• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kodex Pirátského poslance

Toto je pracovní a živý dokument, který může upravovat a vylepšovat každý člen a který není oficiálním výstupem Pirátů.
Chcete se zapojit? Podrobnosti najdete na stránce o přípravě volebního programu.

Kodex Pirátského poslance (dále jen „kodex“)

Osobní poctivost

 • Nebudu se nelegálně obohacovat. Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě (tzv. „politická trafika“). Z veřejných rozpočtů budu přijímat pouze adekvátní zákonnou odměnu za poctivou práci a náhradu důvodných nákladů.
 • S majetkem státu nakládat jako řádný hospodář a případnou škodu uhradím dle zákona.
 • Zavazuji se informovat veřejnost o všech svých podstatných rozhodnutích a zdůvodnit je. Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat.

Průhlednost osobních poměrů

 • Budu se chovat zcela transparentně, například si vést veřejný diář, kam bude zapisovat veškeré své schůzky týkající se výkonu své funkce, budu zveřejňovat lobbistické kontakty.
 • Budu ihned po nástupu do funkce a nejméně jednou v roce aktualizovat své veřejné majetkové přiznání. Tento závazek platí i po skončení funkce, a to na výzvu kontrolora. V majetkovém přiznání bude plně a věrohodně doloženo složení mého jmění a příjem a uvedena jejich výše a původ. Přílohou bude též prohlášení o soukromých zájmech relevantních pro výkon funkce.

Týmové jednání

 • Beru na vědomí, že občané od Pirátů očekávají, že budeme hrát jako dobře sehraný tým. Jsme týmoví hráči.
 • Zavazuji se před hlasováním své záměry a sporné otázky projednat na jednání klubu poslanců a zavazuji se vyslechnout doporučení členské základny Pirátů, bude-li to možné.
 • Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vládě a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné pravomoci celostátního fóra.
 • Deklaruji vůči voličům zájem a morální závazek setrvat v klubu poslanců za Piráty po celou dobu trvání mandátu.
 • Nebudu poškozovat stranu přenášením osobních sporů a animozit do týmu a účelovým vytahováním interních záležitostí před jejich projednáním příslušnými orgány strany.

Střet zájmů

 • V případě střetu jeho soukromého zájmu a veřejného zájmu upřednostním veřejný zájem. Soukromým zájmem se rozumí i zájem osob blízkých (včetně firem, kde mám byť nepřímo majetkovou účast, přes kamarády nebo jsou se mnou jinak spřízněny).
 • Budu se snažit zjistit možný soukromý zájem předem, jak jen to půjde. V případě účasti na projednání věci týkající se jakýmkoliv způsobem mého soukromého zájmu oznámím střet zájmů na začátku tohoto jednání, nejpozději před rozhodnutím o takovéto věci. Ujistím se, aby to bylo konkrétně zaznamenáno v zápise.
 • Slibuji, že se vzdám pozice vlastníka či představitele médií, firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů.
 • Nebudu využívat zastírací metody (anonymní akce, advokáti, osoby blízké apod.).
 • Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.

Prevence korupce

 • Zavazuji se evidovat své bankovní účty a všechny další používané finanční účty u kontrolora a s penězi v hotovosti nakládat pouze do výše stanovené zákonem. Finanční prostředky na neevidovaných účtech se zavazuji odvést do státního rozpočtu.
 • Zavazuji se vést telefonickou komunikaci přes čísla evidovaná u kontrolora a usilovat o rozumnou auditní stopu u všech dalších postupů.

Boj s korupcí

 • Budu-li přítomen či účasten na jakémkoliv korupčním jednání či pokusu o něj či se o něm hodnověrně dozvím, budu reagovat zcela neutrálně. Záležitost vyslechnu, přičemž celou věc neprodleně tajně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
 • Zavazuji se bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody kontrolorovi .
 • V případě veřejného, mediálního či policejního obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění (dále jen „obvinění“) se zavazuji obratem poskytnout kontrolorovi maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany (rozhodčí komise Pirátů může přijmout předběžné opatření o omezení členských práv do skončení vyšetřování).

Vymahatelnost závazků

 • Budu řešit, oznamovat kontrolorovi, případně zveřejňovat informace o tom, že se nekalých jednání popsaných v kodexu dopustil jiný úředník či politik.
 • Prohlašuji, že veškeré závazky voličům v kodexu považuji z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění (viz dále). To neplatí při výkonu mandátu, kdy jde o závazek voličům v morální rovině.
 • Beru na vědomí, že na základě rozhodčího nálezu může být člen za porušení právních a etických závazků podle tohoto prohlášení omezen na členských právech a vyloučen ze strany.

Kontrolní postup

 • V případě obvinění se zavazuji poskytnout kontrolorovi všechny potřebné dokumenty včetně daňového přiznání, smluv a výpisů z bankovních účtů, a to výlučně pro účely kontroly. Podmínkou poskytnutí může být písemný závazek mlčenlivosti kontrolora.
 • Kontrolorem je pověřený člen kontrolní komise Pirátů. Kontrolor je povinen o prošetření každého podnětu zveřejnit kontrolní závěr se zběžným odůvodněním. V dalším postupuje podle rozhodčího řádu. Kontrolor je povinen uplatnit práva České pirátské strany žalobou, stanoví-li tak rozhodčí nález.
 • Pokud jsou Piráti nečinní nebo věc odmítli řešit, může se kterákoliv protikorupční iniciativa převzít vymáhání ve veřejném zájmu. Nečinnost musí trvat aspoň 1 rok ode dne, kdy obvinění vyšlo najevo. Protikorupční iniciativou se rozumí zkušená nestranná instituce, která prokazatelně bojuje proti korupci a je veřejně prospěšnou právnickou osobou.
 • Nebrání-li tomu vážný důvod, převedou Piráti na tuto protikorupční iniciativu práva a povinnosti z kodexu v dané věci. Protikorupční iniciativa pak může plnění závazků vymáhat svým jménem u soudu, na svůj účet a odpovědnost.

Účinnost tohoto závazku je podmíněna zvolením a projevem přijetí závazku je zařazení kandidáta na kandidátní listinu Pirátů.

V …………………… dne ………………………..

Podpis: …………………………………..

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.