• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » pavel_vermach

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lide:pavel_vermach [26.02.2019 15:18]
Michal.Jokes odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Ing. Pavel  Vermach, Ph.D. ====== 
-{{ :​lide:​pavel.jpg?​200|}} 
-  * narozen: ​ 1958 
-  * bydliště: ​ Praha Dolní Počernice ​   
- 
- 
- 
-//Vážení přátelé, \\ 
- 
-představuji vám volební projekt pro senátní obvod 24 – Praha 9 s širším zapojením politických subjektů. Zastupuji Sdružení pro Místní Správu (SMS) a požádal jsem Pirátskou stranu o zvážení podpory mé kandidatury za spolupráce dalších stran a hnutí. Dostalo se mi milého pozvání k účasti na pirátských primárkách s možností vás se záměrem osobně seznámit.//​ 
- 
-====== 1. Společnou cestou k mandátu ====== 
-  
- 
-V senátním ​ obvodu ​ Praha 9 je favoritem ​ ODS. Vypořádat ​ se s favorizovanou stranou můžeme oslovením voličů liberální střední generace a současně části spíše pravicových starších a velmi mladých voličů. Důležité je také oslovit voliče pomocí ​ místních nezávislých sdružení a osobních kontaktů. Toto propojení umožňuje SMS, které zde reprezentuji. Komunikuje se sympatizanty Pirátské strany a spolupracuje také s „tradičními“ stranami a s místními sdruženími. Z několika takto oslovených subjektů již o společný projekt projevily zájem KAN, SNK ED, evropani.cz ​ a podporu ​ přislíbili lídři místních s vysokými volebními preferencemi - prozatím v městských částech Běchovice (27%), Praha 20  (36%), Praha 21 (32%), ​ Dolní Počernice (27%) a pro druhé kolo Koloděje (45%). 
- 
-====== 2. Práce v senátu a volební témata ====== 
- 
-Cílovou oblastí mého zájmu v senátu je hospodářský výbor, což souvisí především s mojí profesí a dlouhodobými zkušenostmi s veřejnými zakázkami, a to jak na straně veřejného zadavatele, tak i na straně poskytovatele služeb. 
- 
-  * Za současných podmínek jsou bohužel pouze v minimální míře uplatňovány kontrolní mechanismy. ​   Možnost upozornit na pochybení při veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ​ (ÚOHS) je nutno upravit. V současné době se  při podnětu účastníkem řízení skládá kauce 1%  nabídkové ceny, minimálně však 50 tisíc Kč. Kauce propadne, když ÚOHS shledá podnět neoprávněným. Další možnost pro kohokoliv je podání a zaplacení správního ​ poplatku 10.000,​-Kč,​ který se ale nevrací, ​ ani když je podnět oprávněný. Za těchto podmínek se do požadavku na kontrolu nikdo nehrne.  ​ 
-  * Velkým problémem je  neexistence externí kontroly u územně samosprávných celků (kraje, obce, městské části), na které se nevztahuje pravomoc NKÚ  (na rozdíl od např. ministerstev,​ vysokých škol apod.). ​ 
-  * V této souvislosti chci věnovat pozornost zlepšení podmínek pro práci policie, zejména složek SKPV.  
- 
-Posláním senátu je účast v legislativním procesu (návrhy zákonů, projednávání mezinárodních smluv, evropské legislativy atd.); mimo to jsou senátoři veřejností vnímáni také jako „vyslanci“ svých obvodů. Proto do kampaně volím témata komunálního charakteru, týkající se zprostředkovaně celého obvodu: ​ 
- 
-  * Nová dálnice přes východ Prahy – tzv. silniční okruh a jeho širší souvislosti,  ​ 
-  * Ochrana přírody a krajiny, její citlivé a estetické dotváření a limity pro územní rozvoj v regionu (přírodní a kulturní památky, cyklostezky,​ parky, lesy atd. versus logistické parky – haly a sklady), ​ tvorba veřejného prostoru z pohledu kvality života.  ​ 
-  * Problémy spojené se zvětšováním sociálních rozdílů a hierarchizací společnosti (a s tím související odstup od reálné možnosti uplatňovat „demokratický podíl na moci“) a pomoc integraci romské komunity. 
