• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

ODPOČÍTÁVÁNÍ K "VLÁDNÍ ODPOVĚDNOSTI" (ROK 2021)

PROJEKT OTEVŘENÁ SNĚMOVNA (ZBÝVÁ 1398 DNŮ):

 1. OTEVŘENÝ ROZPOČET
 2. DOBRÁ ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ
 3. KVALITNÍ METODIKA PŘÍPRAVY NOVÝCH ZÁKONŮ
 4. MULTISATISFAKTOROVÁ METODIKA TVORBY POLITICKÉHO PROGRAMU
 5. Konkrétní programový bod (Ekonomika): Zjednodušení daní
 6. Konkrétní programový bod (Zemědělství): Zrušení podpory biopalivům

OTEVŘENÝ ROZPOČET

Máme seznam 50 obecných nedostatků českého státního rozpočtu (19 vážných, 18 středních, 13 menších) dle mezinárodního srovnání organizace International Open Budget.

ÚKOLY (stav k 4.1. 2018):

 • přeformulovat všech 19 otázek na oznamovací věty
 • dopřeložit 31 nedostatků do češtiny (středně vážné nedostatky - 18 a méně vážné - 13)
 • zkontrolovat s ekonomem terminologii překladu
 • ve spolupráci s odborníky, neziskovými organizacemi dosadit za tyto obecné nedostatky konkrétní a podstatné požadované informace pro jednotlivé rezorty, co přesně chceme vidět v rozpočtu, co tam hledáme a momentálně nenacházíme (zemědělství apod.) - průběžně (odesláno vybraným účastníkům Pirateconu)
 • prioritizovat pořadí dotazů, zformulovat konkrétní dotaz od poslance na jednotlivá ministerstva
 • odeslat ministerstvům oficiální dotaz
 • tisková zpráva k tématu
 • základní prvky, principy otevřeného rozpočtu aplikovat u pirátských rozpočtů (krajský, státní, komise, odbory)
 • pilotní otevřený rozpočet: Rozhodčí komise, Plzeňský kraj, Vysočina?

Zde je 19 nejvážnějších nedostatků:

č. 16: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje dopad různých makroekonomických předpokladů (např. analýza citlivosti/náchylnosti, angl. sensitivity analysis) na rozpočet. (Stěžejní jsou odhady dopadu na výdaje, příjmy, dluh – dle různých předpokladů inflace, reálného růstu HDP a úrokových měr.)

č. 21: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje aktualizované údaje, tzn. reálné výdaje roku předešlého.

Č. 23: Předložený rozpočet či další podkladové materiály neobsahují výdaje pro individuální programy na více než jeden předcházející rok (aktuální rok – 2 a více).

č. 27: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje aktualizaci, tzn. reálné příjmy pro předchozí rok (z čísel jen odhadovaných).

č. 29: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují individuální zdroje příjmů pro více než jeden rok předcházející předkládanému rozpočtu (tzn. rok aktuální – 2 a více let).

č.36: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují alternativní členění výdajů (podle pohlaví, věku, příjmu, regionu), aby se tak ilustroval finanční dopad politik na různé skupiny obyvatel, alespoň pro navrhovaný rozpočtový rok?

Č.40: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují informace o nefinančních aktivech ve vlastnictví státu? (Stěžejní je výpis aktiv podle kategorií.)

Č.41: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje odhady možných nečerpaných výdajů? (angl. expenditure arrears) alespoň pro daný rok?

Č.43: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje projekce, které předvídají budoucí závazky vlády a udržitelnost financí po delší období? (Stěžejní informace musí zahrnout období alespoň 10 let a obsahovat použité makroekonomické a demografické předpoklady a diskuzi o fiskálních implikacích a rizicích vyplývajících z projekce.

č. 45: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje informace o tzv. daňových úlevách (tj. slevy na dani, odpuštění daní aj.) alespoň pro daný rozpočtový rok. (Stěžejní jsou: komentář k účelu či zdůvodnění politiky pro každý daňový výdaj, zamýšlení příjemci a odhad propadu příjmů.)

č. 46: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje odhady vyčleněných příjmů (angl. earmarked revenues) a doprovodný komentář k nim.

Č. 47: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahuje informace, jak je navrhovaný rozpočet (nové návrhy i běžící politiky) spjatý s cíli vládní politiky pro rozpočtový rok?

