy by neměl přesáhnout obvyklé ceny. Náklady projektu by měly být zejména materiál nebo hotové náklady vzniklé řešiteli, případně také odměna řešitele, kterou lze požadovat jen v případě zvlášť složitých a časově náročných projektů a nesmí přesahovat 80 Kč za hodinu důvodně předpokládané práce. +
-  ? Příslušná organizační složka strany +
-  : Příslušný je orgán strany nebo organizační jednotka strany, do jejíž působnosti projekt spadá, která může rozhodnout o tom, že projekt nesplňuje podmínky participativního rozpočtování,​ kontroluje jeho řešení a proplácí uplatněné náklady řešení projektu v souladu s rozpočtem projektu.  +
-  ? Minimální a maximální výše nákladů +
-  : Minimální a maximální výše nákladů udává rozmezí vybrané finanční částky, za kterou bude projekt uskutečněn. Toto rozmezí je důležité pro hlasující,​ aby věděli, který projekt má málo prostředků a bude odložen do dalšího kola participativního rozpočtování,​ a který naopak již další prostředky nepotřebuje.  +
-</​div>​ +
- +
-Přihláška může obsahovat také jiné položky, které poskytnou hlasujícím více informací. +
-</​hidden>​ +
- +
-{{ kchart.png?​128|Hlasování o projektech}} +
-=====Výběr projektů===== +
- +
-  - Pověřená osoba shromáždí všechny přihlášené projekty, které splnily podmínky.  +
-  - O těchto projektech se hlasuje, přičemž každý člen může svou částku rozdělit mezi určitý počet projektů podle vyhlášených pravidel. Hlasovací právo má každý člen, hlasování probíhá ve stejné době jako rozhodující hlasování,​ ovšem anonymní výsledky jsou zveřejňovány již průběžně,​ aby mohli členové své hlasy optimálně rozvrhnout a projekty nedostávaly více peněz než maximální výše prostředků. +
-  - Po vyhlášení výsledků hlasování vysloví příslušná organizační složka, že souhlasí se zahájením řešení projektu, nebo rozhodne, že projekt nesplňuje podmínky a bude vyřazen.  +
-  - Příslušná organizační složka uzavře s hlavním řešitelem projektu smlouvu o řešení projektu, ledaže jsou jediné výdaje v projektu na pořízení majetku. +
-  - Následně se zahájí řešení těch projektů, které vybraly aspoň minimální výši prostředků a příslušná organizační složka se zahájením řešení projektu souhlasila. ​  +
- +
-<hidden __Zobrazit podrobnosti__>​ +
-K prostředkům vybraným nad maximální výši se nepřihlíží. Pokud projekt nevybral ani minimální výši prostředků,​ řešení tohoto projektu nebude zahájeno, nicméně může vybrané prostředky uschovat do následujících kol participativního rozpočtování,​ kde se mu připočtou k dobru. Pokud však v takových kolech není projekt přihlášen,​ dále se k němu nepřihlíží. +
-</​hidden>​ +
- +
-{{ kformula.png?​128|Řešení projektu}} +
-===== Řešení projektu ===== +
- +
-Projekt musí být řešen v souladu s podmínkami,​ přihláškou a případně uzavřenou smlouvou. Organizační pomoc mu přitom poskytuje příslušná organizační složka strany. O řešení projektu informuje hlavní řešitel v příslušném tématu na internetovém fóru. Majetek získaný v souvislosti s řešením projektu patří straně a řešitelé projektu jsou povinni učinit vše, aby byl na stranu tento majetek plně převeden. +
- +
-**Česká pirátská strana si vyhrazuje možnost vyřadit projekt z participativního rozpočtování i po tom, co bylo jeho řešení zahájeno, pokud se zjistí, že nesplňuje vyhlášené podmínky, a nelze zjednat nápravu.** +
- +
-{{ accessories-calculator.png?​128|Proplácení nákladů}} +
-=====Proplácení nákladů====== +
- +
-Náklady proplácí za příslušnou organizační složku hospodář, pokud je uzavřena smlouva o řešení projektu podle vzoru. Náklady na získání majetku se proplácí obdobně jako u organizačních složek. Odměna řešitele se proplácí, pokud bylo dílo řádně provedeno a výsledek projektu odevzdán ke zveřejnění do jednoho roku od zahájení řešení projektu.  +
- +
-Pokud nesplní hlavní řešitel projektu podmínky pro proplacení nákladů do jednoho roku od začátku projektu, ztrácí nárok na náhradu nákladů, které nebyly proplaceny.  +
- +
-Je věcí řešitele projektu, aby přijatou částku správně zdanil v souladu s platnými předpisy.+
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.