• Tobias Esner má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti Olomouckého kraje si zvolili nové vedení

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se v olomouckém klubu Nirvana konalo volební zasedání krajského sdružení České pirátské strany v Olomouckém kraji. Hlasovalo se o odvolání dosavadního předsedy, a vzápětí se volilo nové vedení krajského sdružení. Na zasedání proběhla rovněž nominace a volba zástupce kraje v republikovém výboru strany.

U Pirátů se považuje za dobrý zvyk nabídnout po volbách dosavadní funkci k dispozici. Je to příležitost, jak znovu požádat o důvěru pro další činnost, popř. být nahrazen někým schopnějším. Je to jeden z principů přímé demokracie, který Piráti nejen prosazují, ale aplikují i sami na sebe.

Stanovisko k petici "Vraťte nám stát!"

Olomouc, 26.5.2012

Piráti Olomouckého kraje v zájmu veřejné politické diskuze vydávají tímto stanovisko k jednotlivým požadavkům prohlášení „Vraťte nám stát!“

Požadavek 1

Požadavek 1 zní:

Okamžité zřízení občanské parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu a tzv. kmotrů na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni především zástupci protikorupčních iniciativ, zástupci akademické obce, duchovní, bývalí političtí vězni a další důvěryhodné osobnosti. Politici, jako námi volení a z našich daní placení zástupci, by měli vnímat, že to je pokus o rozumné řešení situace. Nepřijetí tohoto požadavku budeme vnímat jako tragický signál pro voliče před volbami. Proto by měl být splněn do konce měsíce května tohoto roku.

Stanovisko Olomouckých Pirátů:

 • Vzhledem k nejasnosti, kdo jsou důvěryhodné osobnosti, jaké pravomoci by musely mít, aby vůbec něco mohly vyšetřit a z důvodu dalších nejasností nad praktickou realizací záměru, nemohou Olomoučtí Piráti tento bod podpořit.
 • Náš návrh na řešení zamezení dosazování úředníků a prosazování klientelismu spočívá v transparentním financování všech veřejných institucí (viz níže) a lepším oddělení státní moci, např. v OKAMŽITÉM PŘIJETÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA.
 • Dále bychom doporučili, aby lidé nenechávali nekalé jednání politiků bez následků a podávali trestní oznámení. Dále bychom také doporučili novinářům, aby nasbíraný materiál o korupčních kauzách předávali orgánům činným v trestním řízení a případně shromažovali v nějaké veřejné databázi. Upozorňujeme občany, že pokud mají přístup k materiálům, které mohou pomoci usvědčit české politiky či státní úředníky z korupce a dalších nekalých praktik, mohou je předat orgánům činným v trestním řízení, popř. anonymně zveřejnit prostřednictvím internetu (např. na serveru www.pirateleaks.cz).

Požadavek 2

Požadavek 2 ve zní:

Odtajnění a zveřejnění materiálů, které shromáždila za poslední roky BIS, týkajících se aktivit lobbistů, „kmotrů“ a mafiánů a jejich propojení na politiky a další veřejné činitele, a vyvození odpovědnosti, včetně trestní, vůči všem aktérům i vůči těm, kteří tyto informace měli a v souladu se zákonem nekonali.

Stanovisko Olomouckých Pirátů:

 • Olomoučtí Piráti se domnívají, že právě ony nástroje k vyvození odpovědnosti tu chybí. Proto podporují přímou demokracii, včetně možnosti odvolat politiky, aby např. pražané měli možnost říct stop tunelování Prahy odvoláním primátora. Pokud jde o zveřejňování materiálů (Piráti sami mnohé dokumenty zveřejňují a jejich zveřejňování podporují), není možné k tomu bodu zaujmout jednoznačně zamítavé stanovisko. Olomoučtí Piráti však upozorňují na fakt, že by tímto krokem mohly být zveřejněny i citlivé osobní údaje osob, které se žádných přečinů nedopustily a proto trváme na tom, že by musel být nejprve důkladně určen klíč, podle nějž se stanoví, které materiály a v jakém rozsahu zveřejněny budou a které nikoliv.
 • Dále nás znepokojuje, že ačkoliv mnoho takových materiálů existuje, neslouží policii k vyšetřování těchto kauz. V tomto ohledu by velký pokrok znamenal právě již zmíněný služební zákon, který by zamezil tomu, aby političtí činitelé drželi tyto informace pod svou kontrolou. Také by materiály nemuseli dostávat pouze členové vlády (a parlamentu?) ale například i nejvyšší státní zástupce a policejní prezident. Smysluplnost tohoto bodu předpokládá dosazování těchto činitelů nikoliv parlamentem, ale opět přímo občany ve volbách.
 • Zároveň vyzýváme členy BIS, kteří nabyli dojmu, že nemají své materiály komu předat, aby zvážili možnost anonymního zveřejnění (např. na pirateleaks.cz)

Požadavek 3

Požadavek 3 zní:

Zásadní změnu financování politických stran: omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnákladnějších forem kampaně, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi, včetně smluv, slev apod., a především tvrdé sankce při porušení těchto pravidel.

