• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Omamné a Psychotropní Látky

Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky celosvětového selhání války proti drogám. Výroba nelegálních omamných a psychotropních látek (dále OPLOmamné a psychotropní látky ) a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat je 320 miliard dolarů ročně.1) Celosvětová prohibice drog vytvořila monopol na nelegální látky, který poskytla nekontrolovatelným a ziskuchtivým kriminálním skupinám. OPLOmamné a psychotropní látky jsou kvůli tomu snadno dostupné na černém trhu a to nejen dospělým, ale i dětem.

Současný stav, kdy na prodeji OPLOmamné a psychotropní látky neznámé kvality vydělávají zločinci, zatímco za výrobu, držení a užívání těchto látek pro osobní potřebu jsou lidé zbytečně perzekuováni nákladnou státní mašinérií, ohrožuje nejen snahu o ochranu veřejného zdraví, ale i obecné principy demokracie a vyžaduje zásadní přehodnocení.

Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky týkající se OPLOmamné a psychotropní látky a začít je spravedlivě a efektivně regulovat. Nová zákonná úprava musí zohlednit „zastaralost“ mezinárodních úmluv, o které se opírá dnešní národní protidrogová strategie. Musí respektovat základní lidská práva každého dospělého člověka a nastavit takovou drogovou politiku, která zajistí nejen kontrolu tohoto odvětví, ale i funkční systém prevence, regulace a pomoci, který předchází rizikům spojeným s jejich užíváním a zmírňuje jeho následky.

Prosazujeme účinnou politiku státu v oblasti OPL, kterou lze shrnout do 4 bodů:

  • Reforma. Zákony o OPLOmamné a psychotropní látky musí brát ohledy na potřeby a fungování společnosti – jen tak si zaslouží respekt. Musí být umožněno věděcké zkoumání a léčebné využítí látek, které jsou dnes nelegální a jejichž léčebný potenciál je prokázán. Dospělí lidé nesmí být postihováni za pěstování a držení těchto látek pro osobní potřebu. Musí být zaručena svoboda věcně a objektvině informovat o OPLOmamné a psychotropní látky a jejich pozitivních i negativních dopadech na lidský organismus a společnost.
  • Regulace. Legalizace pěstování a držení OPLOmamné a psychotropní látky pro osobní potřebu bude efektivním řešením v boji proti drogovým mafiím. Legalizace sníží poptávku na černém trhu a oslabí jeho nabídku i vliv na páchání trestné činnosti ve snaze získat předraženou OPLOmamné a psychotropní látky . Umožní se vznik registrovaných společenských klubů pěstitelů a uživatelů konopí, které úřadům nabídnou snadnou kontrolu. Nebude potřeba se schovávat ani se bát trestního postihu. Regulace bude dbát na informování uživatelů o možných rizicích. Jakékoli neautorizované nakládání s takovou látkou, jako například její prodej jiné osobě, poskytování nezletilým, užívání při řízení motorových vozidel či jiné činnosti, kde vliv OPLOmamné a psychotropní látky může způsobit obecné ohrožení, bude trestné.
  • Zdanění. Obchod s drogami bude legalizován a zdaněn. Způsob výroby, prodeje a kontroly kvality budou stanoveny dle typu OPLOmamné a psychotropní látky . Licenci na obchodování s OPLOmamné a psychotropní látky získá jen takový subjekt, který splní státem předepsané podmínky. Daň z prodeje OPLOmamné a psychotropní látky přinese do státního rozpočtu prostředky, ze kterých bude možné dotovat léčbu lidí závislých nebo financovat preventivní programy v oblasti ochrany veřejného zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit.
  • Drogová Politika je komplexní soubor preventivních, léčebných, sociálních a dalších opatření uskutečňovaných na všech úrovních od strukturální po individuální, jejichž konečným cílem je snížit poptávku po OPLOmamné a psychotropní látky , omezit rizikové užívání a škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku užívání těchto látek nastat.

Například situace v Portugalsku jasně ukazuje, že dekriminalizace držení OPLOmamné a psychotropní látky nezvyšuje jejich užívání, naopak snižuje jejich pouliční prodej a tedy i dostupnost pro děti, redukuje výskyt nemocí mezi závislými i počet policejních zásahů.2)

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Garant programového bodu

file.php_avatar_6926_1355059388.jpg

  • Michal Ketner
    dočasný pověřený garant do zvolení řádného garanta celostátním fórem

Podrobná stanoviska

Související

Materiály

Programové body

1) Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu: Oceňování hodnoty trhu s nelegálními drogami, 2005.
2) Hughes, Caitlin; Stevens, Alex (2010-7-21): What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?. British Journal of Criminology. Oxford University Press, pp. 1014.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.