• @khk_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád Krajského fóra Královéhradeckého kraje

původce:
Krajské fórum Královéhradecký kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
KhK-JdŘ
zásadní:
ne

JEDNACÍ ŘÁD KRAJSKÉHO FÓRA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

§ I. VYMEZENÍ POJMŮ

 • 1) KF KhK je krajské fórum Královéhradeckého kraje.
 • 2) PKS KhK je předsednictvo krajského sdružení Královéhradeckého kraje.
 • 3) Předsedající je člen předsednictva krajského sdružení Královéhradeckého kraje. Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání KF předsedat jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu. Jednání na internetu může předsedat také člen nebo registrovaný příznivec pověřený PKS KhK.
 • 4) Člen KF KhK je fyzická osoba řádně přijatá do KF KhK s uhrazeným členským příspěvkem.
 • 5) RegP KhK je registrovaný příznivec Pirátské strany, registrovaný pod Královéhradeckým krajem.
 • 6) Účastník jednání je každá fyzická osoba, která je na jednání přítomna.
 • 7) Hosté jsou všichni účastníci jednání, kteří nejsou členy Pirátů ani RegP.
 • 8) Řádné oznámení je vážné prohlášení, doručené všem členům KF KhK stanoveným způsobem ve stanovené lhůtě.
 • 9) Skupina členů je jedna desetina z počtu členů KF KhK s hlasovacím právem (vždy zaokrouhleno nahoru na celé číslo), kteří danému návrhu vyjádří podporu.
 • 10) Materiál je dokument rozsahem větší, než jedna normostrana (1 800 znaků).

§ II. CÍL JEDNÁNÍ KRAJSKÉHO FÓRA

 • 1) Cílem jednání KF KhK je rozhodovat ve své působnosti
  • ● a) usnesením, které vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo
  • ● b) volbou, ve které vybírá z navržených kandidátů.

§ III. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

 • 1) Členové KF KhK mají právo účastnit se rozpravy a hlasovat.
 • 2) RegP KhK mají právo účastnit se rozpravy na veřejných jednáních s hlasem poradním.
 • 3) Hosté mají právo účastnit se veřejných jednání, předsedající jim může udělit právo účastnit se rozpravy s hlasem poradním.
 • 4) Předsedající má právo svolat jednání, navrhovat postup jednání, řídit rozpravu, pořádkovým opatřením odebrat řečníkovi slovo nebo osobu z jednání vykázat a povinnost postupovat podle tohoto předpisu.
 • 5) PKS KhK má povinnost zajistit zveřejnění zápisu ze zasedání do 3 pracovních dnů ode dne konání.
 • 6) Všichni účastníci mají povinnost chovat se tak, aby mohlo jednání řádně probíhat, a dbát pořádkových pokynů předsedajícího.
 • 7) Svá práva na jednání vykonává každý přímo a osobně.

§ IV. NÁVRH

 • 1) Návrh na svolání jednání na internetu nebo zasedání se podává písemně do podatelny PKS KhK na internetovém fóru Pirátské strany.
 • 2) Návrh bodu k projednání, kandidáta, usnesení, postupu a námitky proti postupu v rámci svolaného jednání se podává předsedajícímu.
 • 3) Návrh je přijatelný, pokud
  • ● a) má jednoznačný význam
  • ● b) je v souladu s již schválenými rozhodnutími KF KhK, případně je odpovídajícím způsobem výslovně mění nebo ruší
  • ● c) bezprostředně souvisí s projednávaným rozhodnutím, jde-li o návrh na již probíhajícím jednání
  • ● d) není projednáván na žádném jiném jednání KF KhK
  • ● e) jsou jeho dopady dostatečně zdůvodněny důvodovou zprávou
  • ● f) je podán včas, je-li pro jeho podání stanovena lhůta
 • 4) Přijatelný návrh předsedající zaznamená, případně požádá o jeho podání v písemné podobě.