-      ​ 
- 
-====== 3. Proč právě mne by měli lidé volit ====== 
- 
-Ve volební kampani budou akcentovány zejména výsledky cca 30 leté práce ve veřejné správě; podle cílové skupiny do „samochvály“ zahrnu zkušenosti a ocenění při výkonu profese v oboru pozemní stavitelství a pro demonstraci tvůrčího přístupu při řešení problémů i úspěchy při vývoji nových materiálu a zpracování odpadních surovin. ​ 
-    ​ 
-Pro přiblížení uvádím charakteristiku některých aktivit ve veřejné správě; ostatní viz osobní profil: 
-  * Koncem 80. let začala mít Praha vážný problém s komunálním odpadem; chyběly kapacity pro likvidaci a vše měla vyřešit nová spalovna budovaná na rozhraní obvodů Praha 9 a 10; byla však koncipována jako velká kamna pouze s elektrofiltry bez chemického čištění spalin a nikdo se nezabýval likvidací toxických odpadů vzniklých při spalování. S několika přáteli jsme vytvořili a rozšířili tlak na zkvalitnění technologie a postupně i na koncepční řešení celého systému nakládání s komunálním odpadem. Technologie čištění byla doplněna, koncepci se nám podařilo ovlivnit pouze v organizační úrovni do té míry, že se Praha nepodvolila účelovému převedení majetku podniku Pražské komunikace (nyní Pražské služby) za symbolickou 1, -Kč. Benefit pro Prahu 9 byl významný – na jejím území nevznikla meziskládka toxických odpadů ze spalování a v celém území je čistší vzduch. 
-  * Desítky let se prosazuje před východní část Prahy výstavba silničního okruhu podle záměru z cca poloviny minulého století, kdy měla Praha zcela jiné hranice; bohužel investiční záměr trvale nerespektuje požadavky na ochranu a zdraví obyvatel a aktuální koncepční požadavky na systém pozemních komunikací. Již 20 let - od okamžiku uvedení do provozu okruhu H1 (dnešní SOKP 510) a Štěrboholské spojky - se zabývám výrazným zhoršením kvality života v okolí, a společně s dalšími,​ kteří vnímají tento problém, předkládáme zodpovědným institucím návrhy řešení na zkvalitnění. ​ 
-  * Průběžně se při výkonu funkce zastupitele po několik volebních období podílím na správě obecního majetku, na péči ​ o životní prostředí a na řešení územního rozvoje městské části Dolní Počernice. Pro ověření výsledku mohu nabídnout nejlépe osobní návštěvu;​ k pozornosti doporučuji stromořadí podél propojovací cesty mezi Dolními Počernicemi a sídlištěm Černý most a stromořadí podél ulice Českobrodská, ​ vysázená z podnětu ​ občanského sdružení, které jsme s kamarády založili na podporu občanské angažovanosti a ochrany přírody a krajiny. ​           
-  * Na podzim 2016 jsem z pozice zaměstnance magistrátu nad rámec svých povinností ​ připravil návrhy investičních dotací z rozpočtu HMP pro městské části v hodnotě několika set milionů korun a společně s radní gesce pro technickou infrastrukturu a životní prostředí ​ jsme pro ně vyjednali souhlasné rozhodnutí  Rady a Zastupitelstva HMP. Významný podíl z celkové částky obdržely od hl.m.Prahy městské části P9, P14, P20, P21, Běchovice, Dolní Počernice, Kbely, Klánovice, Koloděje, Satalice a Vinoř; - například Praha 9 obdržela značné prostředky na realizaci parku podle Rokytky (podrobnosti lze dohledat na www.praha.eu v usneseních Rady a Zastupitelstva). ​ 
-  ​ 
-Na základě čeho předpokládám volitelnost? ​ 
-  * u přátel a známých a v dosahu jejich sociálních vazeb je to věc ověřené důvěryhodnosti a osobního doporučení; ​ 
-  * u voličů, pro které jsem neznámý kandidát, jsou šance dané sympatiemi k politickým stranám, uvedeným v portfoliu podporujících subjektů. 
- 
- 
-====== 4. Co v případě rozdílných názorů ====== 
- 
-Při čtvrtečním představení kandidátů byla položena otázka na event. rozdílný přístup zvoleného poslance a navrhující strany. Odpověděl jsem, že tuto věc je nutno ošetřit předem smluvně s ohledem na účast ​ dalších politických stran a také stran, které zapojení ještě zvažují. Tyto strany mi kladou otázku stejnou, a tak jsem je požádal o upřesnění. Prozatím mi byly doručeny k projednání s Pirátskou stranu témata:  ​ 
-  - přímá demokracie (nerozšiřovat přímé volby s výjimkou celostátního obecného referenda pouze ve formě lidového veta), ​ 
-  - lidská přirozenost (otázky kolem rodiny, manželství homosexuálů,​ adopce dětí homosexuálními páry, ​ legalizace euthanasie, nerozšiřovat právo na umělé oplodnění,​ přiznat takto narozeným dětem právo znát své biologické rodiče), 
-  - ochrana majetku (nesouhlas se zdaněním navraceného majetku, který byl ukraden náboženským organizacím předchozím režimem). ​ 
-V těchto otázkách směřuji k smluvní výhradě jednat v souladu s mými dlouhodobými pravicovými partnery a jejich programovým zaměřením. ​ 
-Zároveň očekávám od Pirátské strany nástin témat, ​ v kterých by chtěla ​ zachovat společný postup. ​ 
- 
- 
-====== 5. Osobní profil ====== 
-  
-Jsem autorizovaný stavební inženýr se zaměřením na konstrukční systémy; dlouhodobě se zabývám přípravou a realizacemi staveb, využitím geopolymerních materiálů a odpadovým hospodářstvím. ​ 
-Do veřejné správy jsem se zapojil v roce 1989 kooptací do Rady místního národního výboru; od  té  doby jsem byl  několikrát ​ zvolen do zastupitelstva městské části.  ​ 
-V devadesátých ​ létech mi bylo za studii nakládání s komunálním ​ odpadem v hl.m.Praze uděleno ocenění Federálním výborem životního prostředí,​ následně jsem se stal členem Výboru zastupitelstva hl.m.Prahy pro odpadové hospodářství, ​ spolupracoval jsem  s Výborem ​ životního prostředí  a podílel se na správě odpadového hospodářství v rámci Magistrátu hl.m.Prahy; jsem autorem příslušné ​ dílčí části prvního strategického plánu hl.m.Prahy; byl jsem členem týmu, ​ který se  zasadil o doplnění chemického čištění v pražské spalovně a který zabránil vyvedení rozsáhlého majetku Pražských komunikací (včetně spalovny) z vlivu pražského zastupitelstva za symbolickou 1,- Kč. 
