• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
playground:ropr [10.11.2018 17:13]
Lucie.Spacilova
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Rozpočtová pravidla ====== 
----- dataentry nepredpis ---- 
-původce_page ​     : rv:start #adresa organizační složky, která předpis vydala 
-typ          : #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut 
-zkratka ​          : RoPr #zkratka, pod kterou se předpis cituje 
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh 
----- 
  
-===== Úvodní ustanovení ===== 
- 
-== § 1 Účel předpisu == 
- 
-Rozpočtování má za cíl, aby hospodaření strany bylo předvídatelné,​ průhledné a vyloučilo nepřiměřenou závislost krajských sdružení na rozhodování orgánů strany na celostátní úrovni. 
- 
-== § 2 Rozpočtové určení příjmů == 
- 
-(1) Účelově určené((§ 8 pravidel hospodaření.)) ve prospěch příslušného krajského sdružení jsou následující podíly příjmů: 
- 
-^ Příjem ^ Podíl ^ 
-| Příspěvek na úhradu volebních nákladů | 30 % | 
-| Stálý příspěvek | 20 % | 
-| Příspěvek na mandát poslance nebo senátora | 50 % | 
-| Příspěvek na mandát zastupitele | 80 % | 
-| Nájem a prodej spravovaného majetku | 80 % | 
-| Členský příspěvek | 50 % | 
- 
-(2) Příjmy z pořádání tombol, kulturních,​ společenských,​ sportovních,​ rekreačních,​ vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala. 
- 
-== § 3 Hospodaření s veřejnými penězi == 
- 
-zrušen 
- 
-== § 4 Harmonogram rozpočtování == 
- 
-Harmonogram pro projednání rozpočtů s pořádkovými lhůtami se stanoví následovně:​ 
- 
-^ Konec lhůty ^ Úkol ^ 
-|   //na následující rozpočtové období// ​  || 
-| 15. 10. | předložení rozpočtu centrály | 
-| 5. 11. | schválení rozpočtu centrály | 
-| 10. 11. | předložení rozpočtu krajského sdružení | 
-| 31. 11. | schválení rozpočtu krajského sdružení | 
-| 10. 12. | možnost předložení rozpočtu místního sdružení | 
-| 31. 12. | možnost schválení rozpočtu místního sdružení | 
-|   //za předchozí rozpočtové období// ​  || 
-| 1. 2. | předložení výsledků hospodaření | 
-| 1 . 3. | předložení výroční finanční zprávy republikovému výboru | 
-| 10. 3. | předložení výroční finanční zprávy celostátnímu fóru | 
- 
-===== Rozpočet ===== 
- 
-== § 5 Rozpočtové období == 
- 
-Rozpočet schvaluje rozpočtová jednotka na rozpočtové období jednoho kalendářního roku. 
- 
-== § 6 Soustava rozpočtů == 
- 
-(1) Všechny rozpočtové příjmy a výdaje jsou soustředěny v jediném rozpočtovém systému, který je veřejným informačním systémem strany vedený finančním týmem. V tomto systému se jednotlivé rozpočty konsolidují,​ čímž vzniká konsolidovaný rozpočet a jeho plnění. 
- 
-(2) Rozpočet musí být v souladu s předpisy, s rozpočtovým výhledem, výsledky hospodaření v předchozím rozpočtovém období, účelovým určením peněz, závazky strany a nadřízeným rozpočtem. 
- 
-(3) Sestavování rozpočtu je povinné pro centrálu a pro krajská sdružení. Soustavu rozpočtů tvoří 
- 
-^ Rozpočtová jednotka ^ Předkladatel ^ Schvalující orgán ^ 
-| centrála | republikové předsednictvo | republikový výbor | 
-| krajské sdružení | krajské předsednictvo | krajské fórum | 
-| (místní sdružení) | (místní předsednictvo) | (místní fórum) | 
- 
-== § 7 Skladba rozpočtu == 
-(1) Rozpočet se skládá z tří druhů rozpočtových položek sdružených do tří odpovídajících kapitol, případně jejich podkapitol. 
- 
-(2) Rozpočet se skládá z 
- 
-  * a) příjmových rozpočtových položek, 
-  * b) výdajových rozpočtových položek, ​ 
-  * c) případně rozpočtových položek se saldem rozpočtu (přebytkem nebo schodkem), 
-  * d) informace o financování salda rozpočtu. 