§ V. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Předsedající zahájí jednání jen tehdy, pokud :

 • ● a) je třeba zvolit členy orgánu strany voleného krajským fórem, aby byl řádně obsazen, nebo lze-li takovou potřebu v následujícím měsíci očekávat,
 • ● b) orgán strany volený krajským fórem požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů tohoto orgánu, pokud je to možné
 • ● c) skupina členů požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů některého orgánu strany, pokud je to možné,
 • ● d) je třeba v primárních volbách zvolit kandidáty strany do voleb do PS, Senátu, krajských voleb, komunálních voleb v místě kde není MS
 • ● e) je třeba nominovat kandidáta do republikového výboru, republikového předsednictva, kontrolní komise, rozhodčí komise a do primární volby do Evropského parlamentu
 • ● f) je třeba nominovat kandidáta na celostátního lídra
 • ● g) skupina členů, PKS KhK, předsednictvo místních sdružení, vedoucí krajských odborů a komisí, vedoucí odborů Pirátské strany, Republikový výbor a Republikové předsednictvo předloží přijatelný návrh.
 • ● h) skupina členů předloží návrh na mimořádný přezkum

Při zahájení jednání předsedající:

 • ● a) oznámí důvod zahájení jednání, zveřejní projednávané rozhodnutí a vyhlásí lhůtu pro návrhy rozhodnutí, pokud jsou další návrhy rozhodnutí přijatelné
 • ● b) vyhlásí datum, čas, místo, způsob jednání a rozhodujícího hlasování
 • ● c) případně oznámí, že jednání je zahájeno jako uzavřené
 • ● d) jmenuje další činovníky jednání z řad přítomných, pokud to jednání vyžaduje

§ VI. PŘÍSTUP NA JEDNÁNÍ

 • 1) Na jednání má přístup člen strany a dále registrovaný příznivec. Jako host má na jednání přístup i kdokoliv jiný, pokud není jednání uzavřené a není to vyloučeno kapacitními důvody. Přístup na jednání lze omezit na základě pořádkového opatření a rozhodnutí rozhodčí komise.
 • 2) Na uzavřené jednání má host přístup jen se souhlasem předsedajícího. Jednání je uzavřené od schválení takového návrhu postupu. Pokud však bylo na žádost svoláno jako uzavřené, je uzavřené již od počátku. Po zahájení jednání a úvodním slovu navrhovatele je však třeba schválit návrh postupu, aby bylo jednání uzavřené.

§ VII. NÁVRH POSTUPU

 • 1) Návrhem postupu KF KhK upravuje v mezích jednacího řádu chod jednání. Návrh postupu se schvaluje všeobecnou shodou. Nelze-li návrh postupu schválit všeobecnou shodou, musí být předložen jako návrh skupiny členů.
 • 2) O návrhu postupu, který předložila skupina členů, se hlasuje jako o další možnosti v rozhodujícím hlasování. Pokud byl však předložen dostatečnou dobu před rozhodujícím hlasováním a bylo by proti jeho smyslu o něm hlasovat až v rozhodujícím hlasování, předsedající dá o návrhu postupu hlasovat bezodkladně po tom, co ho zaznamená.

§ VIII. NÁMITKA

 • 1) Námitka je návrh postupu, kterým KF KhK zvažuje návrat k předchozímu stavu při zpochybnění správnosti jeho postupu. Všechny námitky je třeba podat bezprostředně po tom, co nastala namítaná skutečnost.
 • 2) Pokud KF KhK námitce vyhoví, obnovuje se stav před namítanou skutečností a k namítané skutečnosti a následujícímu postupu se nepřihlíží. Jinak KF KhK v postupu pokračuje a k další stejné námitce nepřihlíží.

§ IX. ROZPRAVA

Po zahájení jednání se koná k projednávaným návrhům rozprava. Cílem rozpravy je dosáhnout pokud možno všeobecné shody na přijímaném rozhodnutí, případně jeho zlepšení. V rozpravě může se svým projevem vystoupit každý přítomný člen a registrovaný příznivec. V rozpravě se uvádějí důvody pro a proti přijetí určitého rozhodnutí v projednávané věci a jeho předpokládané důsledky.

 • ● a) rozprava musí trvat nejméně 3 kalendářní dny
 • ● b) v odůvodněných případech může PKS svým usnesením rozpravu přiměřeně zkrátit či vyhlásit hlasování bez rozpravy
 • ● c) pokud rozprava trvala méně, než 3 kalendářní dny, je pro schválení návrhu třeba třípětinová většina hlasujících

