• @Volebni stab Praha má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vigyan Bhairav Project

Jedna z pravidelných aktivit, kterým se věnujeme v rámci Pirátské jógy je Vigyan Bhairav Project. Každý týden se seznámíme s jednou z technik z Vigyan Bhairav Tantry a tato technika by se měla stát praxí pro celý týden. Zážitky pak spolu sdílíme na dalším setkání. Vedlejším produktem je pak překlad Vigyan Bhairav Tantry do češtiny.

Úvod

Vigyan Bhairav Tantra je prastarý indický text, který obsahuje 112 meditačních technik. Říká se, že text je asi 5000 let starý a vycházejí z něj meditační techniky budhistů, sufijců a dalších náboženství a škol.

Dialog, který je obsažený v této tantře se prý odehrává v okamžiku, kdy se Šiva miluje s Dévi a ona mu sedi na klíně.

Anglický text Vigyan Bhairav Tantry vychází z verze Paula Repse, která byla poprvé publikována v Zen Flesh, Zen Bones.

Vigyan Bhairav Tantra

Devi Asks: Dévi se zeptala:
O Shiva, what is your reality? What is this wonder-filled universe? What consttutes seed? Who centers the universal wheel? What is this life beyond form pervading forms? How may we enter it fully, above space and time, names and descriptions? Let my doubts be cleared! Ó Šivo, co je tvá realita? Co je tento divuplný versmír? Co je skrývá v jádru? Kdo balancuje kolo vesmíru? Co je tento život jakožto forma prostupující formu? Jak do nej můžeme plně vstoupit, překonat prostor a čas, pojmy a jejich výklad? Rozptyl mé pochybnosti!
Shiva replies: Šiva odpověděl:

1:

Radiant One, this experience may dawn between two breaths. After breath comes in (down) and just before turning up (out) - the beneficence.Tato zkušenost, zářící, vyvstane mezi dvěma dechy. Poté, co dech vstoupí a právě před tím, než se otočí vzhůru, nastává dobrodiní.pozn. Je dobré si uvědomit, že dech můžeme chápat jako „věc“, která do nás při nádechu vstupuje ústy, prostupuje našim tělem dolů a následně se otočí, vystoupí nahoru a ústy odchází.

2:

As breath turns from down to up, and again as breath curves up to down - through both these turns, realize.Jak se dech otáčí zdola nahoru a poté znovu zhora dolů, skrze tyto pohyby nazírej.

3:

Or, whenever in-breath and out-breath fuse, at this instant touch the energy-less, energy-filled center.Nebo kdykoli se nádech a výdech setkají, na tento letmý dotyk, který je zároveň energie prostým i energie plným, se koncentruj.

4:

Or, when breath is all out (up) and stopped of itself, or all in (down) and stopped - in such universal pause, one's small self vanishes. This is difficult only for the impure.Nebo když je všechen dech vně (nahoře) a sám od sebe se zastavil, nebo když je všechen uvnitř (dole) a zastavil se. V této přestávce, vlastní malý subjekt zmizí. Toto je obtížné jen pro ty, kteří nejsou čistí.

5:

Attention between Eyebrows, let mind be before thought. Let form fill with breath essence to the top of the head and there shower as light. Soustřeď pozornost mezi obočí a nech, ať je mysl před myšelním. Naplň tělo esencí dechu a na vrcholu hlavy ať prší jako světlo.

6:

When in worldly activities, keep attention between two breaths, and so practicing, in a few days be born anew.Při světských aktivitách udržuj pozornost mezi dvěma dechy a takto praktikující se za pár dnů znovuzrodíš.

7:

With intangible breath in center of forehead, as this reaches the heart at the moment of sleep, have direction over dreams and over death itself.Když sotva postřehnutelný dech uprostřed čela dosáhne srdce ve chvíli usnutí, získáš kontrolu nad sny a nad samotnou smrtí.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.