• @msk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Školství

Základní školy

Sjednotit obsah výuky pro základní školy s důrazem na všeobecnou kultivaci osobnosti a finanční gramotnost. Počet žáků ve třídách přizpůsobit jejich individuálnímu složení. Z pedagogického hlediska nelze paušálně stanovit optimální počet žáků ve třídách.

Speciální a praktické školy

Zachování systému speciálního školství. Zastavení postupné transformace většiny praktických škol pro žáky s lehkým mentálním postižením /LMP/ do hlavního vzdělávacího proudu. Dosavadní systém je výborně propracovaný, léty ověřený. Žáci s LMP /nemyslí se různá etnika/ po absolvování devíti ročníků v ZŠ praktických získávají vzdělání podle svých schopností a možností, jsou schopni se řádně vyučit na odborných učilištích a začlenit se do pracovního procesu. / Dětí s mentálním postižením – asi 4% v populaci, nestačí požadavkům klasických ZŠ, do budoucna přinese problémy – mohou z nich být osoby agresivní nebo zakřiknuté

Učňovské školství

Podpora učňovského školství v oblastech postupně mizejících specifických profesí.

Sřední školy

Urychlení transformace maturitních zkoušek, tj. stanovení závazného termínu a jednoznačných kritérií pro ústní i písemnou část. Zrušit možnost volby variant a přejít zpět k jednotné zkoušce -přičemž si následně obtížnost přijímacích zkoušek zajistí vysoká škola.

Zabránit devalvaci vysokoškolského vzdělání z důvodu velkého počtu vysokých škol s diskutabilní úrovní. Podpora VŠ krajským úřadem na bázi stáží a čerpání zkušeností pro svůj rozvoj.

Finance a financování škol

Zachování financování „na jednoho žáka“ s možností měsíční aktualizace počtu žáků a následného promítnutí do poskytované dotace. Přidělování finančních prostředků jako jeden balík, nerozdělený - jako v současné době na jednotlivé kapitoly (např. prostředky na platy pedagogů, nepedagogických pracovníků atp.). Přidělovat srovnatelné finanční prostředky regionálním školám bez rozdílu zřizovatele. Zabezpečit transparentní financování soukromých škol včetně dostupnosti výstupů o účelnosti vynaložených prostředků poskytnutých ze státních zdrojů. Hospodárné a efektivní využití grantových prostředků získaných z ESF. Zprůhlednit systém grantové politiky, přidělené prostředky nejsou vždy využívány optimálně a účelně. Možnost znovuzavedení odvětvového řízení školství, bylo to pro společnost levnější, rychlejší, efektivnější.

Kvalita škol

Posuzování kvality vzdělávání podle velikosti vzdělávacího zařízení a množství finančních prostředků plynoucích do něj. Definovat, co je tzv. „kvalita vzdělávání“ a jakým způsobem se do tohoto hodnocení promítá např. složení žáků – studentů v hodnocené třídě (žáci integrovaní pro specifické vzdělávací potřeby, žáci handicapovaní, nadaní…).

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/moravskoslezsko/sko.txt · Poslední úprava: 17.06.2012 20:12 autor: Jiri Demel