• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Omamné a Psychotropní Látky

Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky celosvětového selhání války proti drogám. Výroba nelegálních drog a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat 320 miliard dolarů ročně1) je beze zbytku kontrolován zločinci. Současný stav, kdy na prodeji státem zakázaných drog zločinci vydělávají, zatímco uživatelé jsou trestáni nákladnou státní mašinérií, společnosti neprospívá a vyžaduje přehodnocení.

Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky a začít jednotlivé typy Omamných a psychotropních látek(dále OPL) regulovat podle jejich vědecky prokázané škodlivosti.Zákonná úprava by měla zohlednit na jedné straně svobodné a informované rozhodnutí člověka, včetně pomoci závislým, jenž se nacházejí v nelehké životní situaci, na druhé straně systém prevence, regulace a pomoci, který předchází rizikovému chování a zmírňuje jeho následky.

Prosazujeme účinnou politiku státu v oblasti <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip>, kterou lze shrnout do 3 bodů:

  • Reforma. Zákony musí brát ohled na fungování společnosti – jen tak si znovu zaslouží respekt. Umožněno bude léčebné užití konopných mastí a jiných léčivých drog, které je dnes zakázané. Dospělí občané nebudou postihováni za držení <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> a domácí pěstování pro osobní potřebu. Prodej drog občanům bude povolen subjektům, které splní podmínky státem předepsané pro danou <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> podle stupně její nebezpečnosti.
  • Prevence. Chápání prevence jako soustavy opatření, která musí vystihovat primární , sekundární i terciální prevenci. Kde je zejména důležité dbát na sekundární a tercální prevenci. Stejně jako dosud musí i nadále podléhat regulaci například přístup dětí k<ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip>, reklama, kouření na zastávkách, řízení motorových vozidel nebo jiné činnosti, kde vliv <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> může způsobit obecné ohrožení. Nutit lidi k užívání <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> bude stále trestné.
  • Zdanění. Obchod s konopím a dalšími <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> bude předmětem spotřební daně stejně jako prodej alkoholových a tabákových výrobků. Tato daň přinese do státního rozpočtu prostředky, ze kterých bude možné financovat programy v oblasti veřejného zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit jako nástroje prevence rizik spojených s užíváním <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip>

.

Příklad Portugalska ukazuje, že ukončení prohibice nezvyšuje užívání <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> , naopak snižuje jejich pouliční prodej a tedy i dostupnost pro děti, výskyt nemocí mezi závislými i počet policejních zásahů.2)

Nadále je třeba informovat o riziku, které s přihlédnutím k dispozicím každého člověka může přinést užívání některých <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> . Nelze ale přehlížet ani léčebné, relaxační a jiné prospěšné účinky <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> v rozumné míře a jejich tradiční roli v naší kultuře. Pouze nezaujaté informace dají dětem i dospělým možnost zhodnotit rizika a vytvořit si k <ttip:default:OPL>Omamné a psychotropní látky</ttip> zodpovědný přístup. Prolomme tabu, které brání diskusi a reformám.

1) Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu: Oceňování hodnoty trhu s nelegálními drogami, 2005.
2) Hughes, Caitlin; Stevens, Alex (2010-7-21): What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?. British Journal of Criminology. Oxford University Press, pp. 1014.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.