• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_9_2011 [07.05.2012 19:55] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Schůze KS OLK ve středu 26.10.2011 ======
 +Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=9831|fóru]]. Byla svolána pouze 5 dní předem, takže není usnášení schopná. Jednání proběhlo osobně v Ponorce.
  
 +===== Návrh programu =====
 +  - **zahájení schůze**
 +  - **vyjádření přítomných k programu, schválení programu** a odhad délky schůze
 +  - **seznámení** s novými členy
 +  - **projednání naší další činnosti**
 +    - **krajské systémy** – zodpovědnosti a úkoly:
 +      - web
 +      - FB
 +      - wiki
 +      - fórum
 +    - **zápisy ze schůzí** – doplnění starších zápisů na wiki
 +    - **pirátská hospoda** – navrhujte prosím varianty ke zvážení a pamatujte, že se tam nescházíme ani kvůli pivu ani kvůli Wifi
 +    - **kandidáti do RV** - zájemci ať si připraví pár slov, proč bychom je měli podporovat
 +  - projednání **tištěné verze Pirátských novin (forma, obsah, rubriky aj.)**
 +  - volná diskuze + **podněty** pro příští schůzi
 +  - **závěr** - ukončení schůze v.......
 +===== Zápis průběhu jednání schůze =====
 +==== Zahájení schůze v 16:35 ====
 +  * P. Bajgar navrhl na předsedání schůze V. Pikala
 +  * Zapisovatelem pověřen Radim Nenál, ověřovatelem Petr Bajgar.
 +==== Schválení programu ====
 +  * Program byl bez připomínek schválen, trvání schůze odhadnuto do 18:00
 +==== Seznámení s novými členy ====
 +  * Všichni přítomní představili svou motivaci pro vstup do politiky a do strany
 +//​Technická poznámka, nesrovnalosti v programu, přerušení (16:50 - 17:00)//
 +==== Projednání naší další činnosti ====
 +**//​Krajské systémy - zodpovědnosti a úkoly: //**
 +  - **Web**: M. Bartovič
 +    * probírána možnost dalších zodpovědných osob
 +    * téma spolupráce a celkové otázky kolem vývoje webu
 +    * M. Pitter se hlásí k práci na webu 
 +    * diskuze o postupném vývoji - nejdřív funkční, pak plnit obsahem
 +    * Michal Lupečka se hlásí ke spolupráci
 +    * vytvořit uživatelský manuál
 +    * propojení webu s FB (tzv. like button)
 +    * o nastavení redaktorských práv žádají také Radim Nenál a Ondřej Unzeitig (až jakmile bude web přepracován)
 +  - **Komunikace**
 +    * možnosti jiné, efektivnější než forum? IRC, mumble... pro vnější komunikaci SKYPE
 +    * prostředek pro rychlou odezvu - SMS upozornění na důležité dění ​   ​
 +    * společná priorita - všichni potřebujeme být v kontaktu a spolupracovat na zlepšování našich komunikačních možností a schopností ​
 +  - **FB**: P. Bajgar
 +    * Funguje, ​
 +    * žádost P. Bajgara o oživení, spolupracovníky pro mladší skupiny zájemců o naši činnost
 +    * Radim Nenál se hlásí o práva bez námitek P. Bajgar mu přidělí práva
 +  - **Wiki**: V. Pikal
 +    * představení dalšího vývoje
 +    * důraz na přehlednost
 +  - **Fórum**: V. Pikal
 +    * nezobrazování zamčených témat?
 +    * čištění třídění je dočasné řešení, bude potřeba vymyslet něco lepšího
 +    * uložit lidem, aby si ve fóru vyplnily kontaktní údaje
 +    * zabránit zobrazení kontaktních údajů RegP i členů lidem mimo stranu
 +  - **Skype** (P. Bajgar)
 +    * jako krajský instantní komunikační prostředek (Obecný souhlas)
 +    * Mario Pitter zorganizuje předání kontaktů
 +**// Zápisy - doplnění starších zápisů na wiki //**
 +  * zápisy částečně dodány P. Bajgarem, V. Pikal zapracuje na wiki
 +  * o další zápisy žádat bývalé předsedy  ​
 +**// Pirátská hospoda //**
 +  * **Důležitá kritéria**
 +    * wifi je podstatným kritériem
 +    * potřebujeme klid na jednání, nepřekřikovat se s hudbou
 +    * salónek, oddělený prostor
 +    * dopravní dostupnost
 +  * **Další požadavky**
 +     * nekuřácká (pokud možno)
 +     * studentská (případně)
 +     * známost (všichni ví, kde to je)
 +     * vstřícná atmosfera k naší činnosti
 + 
 +  * **Udělat vlákno** výběr hospody + anketa (více možností) ​      
 +**// Kandidáti do RV //**
 +  * nikdo se nehlásí
 +**// Nesrovnalost ohledně místopředsedů //**
 +  * V oficiálním výpisu na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​memberlist.php?​mode=group&​g=106|fóru]] chybí místopředsedkyně KS Věra Magdonová. Pouze administrativní chyba bude neprodleně opravena.
 +
 +==== Projednání tištěné verze Pirátských novin ====
 +  * možnosti prodeje - PB doporučuje raději distribuci zájemcům tisk-množení podle počtu zájemců 
 +  * účel - oslovovat naše potenciální příznivce s informací, že existujeme a jakou činnost vyvíjíme
 +  * vydávání zhruba 1x za 2 měsíce
 +  * naplnitelnost
 +  * sázení - dohoda na formátu A3
 +  * nejdříve řešit formou newsletter
 +  * Radim Nenál zahájí vlákno na fóru
 +==== Podněty pro příští schůzi ====
 +  * Dropbox pro sdílení dokumentů
 +==== Závěr ====
 +  * ukončení schůze v 19:05
 +
 +
 +=====Prezenční listina:​=====
 +**Členové:​**
 +  * Michal Lupečka
 +  * Petr Bajgar
 +  * Radim Nenál
 +**Příznivci:​**
 +  * Vojtěch Pikal
 +  * Mário Pittner
 +  * Ondřej Unzeitig
 +**Hosté:**
 +---
 +
 +Děkuji zapisovateli Radimovi Nenálovi za perfektně zpracovaný zápis a po ověření souhlasím s jeho zveřejněním.
 +
 +Ověřovatel a předseda KS Ol Petr Bajgar
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.