• @msk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Ovzduší

Ovzduší v MSK je dle MŽP vyhlášeno jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tento fakt je zde, zakořeněn dlouhou dobu pro několik aspektů zhoršujících neustále průběh rozptylových podmínek, expanze dopravy díky umístnění u tří hranic (trans Evropské území). Hustota osídlení, hustota Průmyslových podniků a orografické neměnné podmínky. Vše toto v globálu znesnadňuje rozptyl znečistění v ovzduší zejména PM10 a menší plus další specifické znečištění jako B(a)P – dioxiny PCB apod. Podle zjištění i samotných vyjádření MŽP k této lokalitě je zde situace specifická těžko řešitelná. Proto jako jediné smysluplné řešení vidíme v uplatňování programu na zlepšení ovzduší s maximálním důrazem a specifikacemi pro tuto lokalitu.

Nezabýváme se zde podílem znečištění jednotlivých okruhů , jelikož studie a prohlášení se extrémně liší podle toho kdo je zadal,zpracoval,zaplatil a prezentuje. Problém je celek a jako s takovým je třeba s ním nakládat při řešení !

Okruhy k řešení zlepšení.

Doprava

V Msk se vynakládá dostatek financí na ekologizaci hromadné dopravy. Zde je posun zajištěn. V případě účelové dopravy velkokapacitní je situace zcela jiná. Stále se zde objevují nákl.automobily i v centrech měst které svou emisní charakteristikou nesplňují kritéria pro moderní nákladní dopravu.

A) Omezením pohybu a dopravy ve městech, takové to povahy(viz výše) omezujeme i emise z ní plynoucí. Jako vhodné se jeví zavedení emisních zón kde je předpoklad pro činnost této účelové dopravy situován tak,že primárně ji zajišťují firmy které disponují zařízením které je vhodné pro provoz v těchto lokalitách . Čili splňují nejpřísnější ekologické normy pro exhalace.

B) běžnou praxi je v EU i zavedení tzv. Vjezdného do městských částí(Center). Což trvale snižuje objem automobilové dopravy vč účelové a nahrává tlaku na splňování ekologických norem pro exhalace pro aut. Dopravu. Cena se odvíjí od emisního zatížení vozu pro který je povolenka vystavena. Čili zvýhodněni jsou nízkoemisní vozy – případně jsou z plateb vyjmuta vozidla užívající alternativních paliv v nízkoemisním režimu jako Plyn -Elektro mobil. Výnos z povolenek se má použít pro rozšíření a zvýhodnění hromadné dopravy ve městech kde to situačně dovoluje městská výstavba využití zonace.

C) Tranzitní města a obce. Mnohdy nemohou využít možností zonace pro omezení dopravy. Jelikož umístněním a povaho jsou to místa tranzitního charakteru. Zde je nutno přihlédnout k faktu že mnohé tyto lokality již dnes jsou kapacitně přetížena z mnohých se stávají komunikace se zvýšenou nehodovostí a o přínosech znečištění v těchto lokalitách nemluvě. Řešení se nabízí v legislativním řešení Mýtných výnosů. Kde tyto mýta a výnosy mají primárně zajišťovat financování rozvoje dopr. Infrastruktury kde je jasný předpoklad lokality jako tranzitní. Dosavadní mýtné brány by měli být provozovány tak aby se peníze vraceli do lokalit které trpí tímto zatížením. Jakékoli přerozdělování je jen kupčení s financemi inkasovanými za nepohodlí mnohdy i zdraví občanů těchto lokalit. Vzhledem k listině práv a svobod mají i tito občané právo na stejnou neměnnou kvalitu života jako jiní občané mimo tyto lokality. V prvé řadě mají mít počiny zpoplatnění těchto cest výsledek v nápravě v této lokalitě. Pokud plošně nelze finance takto využít mělo by být v kompetenci dotčených měst a obcí si takto mýtné vybírat odděleně samostatně byť na silnicích jim nenáležících. Protínajících města a obce.

Průmyslové znečištění ovzduší...

Průmysloví znečišťovatelé jsou velkou mírou vinni za celkový stav ovzduší MSK a to i jen díky samotné hustotě Průmyslových podniků v lokalitě s takovou hustotou osídlení, jako je v MSK. Nepopíratelným přínosem podniků je i míra zaměstnanosti s jakou přispívají podniky k ekonomickému růstu a možné stabilizaci ekonomiky kraje.

A) V našem programu nehodláme nechat dále vést dialog a potažmo i dohody tímto netransparentním stylem jako doposud. Obsah veškerých jednání v této věci se znečišťovateli musí být zcela transparentní. Přítomnost u těchto jednání

Lokální topeniště.

V žádném případě občanská ani úřední šikana nezmění způsoby vytápění v Lok. Top Mnohé z připravovaného řešení formou sankcí bude mít v drtivém podílu případů pouze za výsledek likvidační jednání ekonomického charakteru vedeného proti občanům. A to bez reflexe na fakt, že právě velkou část tohoto problému tvoří ekonomická stránka vhodného materiálového zajištění. Tento aspekt konceptu řešení ze strany MŽP a pracovní skupiny ministra doposud neřeší. Programové řešení styl dotace na kotle jen na fosil. paliva ukazuje na obrovskou účast těžařských a energetických gigantů a jejich lobistů v rozhodování státu. Jen dva příklady nevhodnosti tohoto řešení: Cenová expanze a omezenost těchto zdrojů. Ekotoxicita a následky těžby pro budoucnost ne jen tohoto kraje.

A) Hlavní cíl programu pro lok. Top. Je vytvoření pobídky pro paliva splňující předpoklady ekologizace vytápění. Tzn. Charakteristika jako obnovitelný zdroj energie. Nízká ekotoxicita spalin i odpadu po produkci (popeloviny) Dostupnost komodity a s tím i spojená ekonomická výhodnost. Zvýhodnění tohoto média pro lokální topeniště s cílem další efektivizace a přínosů pro ekologizaci. Vhodná bilance CO2

B) Při ekologizaci lok. Top Je vhodné materiálové zajištění možno provádět dle vzoru severských států nebo blíže i AU kde je drtivá většina těchto zdrojů zajištěna Fytoenergetickými palivy. Případně se upravuje výhodnost a dostupnost plynu pomocí včlenění Bio-plynových stanic pro produkcí plynu pro lokální topeniště v regionálních měřítcích. Kde vlastní produkce bio-odpadů v regionu slouží i k zlepšení materiálového zajištění pro lok.top. Tím i vylepšíme dopady provozu lok.top na lokality jako je MSK díky charakteristice (úvodní odstavec Ovzduší). A omezíme závislost na nerostných surovinách. Nepochopitelně viz. Výše ČR oproti jiným energeticky vyspělým státům sleduje zcela jiný směr což poukazuje na neblahý vliv lobbingu těžařských a energetických gigantů v rozhodovacích procesech i tam kde má mít přednost efekt před ekonomickými zájmy lobbistických skupin. Našim zájmem je snaha o zlepšení s trvalými výsledky a vizí pro budoucnost našeho kraje.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/moravskoslezsko/ovzdusi.txt · Poslední úprava: 29.09.2012 10:12 autor: Lukas Cernohorsky