§ X. HLASOVÁNÍ

 • 1) O každém řádně oznámeném návrhu rozhodnutí rozhoduje KF KhK hlasováním. O návrzích rozhodnutí, které nejsou řádně oznámeny, se nehlasuje.
 • 2) Hlasováním se vybírá jedna nebo více možností. Vybraná možnost však vždy musí v hlasování získat podporu nadpoloviční většiny přítomných. K možnostem, které podporu většiny v hlasování nezískaly, se dále nepřihlíží.
 • 3) KF KhK hlasuje tajně. V případě hlasování o návrhu postupu na zasedání KF KhK je možné hlasovat veřejně.
 • 4) PKS KhK hlasuje veřejně. Tajně hlasuje pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.
 • 5) Pokud je to technicky možné, probíhají všechna hlasování s výjimkou hlasování o návrzích postupu elektronicky. V případě tajného hlasování je třeba použít maximum dostupných technických i faktických prostředků k vyloučení možnosti, aby někdo mohl zjistit, jak kdo hlasoval.
 • 6) Hlasování na internetovém fóru lze použít pro veřejná hlasování PKS KHK, pro sběr podpory pro návrhy a pro nezávazné ankety.
 • 7) Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající jeho výsledek a ten zaznamená.

§ XI. HLASOVACÍ SYSTÉM

 • 1) Pokud se KF KhK neusnese na jiném hlasovacím systému, hlasuje se takto:
  • ● a) v prvním kole se hlasuje o přijatelnosti každé možnosti. Hlasující svým hlasem vyjadřuje přijatelnost libovolného počtu možností. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má KF KhK vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.
  • ● b) ve druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má KF KhK vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů V případě rovnosti hlasů ve druhém kole se přihlédne k výsledku kola prvního. V případě nerozhodného výsledku se druhé kolo opakuje. Pokud ani v tomto kole není určena vítězná možnost, rozhodne los.
  • ● c) kandidát na seznamu, který nebyl zvolen, se nestává náhradníkem.

§ XII. LHŮTY

 • 1) Lhůty a způsoby pro řádné oznámení se stanovují následovně:
  • ● a) zahájení jednání na internetu - e-mailem a soukromou zprávou v okamžiku zahájení
  • ● b) hlasování na internetovém jednání - přípisem ve vlákně jednání nejméně 3 kalendářní dny před zahájením hlasování a dále e-mailem a soukromou zprávou v okamžiku zahájení hlasování
  • ● c) materiál na internetové jednání - vložením do vlákna jednání nejméně 2 kalendářní dny před hlasováním
  • ● d) zasedání krajského fóra - e-mailem a soukromou zprávou v okamžiku svolání nejméně 10 kalendářních dní před zasedáním
  • ● e) program na zasedání KF KhK – vložením do vlákna se svoláním nejméně 5 kalendářní dny před zasedáním
 • 2) Lhůty pro hlasování při jednání na internetu se stanovují následovně:
  • ● a) všeobecná shoda na návrhu postupu - 24 hodin
  • ● b) hlasování o návrhu postupu nebo námitce - 24 hodin kdykoliv
  • ● c) hlasování o usnesení nebo volbě - 48 hodin kdykoliv
 • 3) Lhůty pro elektronické hlasování při zasedání se stanovují následovně:
  • ● a) hlasování o usnesení nebo volbě – nejméně 30 minut

§ XIII. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO FÓRA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 • 1) Předseda KF KhK svolává zasedání dle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce.
 • 2) Předseda KF KhK svolá zasedání na žádost skupiny členů, nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla do podatelny PKS KhK doručena žádost skupiny členů o svolání zasedání.
 • 3) Zasedání KF KhK jsou zpravidla veřejná, pokud nebylo svoláno jako uzavřené, proti rozhodnutí o uzavřeném zasedání lze podat v úvodu zasedání námitku.
 • 4) Bod programu na zasedání předkládá PKS KhK nebo skupina členů. U každého bodu bude uvedena přibližná časová dotace projednávaného bodu. Není-li uvedeno jinak, předkladatel bodu ho zároveň odprezentuje.

§ XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 1) Usnesení nabývají platnosti vyhlášením výsledku hlasování. Vyhlášení výsledku musí být učiněno bez zbytečného odkladu. Účinnosti nabývají dnem zveřejnění zápisu na internetovém fóru Pirátské strany, není-li v textu usnesení nebo v jeho příloze uveden termín pozdější.
 • 2) Pokud nelze při výkladu jednacího řádu postupovat podle jeho ustanovení nebo podle prováděcích

předpisů, postupuje se ve všeobecné shodě nebo podle zvyklostí.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/kralovehradecko/jednaci_rad_kf_khk.pdf.txt · Poslední úprava: 19.04.2021 16:27 autor: vojtech.pikal