-Jsem nositelem ceny primátora hl.m.Prahy ​ k miléniu 2000 za  záchranu kostela sv. Bartoloměje na Starém ​ městě ​ a četného uznání ​ v soutěži ​ TOP–INVEST ​ MPO  a MMR ČR za stavbu podzemí ​ Týnského chrámu ​ na Starém ​ městě. Později jsem spolupracoval s Ministerstvem průmyslu a  obchodu jako externí hodnotitel stavebních projektů. V období 2015-17 jsem řídil jeden z investičních ​ útvarů magistrátu ​ s působností ​ v sekcích veřejný prostor, technická infrastruktura,​ volný čas, vnitřní správa a bezpečnost. V tomto období jsem  byl také členem protipovodňové komise hl.m.Prahy. ​ V současné době  se podílím na  rekonstrukci Národního muzea.  ​ 
- 
-Miluji hory, lesy, řeky a nejraději se pohybuji na kole, pěšky, nebo si beru běžky; ve volných chvílích se učím hrát na kytaru. Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti a báječná vnoučata.  ​ 
- 
-Jsem  zakládajícím členem a předsedou mladé politické strany „Sdružení pro místní správu“. SMS se zapojila poprvé do voleb na podzim 2018 a to ve třech projektech: ​ 
-  * DOLNÍ2018 v MČ Praha Dolní Počernice; SMS vyjednalo koalici se SNK ED, KONS a Korunou Českou, která ​ získala 27,6 %,  
-  * Osmička žije v MČ Praha 8; SMS bylo registrující stranou „občanské kandidátky“ a nositelem smluv propagace, volební výsledek činil 14,6 %, 
-  * Evropská koalice pro Prahu ve volbách do ZHMP; koaliční kandidátku se SNK ED, evropani.cz,​ KAN, KONS a Korunou českou jsme sestavili nikoli proto, že bychom chtěli tříštit pražskou scénu, ale žádná z oslovených větších stran patrně nevěřila, že bychom se dostali nad setiny procenta; i přes krátkou kampaň s téměř nulovým rozpočtem jsme měli výsledek ​ o řád vyšší (0,​35%), ​ 
-Nyní se SMS podílí na kandidátce KDU ČSL do Evropského parlamentu. ​       
- 
- 
-====== 6. Maličkost – financování ====== 
- 
-Ohledně podpory financování jsem požádal řádově stovky potenciálních sponzorů, prozatím bez významnějších výsledků. Projekt účasti v senátních volbách prozatím financování zabezpečené nemá. K posunu může dojít, ​ pokud by se Pirátská strana rozhodla akceptovat návrh na smluvní ujednání dle bodu 4. 
-  
-Potenciální zdroje pro kampaň řeším v hladinách: 
-  * dary externích sponzorů a příznivců,  ​ 
-  * příspěvky zainteresovaných politických stran, 
-  * dobrovolnická spolupráce, ​ 
-  * finanční prostředky od státu v případě úspěšné kampaně, ​   
-a to ve variantách:  ​ 
-  * minimální náklady umožňující vyrovnaný rozpočet 
-  * optimální náklady s dorovnáním cen v případě získání mandátu. ​ 
-  ​ 
-Ve spektru zúčastněných stran jsme zcela otevřeni jakékoliv rozumné dohodě ohledně využití prostředků státu v případě získání mandátu. 
- 
- 
-====== 7. Resumé ====== 
- 
-Závěrem volebního projevu bych rád pozdravil celou pirátskou komunitu a taky své protikandidáty. Velmi si vážím vstřícného přístupu a děkuji za umožnění této prezentace a umožnění účasti ve Vašich primárkách. 
- 
- 
-Pavel Vermach 
-//11. 2. 2019   // ​ 
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.