- 
-== § 8 Rozpočtová položka == 
- 
-(1) Rozpočtová položka je oddělenou částí rozpočtu, u které musí být uvedeny následující informace: 
-   * a) název, který vymezuje původ příjmů nebo druh výdajů, v souladu s případným účelem peněz,((§ 8 pravidel hospodaření.)) 
-   * b) rozpočtový limit, tedy nejvyšší přípustný výdaj nebo očekávaný příjem rozpočtové položky, 
-   * c) odpovědná rozpočtová jednotka nebo organizační složka, která s rozpočtovou položkou hospodaří podle pravidel hospodaření,​((§ 16 odst. 3 písm. a) pravidel hospodaření.)) jde-li o výdajovou rozpočtovou položku; je-li uvedena jen rozpočtová jednotka, má se za to, ze odpovědnou organizační složkou je příslušné předsednictvo,​ 
-   * d) odpovědná rozpočtová jednotka, která je oprávněna rozpočítat danou rozpočtovou položku ve svém rozpočtu na výdaje, jde-li o příjmovou rozpočtovou položku nebo rozpočtovou položku se saldem rozpočtu, 
-   * e) datum registrace rozpočtové položky, pokud již byla registrována. 
- 
-(2) U rozpočtové položky se dále uvedou následující doplňkové informace, pokud je to možné: 
-   * a) účel peněz, který má být společný pro všechny peníze v rozpočtové položce, 
-   * b) vazba na jinou rozpočtovou položku ([[#​vazba_mezi_rozpoctovymi_polozkami|§ 9]]), pokud existuje, 
-    
-== § 9 Vazba mezi rozpočtovými položkami == 
- 
-(1) **Vazba** mezi příjmovou a výdajovou rozpočtovou položkou je tehdy, pokud mají být výdaje ve výdajové rozpočtové položce financovány z příjmové rozpočtové položky (např. výdajová rozpočtová položka na volební kampaň bude financována z příjmové rozpočtové položky s dary na kampaň určenými). 
- 
-(2) Vazba nevylučuje proplacení výdaje z výdajové rozpočtové položky, i když v navázané příjmové rozpočtové položce dosud není dostatek peněz. ​ 
- 
-(3) Na jedné nebo na obou stranách vazby se může nacházet také více rozpočtových položek. ​ 
- 
-(4) Výdaje z nevázaných rozpočtových položek se financují z ostatních příjmů bez vazby. 
- 
-== § 10 Příjmy a výdaje rozpočtu == 
- 
-(1) Jako příjmy se v rozpočtu vedou rozpočtově určené příjmy, které do něj náleží, ((§ 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.)) stanovené v souladu s analytickými podklady ([[#​omezeni_schodku|§ 12a]]), jakož i výsledky hospodaření převedené z minulého rozpočtového roku ([[#​vysledky_hospodareni|§ 21]]). 
- 
-(2) Jako výdaje se v rozpočtu vedou výdaje stanovené zákonem ((§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.)) a rezerva předsednictva. 
- 
-== § 11 Rezerva předsednictva == 
- 
-(1) **Rezerva předsednictva​** je výdajovou položkou, ze které nelze přímo čerpat, ale mohou z ní být převedeny prostředky do jiné výdajové položky v průběhu rozpočtového období ([[#​zmena_rozpoctu|§ 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel]]). 
- 
-(2) Rezerva předsednictva nesmí přesahovat pětinu celkových příjmů ani výdajů rozpočtu. 
- 
-== § 12 Omezení schodku == 
- 
-Schodek rozpočtu je přípustný pouze v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky: 
- 
-  * a) rozpočet předvídá úvěr nebo jiný způsob financování schodku, ​ 
-  * b) byl přijat rozpočtový výhled a ten se schodkem počítá, ​ 
-  * c) existují velmi pravděpodobné zdroje, ze kterých bude schodek v následujícím rozpočtovém období vyrovnán, ​ 
-  * d) hospodaření v předchozím roce neskončilo schodkem. 
- 
-===== Základní rozpočtové postupy ===== 
- 
-== § 12a Analytické podklady == 
- 
-Finanční tým zpracovává analytické podklady, které obsahují konzervativní prognózu údajů podstatných pro odhad příjmů (např. počty zastupitelů,​ senátorů, prognózu výsledku). Analytické podklady jsou závazná pravidla (§ 5 organizačního řádu) pro sestavování příjmové stránky všech rozpočtů. 
- 
-== § 13 Návrh rozpočtu == 
- 
-(1) Návrh rozpočtu musí musí obsahovat název rozpočtové jednotky, pro kterou se sestavuje, jakož i jednotlivé rozpočtové položky. 
