• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_4_2011 [03.04.2012 17:21]
Vojtech Pikal vytvořeno
regiony:olomoucko:kf:olk_4_2011 [07.05.2012 20:06] (aktuální)
Vojtech Pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Schůze ​KS OLK 275. 2011 ====== +====== Schůze ​7.4. 2011 ====== 
-Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=7678#​p100634|fóru]] ​10ti denním předstihua byla tedy usnášeníschopná. +Jednání proběhlo osobně v Sidii Olomouciněkolik členů se navíc zúčastnilo vzdáleně přes internet.
-Schůze měla proběhnout formou osobního jednání na zahrádce restaurace César. +
 ===== Program ===== ===== Program =====
-  - **zahájení schůze** +?? 
-  - **Vzájemné seznámení s činností** dle stanov ČPS čl.2 Poslání a programové cíle +===== Prezence ​=====
-  - **Jednání o účasti na společných akcích** aby byly tlumočeny na RV +
-  - **Volba třetího místopředsedy KS** +
- +
-===== Zápis ​=== +
- +
-==== 1) zahájení schůze ==== +
-Schůze byla zahájena v 17:05hod předsedou KSOL, Petrem Bajgarem. +
-==== 2) Vzájemné seznámení s činností ==== +
-Proběhla všeobecná diskuze. +
-==== 3) volba třetího místopředsedy KS ==== +
-Byla **zvolena** Věra Magdonová řádným hlasováním. +
-==== 4) informace o průběhu příprav otevření soukromé knihovny ==== +
-Informace o průběhu příprav otevření soukromé knihovny našeho kolegy piráta a obecního zatupitele v Praze Průhonicích – Vít Prax, otevření 30. 6. 2011, možnost půjčování si „elektronických knih“. +
-==== 5) informace o jednáních předsedy ==== +
-Informace o jednáních předsedy několika dalšími předsedy KS – Čejkovice a Protestfest. +
-==== 6) Informace jednání s předsedou ČPS ==== +
-Informace jednání s předsedou ČPS; příslib spolupráce s jinými KS +
-==== 7) informace o navazování kontaktů s občanskými iniciativami ==== +
-==== 8) informace o neformálním setkání pirátů ze tří KS 6.5. v Pardubicích ==== +
-==== 9) Soupis reklamních materiálů ==== +
-Které máme případně k dispozici k propagaci ČPS: +
-  * 2 x vlajka (jedna je u Dušana Dvořáka) +
-  * čb letáky z akcí z minulého roku a barevné letáky z voleb – u Petra Hireše +
-==== 10) pirátské noviny ==== +
-Bylo by vhodné se více zapojit do témat a příspěvků v PN, info z jednání zastupitelstva (Přerov, Prostějov a Olomouc) +
-==== 11) Uložené úkoly ==== +
-  * Věra Magdonová – vyzvednout letáky od P. Hireše +
-  * Petr Bajgar – vlajka od Dušana Dvořáka +
-  * Miroslav Bartovič – úprava webu – aktualizace vedení KSOL +
-===== Prezenční listina ===== +
 **Členové:​** **Členové:​**
   * Věra Magdonová   * Věra Magdonová
-  * Miroslav Bartovič +  * Petr Hireš 
-  * Petr Bajgar  +  * Petr Kapounek 
- +  * Petr Bajgar 
-**Příznivci:​*+//​Vzdáleně://​ 
- +  Vlastimil Holík 
-**Hosté:​** +  ​Vašek Holík 
-  * Martin Švadlenka +  ​Petr Kalafatič 
- +  * Radim Nanál 
-Hlasovací právo přísluší 3 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 2 hlasů. +** Hosté ​(RegP):** 
 +  * Veronika Hándlová 
 +===== Zápis ===== 
 +??
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.