č. 48:  Rzpočet či další podkladové materiály neobsahuje informace, jakou má navrhovaný rozpočet (nové návrhy i běžící politiky) spojitost s cíli vládní politiky pro víceleté období (alespoň na období dalších dvou let mimo schvalovaný rozpočet. (s komentářem)

č. 50: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují nefinanční údaje o výsledcích (pokud jde o vstupy a výstupy) alespoň pro daný rozpočtový rok – pro každý program v rámci všech správních jednotek (angl. each program within all administrative units (or functions).

č. 51: Ke všem nefinančním údajům o výsledcích v návrhu rozpočtu či dalších podkladových materiálech nejsou připojeny žádoucí cíle.

č. 52: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují výhledové odhady všech politik (nové návrhy či běžící politiky) alespoň pro daný rozpočtový rok, které mají prospět přímo nejchudším částem v republice. S komentářem.

č. 91: Závěrečný účet (angl. Year-End Report) nezahrnuje rozdíly mezi původním makroekonomickým předpokladem pro daný fiskální rok a skutečným výsledkem roku. Ani žádný komentář.

č. 93: Závěrečný účet neuvádí rozdíly mezi původními odhady nefinančních údajů k výsledkům a reálným výsledkem. Ani neposkytuje žádný komentáře.

č. 96: K závěrečnému účtu nejsou přiloženy finanční výkazy ani nejsou zveřejněny jako samostatná zpráva.

Zde je dalších 18 (středně vážné nedostatky - C):

č.7: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují odhady výdajů na víceleté období (alespoň další 2 roky kromě rozpočtového roku) podle tří výdajových kategorií (administrativní, hospodářské či funkční klasifikace).

č. 14: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují informace o skladbě celkového dluhu ke konci rozpočtového roku? (Hlavní informace: úrokové sazby u dluhových nástrojů; profil termínů splatnosti dluhů; rozdělení na domácí a zahraniční zadlužení)

č.17: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují informace pro alespoň daný rok, které dokládají, jak návrhy nových politik, na rozdíl od stávajících politik, ovlivní výdaje.

č. 18: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují informace pro alespoň daný rok, které ukazují jak návrhy nových politik, na rozdíl od stávajících politik, ovlivní příjmovou stránku (i s komentářem).

č.22: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují také odhady výdajů v letech minulých, tj. předcházejících navrhovanému rozpočtu (tzn. alespoň dva roky zpátky) rozčleněných podle 3 typů klasifikace výdajů (administrativní, hospodářský či podle funkce)?

č. 31: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují informace o vládních půjčkách a zadlužení, včetně skladby dluhu, i pro léta minulá, tj. předcházející navrhovanému rozpočtu (tzn. alespoň dva roky zpátky). Důležitá je informace ohledně celkového nesplaceného dluhu na konci posledního rozpočtového období; objem čistého zadlužení během posledního rozpočtového období; platby úroků z dluhu; úrokové míry dluhových nástrojů; profil splatností dluhu; rozdělení na domácí či zahraniční zadlužení)

č.38: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují informace o všech kvazifiskálních aktivitách alespoň pro daný rozpočtový rok. (Stěžejní informace: prohlášení o účelu či zdůvodnění politiky pro kvazifiskální aktivitu a zamýšlení příjemci).

č.49: Rozpočet či další podkladové materiály neobsahují, jaké je třeba pro daný rok získat nefinanční údaje o vstupech (pro všechny programy v rámci administrativních jednotek (nebo funkčních celků).

č.57: Rozpočet obsahuje tři odhady vzhledem k vládním půjčkám a zadlužení: objem nových čistých půjček během roku; celkový nesplacený dluh na konci rozpočtového roku; a splátky úroků z dluhu na daný rok.

č. 67: Verze rozpočtu pro „občanskou veřejnost“ není zveřejněna už během procesu debaty a schvalování rozpočtu (vždy při každé ze čtyř fází schvalování rozpočtu (příprava rozpočtu, uzákonění, plnění a audit).

č.69: Zprávy v průběhu roku (angl. In-Year Reports) neudávají aktuální výdaje pro všechny individuální programy.

č. 92: Závěrečný účet neobsahuje rozdíly mezi původními odhady nefinančních údajů na vstupech a skutečným výsledkem spolu s komentářem.

č. 94: Závěrečný účet neudává rozdíly mezi uzákoněnými fondy pro jednotlivé politiky (nové návrhy a běžící politiky), které mají prospět přímo nejchudším segmentům populace v zemi, a skutečným výsledkem. Spolu s komentářem.