- 
-(2) Návrh rozpočtu předkládá příslušné předsednictvo schvalujícímu orgánu, který se o něm usnáší. ​ 
- 
-(3) Schvalující orgán musí mít skutečnou možnost a dostatečný čas, aby se s návrhem seznámil, případně v návrhu z vlastního podnětu provedl změny. Hlasování o rozpočtu je třeba řádně oznámit. ​ 
- 
-== § 14 Registrace rozpočtu == 
- 
-(1) Schválený rozpočet předkládá příslušné předsednictvo bez zbytečného odkladu ​ k registraci finančnímu týmu. ​ 
- 
-(2) Finanční tým registruje jednotlivé rozpočtové položky rozpočtu předloženého k registraci, které jsou v souladu s předpisy. ​ 
- 
-(3) Finanční tým vyrozumí předkladatele rozpočtu o zjištěných nedostatcích,​ neregistrovaných rozpočtových položkách a možnostech nápravy. ​ 
- 
-== § 15 Změna rozpočtu == 
- 
-(1) Rozpočet smí být měněn pouze některým z následujících rozpočtových opatření: 
- 
-   * a) **Rozpočtový dodatek**. Rozpočet smí schvalující orgán v průběhu rozpočtového roku změnit; postupuje se obdobně podle ustanovení o rozpočtu. Jde o jediné rozpočtové opatření, které vyžaduje souhlas schvalujícího orgánu. 
-   * b) **Náprava nedostatků**. Předsednictvo je zmocněno podle své úvahy napravit nedostatky zjištěné finančním týmem, a to jen v nezbytném rozsahu zjištěných nedostatků. 
-   * c) **Zkrácení rozpočtové položky**. Určitou výdajovou rozpočtovou položku smí předsednictvo nejvýše jednou během rozpočtového období zkrátit nejvýše o jednu pětinu; postupuje se obdobně jako u žádosti o proplacení. Takto získaná částka se převede do jiné rozpočtové položky. 
-   * d) **Přesunutí rezerv**. Příslušné předsednictvo může kdykoliv během rozpočtového období svou rozpočtovou rezervu zcela nebo zčásti převést do jiné výdajové rozpočtové položky. ​ 
-   * e) **Automatická změna rozpočtu**. Při automatické změně rozpočtu změní finanční tým potřebným způsobem dotčenou rozpočtovou položku a odpovídajícím způsobem upraví i rozpočtovou rezervu tak, aby zůstala v povoleném rozmezí ([[#​rezerva_predsednictva|§ 11]]). Nepostačuje-li taková změna, upraví výši přebytku rozpočtu. Není-li v rozpočtu přebytek nebo není změna dostatečná,​ vyzve příslušné předsednictvo k nápravě nedostatků nebo provedení jiné změny rozpočtu. 
-   * f) **Poznamenání do rozpočtu.** Finanční tým však automatickou změnu rozpočtu neprovede, pokud jsou nepředvídané skutečné příjmy účelově určeny((§ 8 pravidel hospodaření.)) takovým způsobem, že může dovodit všechny náležitosti rozpočtové položky ([[#​rozpoctova_polozka|§ 8]]). O nepředvídané rozpočtové příjmy pak navýší příjmovou rozpočtovou položku a na ni vázanou výdajovou rozpočtovou položku. Pokud tyto rozpočtové položky dosud neexistují,​ registruje je. 
- 
-(2) Změnu rozpočtového výhledu, výdajové rozpočtové položky nadřízeného rozpočtu, rozpočtových pravidel a jiných ovlivnitelných skutečností lze provést jen v rozsahu, který nemá vliv na záměry, které strana již zaplatila nebo k nimž se zavázala. 
- 
-== § 16 Změna skutečností == 
- 
-V návaznosti na opravu odhadu podle schváleného výsledku hospodaření,​ organizační změny, prokazatelné opravy rozpočtových položek v důsledku podstatného snížení skutečných příjmů oproti očekávání,​ nemožnost dosažení účelu výdajové rozpočtové položky, daňové změny, nepředvídané skutečné příjmy bez účelového určení a jiné ovlivnitelné i neovlivnitelné závazné skutečnosti provede finanční tým automatickou změnu rozpočtu ([[#​zmena_rozpoctu|§ 15 odst. 1 písm. e]]). 
