• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rp:1_2009 [08.04.2010 21:48] (aktuální)
Jakub Michalek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Změna stanov a statutárního orgánu======
  
 +{{:​rp:​stanovy.pdf|Dopis v pdf.}}
 +
 +Vážená paní Vosecká,
 +
 +zasíláme vyjádření k vašemu dopisu, kterým odmítáte registraci změny stanov České pirátské strany a změnu obsazení statutárního orgánu. ​
 +
 +Za prvé, ve věci změny stanov máme zato, že ministerstvo vnitra jako správní orgán neposoudilo přeloženou změnu stanov v její celistvosti,​ ale soustředilo se pouze na jeden z institutů, jehož změnu si vyložilo proti smyslu textu, tj. aniž by reflektovalo změny v úvodních článcích. ​
 +
 +Máme tím na mysli:
 +
 +  - Správní orgán si vyložil změnu názvu článku VII, který se dříve jmenoval //Krajská sdružení//​ a nově se jmenuje //Oblastní sdružení//,​ jako pouhé přejmenování organizační jednotky. S takovým výkladem nesouhlasíme,​ protože je v rozporu s úvodním čl. V odst. 2, podle něhož jsou oblastní sdružení jak krajská a místní, která jsou v hierarchické struktuře, a pojem oblastní sdružení a krajské sdružení tak nelze bez dalšího identifikovat,​ protože by tím byl ignorován systematický výklad normativního právního aktu.
 +  - Oblastní sdružení, narozdíl od krajského sdružení v předchozích stanovách, zde vystupuje jako legislativní zkratka, což okamžitě plyne z čl. V odst. 2, kde jsou oblasti definovány taxativním výčtem. Srovnej legislativní zkratku politická strana v zákoně o č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, kde sousloví politická strana zkracuje výraz politická strana a politické hnutí, které definuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 +  - Postup, který správní orgán použil na výklad stanov, nerespektoval klasickou hierarchii normativního právního aktu, jež nejprve řeší otázky obecné a potom teprve otázky zvláštní. Je patrné, že čl. V patří do obecné části, protože předchází čl. VI nazvanému //Obecné zásady// a protože následující články VII až XIII upravují zvláštní instituty, k nimž se v obecném čl. V nachází korespondující odrážka. ​
 +  - Nelze se proto divit závěru správního orgánu, který označuje čl. V odst. 2 za nesrozumitelný. Pokud ten, kdo normativní právní akt vykládá, vychází ze zvláštního ustanovení (bez ohledu na systém normativního právního aktu), které si vyloží a priori, mohou mu uniknout základní záměry aktu a může ho vykládat i proti jeho smyslu. Protože věta, kterou správní orgán shledává nesrozumitelnou,​ je (jak bylo shora vyloženo) legální definicí taxativním výčtem, stává se nesrozumitelným i zbytek textu. A margo nutno poznamenat, že termín oblast se narozdíl v územním členění státu, podle něhož čl. VII odst. 1 působnost organizačních jednotek předvídá,​ vůbec nevyskytuje,​ a správní orgán tedy musí přihlížet k legální zkratce zavedené čl. V odst. 2.
 +
 +Pro úplnost stručně uvádíme význam odkazovaných ustanovení.
 +  - Organizační jednotky se nazývají oblastní sdružení (čl. V odst. 2) a vytváří se na územním principu (čl. VII odst. 1), čímž se míní především ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. ​
 +  - Zcela konkrétně pak oblastními sdruženími jsou sdružení krajská a sdružení místní (čl. V odst. 2 za středníkem). Každé sdružení místní musí působit uvnitř sdružení místního a je mu podřízeno (čl. V odst. 2 věta druhá). ​
 +  - Takový výklad neobsahuje žádné rozpory s žádnou částí textu a protože při přijímání změny stanov v České pirátské stanov nebylo o tomto výkladu sporu; domníváme se proto, že takový výklad je adekvátní a odpovídá významu textu jak z hlediska jazykového,​ tak z hlediska systematického.
 +
 +V návaznosti na předložený výklad žádáme, aby správní orgán zahájil řízení o registraci změny stanov, které statutární orgán České pirátské strany na základě usnesení nejvyššího orgánu strany upravilo tak, aby jejich -- shora zevrubně popsaný -- výklad byl jednoznačný nade vší pochybnost. ​
 +
 +Za druhé, protože předchozí návrh neobsahoval požadované informace o členech nově zvoleného republikového předsednictva,​ statutárního orgánu České pirátské strany, doplňujeme je:
 +
 +  * předseda strany PhDr. Ivan Bartoš, narozen 20. 3. 1980, U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4-Michle,
 +  * 1. místopředseda Bc. Kamil Horký, narozen 4. 2. 1979, Hořenice 17, 551 01 Jaroměř,
 +  * 2. místopředseda Michal Zdražil, narozen 28. 12. 1977, Lazecká 44, 779 00 Olomouc,
 +  * 3. místopředseda Robert Adámek, narozen 21. 11. 1978, Výstavní 2475/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
 +  * 4. místopředseda Ing. Jiří Rezek, narozen 23. 1. 1983, Čapkova 117, 353 01 Mariánské Lázně.
 +
 +S přátelským pozdravem
 +
 +Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.