Stanovisko Olomouckých Pirátů:

 • Piráti Olomouckého kraje podporují požadavky na omezení financování politických stran jen na fyzické osoby
 • úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran - nejen s kampaněmi, včetně smluv, slev apod.
 • Tvrdé sankce při porušení těchto pravidel (zejména v oblasti pokut či omezení státního financování strany)
 • Piráti jdou tímto příkladem, neboť jsou stále jednou z mála stran s transparentním účtem i účetnictvím.
 • Olomoučtí Piráti se domnívají, že požadavky na omezení výdajů na kampaně a zákaz určitých forem kampaně by byly stranami obcházeny a jedná se tím pádem o zbytečnou restrikci, jejíž účinek je diskutabilní. Za mnohem důležitější Piráti považují právo občana vědět, kdo strany financuje a jak hospodaří s penězi daňových poplatníků.

Požadavek 4

Požadavek 4 zní:

Požadujeme přijetí zákona na prokazování původu majetku politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých a výrazné zdanění legálně nedoloženého majetku. Požadujeme důsledné uplatňování dnes již existujících daňových zákonů a zákonů proti praní špinavých peněz. Viníci musejí být potrestáni.

Stanovisko Olomouckých Pirátů: Olomoučtí Piráti podporují požadavky na

 • přijetí zákona na prokazování původu majetku politiků a veřejných činitelů a výrazné zdanění legálně nedoloženého majetku.
 • důsledné uplatňování již dnes existujících daňových zákonů a zákonů proti praní špinavých peněz.

Olomoučtí Piráti zastávají názor, že vztažení těchto pravidel i na osoby blízké sebou nese značné riziko neúměrných zásahů do soukromí a definici osoby blízké v tomto považují za velmi mlhavou. Chápeme, že převést majetek na manželku je jedním z nejsnazších způsobů politiků, jak tyto pravidla obejít, přesto příbuznost občana s politikem nepovažujeme za důvod aby byl automaticky lustrován. V tomto ohledu by se měli více angažovat média, policie a soudy.

Olomoučtí Piráti navrhují toto znění:

 • povinnost prokazovat původ nabytého majetku se vztahuje i na majetek, nabytý za dobu výkonu veřejné funkce a následně převedený na osoby blízké

Požadavek 5

Požadavek 5 zní:

Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Stát nesmí dávat peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s politiky, úředníky, korupčníky a mafiány.

Stanovisko Olomouckých Pirátů:

 • Olomoučtí Piráti podporují záměr tohoto bodu a za plně dostatečné řešení považují automaticky vyloučit firmy s nedohledatelnými vlastníky z výběrových řízení.

Požadavek 6

Požadavek 6 zní:

Nechceme, aby byla Česká republika rájem hazardu. Požadujeme zamezit praní špinavých peněz přes hazard, požadujeme jeho zdanění a regulaci na úroveň právních evropských států.

Stanovisko Olomouckých Pirátů:

 • Piráti podporuji přímou demokracii a decentralizaci. Vzhledem k tomu, že škody způsobené hazardem působí především lokálně, Olomoučtí Piráti navrhují přesun pravomoci rozhodovat o povolení a míře zdanění hazardu na co nejnižší lokální úroveň a podporují právo občanů v této věci rozhodovat v místních referendech.
 • Odvody z hazardu by měly mířit do státního (místního) rozpočtu, nikoliv neprůhledných nadací

Požadavek 7

Požadavek 7 zní:

Nezpochybnitelným právem občanů je mít svobodný přístup ke kontrole práce zástupců, které si zvolili. Požadujeme nutnost neodkladného zahájení práce na novém znění zákona, který by připravil ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostně menšinové zájmy.

Stanovisko Olomouckých Pirátů:

 • Olomoučtí Piráti považují tento záměr za marginální a RRTV za zbytečnou. Její činnost v oblasti regulace obsahu vysílání by měly nahradit soudy a v oblasti přidělování licencí ČTÚ.

Krajský puč

Olomouc, 30.4.2012

U Olomouckých pirátů proběhl puč!

Krajské sdružení Olomouckých Pirátu náhle změnilo vedení. Za člena strany čerstvě přijatý Vojtěch Pikal, který jako registrovaný příznivec už půl roku pracuje v kontrolní komisi Pirátů provedl prověrku legitimity stávajícího vedení a zjistil, že již v minulosti mělo dle stanov dojít ke kolektivní rezignaci celého předsednictva. Jeho konstatování tedy stačilo, aby byl stávajícímu vedení odňat mandát a vyhlášena nová volba.

Na pozici předsedy kandidoval právě Vojtěch Pikal a jedinným protikandidátem byl bývalý předseda Petr Bajgar. Za předsedu byl zvolen Vojtěch Pikal, který obratem odevzdal funkci v Kontrolní komisi, čímž došlo i k její kolektivní rezignaci. Souběh více výkonných funkcí dle stanov není přípustný.

Nový předseda Olomouckých Pirátů k tomu říká „U Pirátů si můžete zkusit téměř všechno!“ a jedním dechem dodává „Díky fungující kvalitní a přímé vnitrostranické demokraci máme nejen předsednictvo, které samozřejmě nesedí na více židlích, ale všichni funkcionáři mohou být v případě selhání kdykoliv odvoláni přímo členy. Stejné osvědčené principy budeme prosazovat i na všech úrovních politické moci.“

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.