- 
-== § 17 Rozpočtové provizorium == 
- 
-(1) V **rozpočtovém provizoriu** se v rozpočtovém období hospodaří,​ pokud byla porušena povinnost sestavit rozpočet, a to až do registrace rozpočtu. Změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ([[#​zmena_rozpoctu|§ 15 odst. 1]]) lze provést i v rozpočtovém provizoriu. 
- 
-(2) V rozpočtovém provizoriu finanční tým na žádost předsednictva registruje bez schválení schvalujícího orgánu výdajovou položku obsahující rozpočtovou rezervu jen ve výši, která mimo jiné nepřesáhne výši rezervy předsednictva v minulém rozpočtovém období. 
- 
-== § 18 Pracovní rozpočet == 
- 
-V rámci schváleného rozpočtu předsednictvo může schválit pracovní rozpočet volební kampaně, orientační rozpočet organizační složky nebo jiný pracovní rozpočet, podle něhož předsednictvo ukládá za úkol podřízeným orgánům hospodařit. 
- 
-== § 19 Rozpočtová kontrola == 
- 
-Rozpočtovou kontrolu provádí na celostátní úrovni kontrolní komise, případně na nižší organizační úrovni kontrolní komise nebo kontrolní odbor zřízené oblastním sdružením<​nowiki></​nowiki>​((Čl. 7 odst. 4 písm. c) stanov.)) nebo kdokoliv další. Postup přezkumných orgánů při kontrole upravuje jiný předpis.((Pravidla hospodaření,​ rozhodčí řád.)) 
- 
-===== Další dokumenty ===== 
- 
-== § 20 Rozpočtový výhled == 
- 
-(1) **Rozpočtový výhled** je finančním plánem, kterým se řídí hospodaření rozpočtové jednotky na výhledové období nejméně tří následujících let. 
- 
-(2) Rozpočtový výhled ​ 
- 
-   * a) obsahuje přehled předpokládaných souhrnných příjmů a výdajů ve výhledovém období, ​ 
-   * b) vyčísluje dlouhodobé závazky a jiné povinnosti a odhaduje výdaje na nejnáročnější plánované činnosti ve výhledovém období, 
-   * c) určuje základní ukazatele pro rozpočty přijaté ve výhledové době včetně odhadovaných příjmů, 
-   * d) stanoví, které ukazatele jsou informativní a které jsou závazné. ​ 
- 
-(3) Dále se při schvalování rozpočtového výhledu postupuje přiměřeně podle ustanovení o rozpočtu. Změny rozpočtového výhledu lze však provést jen dodatkem. 
- 
-== § 21 Výsledky hospodaření == 
- 
-(1) **Výsledky hospodaření** jsou informace o plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém období. Výsledek hospodaření se převádí do rozpočtu na následující rok.  ​ 
- 
-(2) Pro účely projednávání rozpočtu na následující rozpočtové období, pokud není dosud schválen výsledek hospodaření,​ se použije odhad finančního odboru. Pokud se odhad liší od skutečnosti,​ provede se po schválení výsledku hospodaření automatická změna rozpočtu ([[#​zmena_rozpoctu|§ 15 odst. 1 písm e]]). 
- 
-(3) Výsledky hospodaření předloží republikové předsednictvo ke schválení republikovému výboru. 
- 
-== § 22 Výroční finanční zpráva == 
- 
-(1) **Výroční finanční zprávu**, její obsah a předložení upravuje zákon.((§ 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.)) 
- 
-(2) Výroční finanční zprávu zpracovává pro republikové předsednictvo finanční tým a republikové předsednictvo ji předloží republikovému výboru ke schválení. 
- 
-(3) Republikový výbor předloží výroční finanční zprávu celostátnímu fóru k projednání v referendu.((§ 27 a násl. jednacího řádu celostátního fóra.)) 
- 
-===== Závěrečná ustanovení ===== 
- 
-== §23 Prováděcí předpisy == 
- 
-Tento předpis provede finanční tým: Vyhláškou stanoví zejména jednotné třídění příjmů a výdajů, závazné pro rozpočty, rozpočtové výhledy, příslušnost týmů ke správě výdajů, sledování jejich plnění a pohyby na účtech finančních aktiv. 
- 
-===== BOX:related ===== 
-==== Související předpisy ==== 
-  * [[prah]] 
-==== Legislativní informace ==== 
-Nová rozpočtová pravidla schválil republikový výbor [[https://​www.pirati.cz/​doku.php?​id=law:​navrhy:​ropr&​rev=1406418860|30.7.2014]],​ novelizoval [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|04.02.2017]] 
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.