č. 101: Exekutiva nezveřejňuje zprávu o tom, jaké kroky podnikla, aby se vypořádala s kritickými výhradami či zjištěními auditora.

č.102: Národní kontrolní úřad či Parlament nezveřejňují zprávu, která sleduje opatření přijatá exekutivou k nápravě všech zjištěných nedostatků.

č. t3ebp: Vládní návrh rozpočtu je zveřejněn alespoň 3 měsíce před rozpočtovým rokem a před projednáním legislativním tělesem.

č. t3myr: Zpráva v polovině fiskálního roku (angl. mid-point in the fiscal year) není zveřejněna šest týdnů či méně po uplynutí poloviny roku.

Seznam 13 méně vážných nedostatků českého rozpočtu v mezinárodním srovnání

č. 9: Vládní návrh rozpočtu či doplňující podklady neobsahují jednotlivé zdroje daňových příjmů (daň z příjmu či HDP), které v souhrnu činí 100 procent všech daňových příjmů.

č. 12: Vládní návrh rozpočtu či doplňující podklady neobsahují odhady individuální zdrojů všech příjmů pro víceleté období (alespoň dva další roky následující po rozpočtovém období).

č. 42: Vládní návrh rozpočtu či doplňující podklady neobsahují informace o podmíněných závazcích (angl. contingent liabilities), jako jsou záruky za úvěry či zajištění. (Stěžejní informace: důvodová zpráva ke každému podmíněnému závazku či zajištění (jednotlivě a celková expozice vůči zadlužení, angl. gross exposure) na konci rozpočtového roku.

č. 54: Vládní návrh rozpočtu neobsahuje informace o makroekonomické předpovědi, na základě které jsou koncipovány projekce rozpočtu. Stěžejní informace: komentář o ekonomickém výhledu s odhady nominální úrovně HDP, míry inflace, reálného růstu HDP a úrokových měr. A další detailnější informace.

č. 55: Vládní návrh rozpočtu neobsahuje informace o vládních politikách a prioritách na straně výdajů, které budou určovat vývoj detailních odhadů připravovaného rozpočtu. Stěžejní informace: komentář k politikám a prioritám na výdajové straně a odhad celkových výdajů. A další podrobnější informace.

č. 56: Vládní návrh rozpočtu neobsahuje informace o politikách a prioritách vlády na příjmové straně, které budou řídit vývoj detailních odhadů v připravovaném rozpočtu. Stěžejní informace: komentář k politikám a prioritám na příjmové straně a odhad celkových příjmů. A další informace.

č. 65: Rozpočet pro veřejnost je medializován alespoň prostřednictvím třech různých nástrojů a médií (internet, bilboardy, rozhlasové vysílání, noviny apod.).

č. 66: Exekutiva nenastavila mechanismy k identifikování potřeb veřejnosti/občanů vzhledem k informacím o rozpočtu ještě před zveřejněním této zjednodušené verze - nejsou veřejně dostupné a vřejnosti známé.

č. 68: Průběžné zprávy o plnění rozpočtu neobsahují skutečné výdaje členěné podle tří kategorií (administrativa, hospodářské či druhové/funkční).

č. 79: Pololetní zpráva o plnění rozpočtu neobsahuje odhady výdajů pro všechny jednotlivé programy.

č. 98: NKúřadem nebylo zkontrolováno 100 % výdajů, které spadají do jeho působnosti.

č. 99: NKÚ nezkontroloval všechny mimorozpočtové fondy, které spadají do jeho kontrolní pravomoci.

č. t3ar: Závěrečné výdaje jednotlivých ministerstev (s výjimkou utajených programů) jsou zauditovány a výsledky auditu zveřejněny šest měsíců či v kratší lhůtě po skončení rozpočtového roku.

