• @pha_f has upload permissions
 • @f_group_691 has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Volební řád krajského fóra Praha

původce:
Krajské fórum Praha
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
Pha-VŘ
zásadní:
ne
§ 1 Účel volebního řádu KF Praha

(1) Volební řád upravuje se zřetelem na postup stranických orgánů

 • a) volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy,
 • b) volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a
 • c) senátní volby.

(2) Volební řád KF Praha upravuje pouze odchylky od volebního řádu celostátního, který byl schválen republikovým výborem. V případech v tomto předpisu nespecifikovaných se KF Praha řídí celostátním volebním řádem.

§ 2 Primární volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(1) Primární volby probíhají po skupinách tajným hlasováním

 • a) nejprve o prvním (1.) místě kandidátní listiny (jednička),
 • b) potom o druhém (2.) až třináctém (13.) místě kandidátní listiny (čelo),
 • c) potom o všech ostatních místech na kandidátní listině (ostatní).

(2) Pro volbu každé skupiny bude zahájeno samostatné jednání krajského fóra. Lhůta pro navrhování kandidátů činí 14 dnů od zahájení jednání.

(3) Primárních voleb se může účastnit každý, kdo:

 • a) splní podmínky kandidatury dle § 10 celostátního volebního řádu a
 • b) získá nominaci.
§ 3 Forma a podmínky nominace

(1) Nominace se získávají k účasti ve volbě do konkrétní volené skupiny (jednička, čelo, ostatní). Nominace do vyšší skupiny jsou platné i ve volbě skupiny nižší.

(2) Nominace musí mít podobu separátního vlákna v sekci fóra Krajské fórum Praha. Nominační vlákno může založit kdokoliv. Součástí vlákna musí být anketa, která obsahuje možnost „Pro“ a možnost „Zdržuji se“ s možností změny hlasu. Pokud vznikne technický systém strany umožňující zakládání a získávání nominací v souladu s tímto volebním řádem, bude tento systém použit.

(3) Platná nominace musí prostřednictvím nominačního vlákna:

 • a) být podpořena skupinou členů a členek KF Praha o velikosti 1/6 celkového počtu členů a členek KF Praha pro nominaci na jedničku a čelo, nebo druhé odmocniny z celkového počtu členů a členek KF Praha pro nominaci na ostatní místa,
 • b) obsahovat kandidátskou řeč a
 • c) obsahovat vůli nominaci přijmout, která může být i součástí kandidátské řeči.

(4) Platná nominace musí být spolu s odkazem na aktuální a pravdivý profil nominované*ho doručena do hlavního jednacího vlákna.

(5) Předsedající jednání po kontrole splnění všech podmínek platnou nominaci zaregistruje.

(6) Předsednictvo krajského sdružení vytvoří speciální prostor pro prezentaci kandidujících a zajistí rozeslání informací o nich všem hlasujícím, a to nejméně soukromou zprávou na fóru a emailem.

§ 4 Volební systém

(1) Volební systém je pro účely primárních voleb je dvoukolový.

(2) V prvním kole se společně hlasuje o přijatelnosti všech kandidujících pro celou skupinu (jednička, čelo, ostatní). Kandidující, kteří získají nadpoloviční podporu hlasujících postupují do druhých kol. Kandidující, kteří získali přijatelnost ve skupině vyšší, ale nebyli zvoleni, a zároveň nevyloučili kandidaturu v nižší, se již prvního kola nižší skupiny neúčastní a postupují přímo do druhých kol.

(3) Pokud není v prvním kole zvolen dostatek kandidujících pro celou skupinu, je zahájeno další první kolo pro přijatelnost na zbylá místa ve skupině, a to i opakovaně.

(4) Druhá kola se konají zvlášť pro každé místo na kandidátní listině pro hlasování o jedničce a čele. U ostatních míst se konají druhá kola po blocích, vhodně zvolených přesedající*m.

§ 5 Závěrečná ustanovení

(1) Tento volební řád vstupuje v účinnost dnem schválení krajským fórem Praha.

(2) Průběh jednotlivých primárních voleb může být odlišně od tohoto volebního řádu upraven usnesením krajského fóra.

(3) Místní fóra mohou tento volební řád použít přiměřeně i u voleb do zastupitelstev městských částí.

Legislativní proces

Související odkazy

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/praha/vr.txt · Poslední úprava: 25.01.2022 07:44 autor: bara.soukupova