DOBRÁ ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ

ÚKOLY:

 • pročíst navrhovaný zákon o sbírce (zaparkovaný v Senátu) / cca 3 hodiny
 • srovnat funkcionality hlavních komerčních „sbírek“ (včetně Zákony pro lidi) - výhody, nevýhody / cca 5 hodin
 • prostudovat si možnosti australské AI aplikace: https://www.ailira.com/about.html (vyhledávání je zdarma) /3 hodiny
 • chceme něco přidat? / 3 hodiny
 • konzultace u Parlamentního institutu / cca 0,5h

KVALITNÍ METODIKA PŘÍPRAVY NOVÝCH ZÁKONŮ

ÚKOLY:

 • vytáhnout seznam klíčových slov a oblastí z programu Zemědělství /
 • vybrat nejobecnější pojmy a vytvořit hierarchický strom pojmů
 • podrobná indexace zákonů v gesci zemědělství (Zákon o zemědělství, Z. o ekologickém zemědělství apod.)
 • vytáhnout seznam klíčových slov a oblastí z programu Ekonomika /
 • vytáhnout seznam klíčových slov a oblastí z našeho kompletního programu
 • použít klíčová slova k vyhledání konkrétních míst v těch zákonech, kterých se bude týkat novelizace

Zemědělství
klíčová slova (volební program 2017):
dotace /systém dotací / zjednodušení a zastropování dotací /dotace vlkým firmám /dotace na řepku / podpora biopalivům
agrární firmy
kvalita potravin / zdravé, kvalitní a lokální potraviny
čerstvé lokální potraviny
jídelny, které provozuje stát
sezónní místní produkce
zdravé stravování
zahrádkářské osady
rozmanitost zemědělství / druhová rozmanitost
drobné farmy / drobní farmáři
začínající zemědělci
rodinné farmy
malá družstva
komunitou podporované zemdělství
volný prodej v malém
osevní postupy
chov zvířat volně v přírodě
šetrné postupy
monitoring půd ohrožených erozí / znehodnocování půdy / poškozování půdy
půda/ poplatky za vynětí polí a luk z půdního fondu
zkrácení distribučního řetězce
spotřebitelé

Dlouhodobý program:
vlastnictví půdy
pesticidy
mechanizace
trvalá udržitelnost
dotační systém
degradace zemědělské půdy
narušování zemědělské krajiny
odliv obyvatel z venkova
ochrana zemědělské půdy,
rybníky
lesy /lesnictví
nenahraditelné přírodní bohatství
organické hnojení
recyklace bioodpadů (kompostování)
chemická hnojiva
velkoplošné betonování
asfaltování půdy
potravinová soběstačnost země
venkov
cestovní ruch
ochrana přírody
alternativní formy zemědělství
integrované zemědělství
komunitně orientované zemědělství
ochrana hospodářských zvířat před fyzickým a psychickým strádáním a týráním
vzdělávání a výzkum
technologické inovace
agrotechnické postupy
negativní dopady intezivního zemědělství
daňové zvýhodnění zemědělců
plošné dotace
administrativní zátěž
spekulanti s půdou
odbyt pro zemědělskou produkci
pěstování plodin
konopí
cukrová řepa
technické plodiny
přírodní vlákna, oleje, barviva, léčiva
zastavíme monopolizace vlastnictví půdy
začínající zeměělci
pozemkové úpravy
přístupnost pozemků
obnova polních a lesních cest
informace o živočišné a rostlinné produkci
suroviny pro výrobu potravin
informace o původu a složení potravin
patenty
trh s osivy
genová různorodost
genové banky
semenářské zahrady
záchranné chovy

KVALITNÍ METODIKA TVORBY POLITICKÉHO PROGRAMU

ÚKOLY:

Konkrétní programový bod (Ekonomika): Zjednodušení daní

Chceme zmapovat detailně jednotlivé milníky na cestě k zjednodušení zdanění. Například jedním z nich je jednotné inkasní místo. A modernizace daňové správy.

ÚKOLY:

Konkrétní programový bod (Zemědělství): Zrušení podpory biopalivům

ÚKOLY:

 • doplnit konkrétní požadavky na návrh rozpočtu (jaké položky tam chceme vidět)?
 • analytické studium nejdůležitějších materiálů v oblasti zemědělství

1. Výroční zpráva za rok 2017 Sekce správní MZe (60 str.) - přečíst, výtah podstatného, navazující úkoly, otázky k rozpočtu
2. Strategie rozvoje zemědělství do roku 2030 - (120 str.) - přečíst, výtah podstatného, navazující úkoly

 • FACTSHEET o zemědělství (základní dokumenty, kontakty a klíčové osoby a organizace, statistiky, otázky, problémy, mezery)

Chci vedět, jak se mohu zapojit a pomoci poslanci kraje Vysočina, Janu Pošvářovi

Kontakt:
milus.kotisova@pirati.cz
778 111 455

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.