• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Mgr. Lubomír Kropáček

(*22.4.1959, Jeseník)

Jsem učitel – speciální pedagog – etoped. Založil jsem a vedl 7 let hudební skupinu. 8 let jsem s žáky reprezentoval Jihomoravský kraj ve sportu. Dělal jsem třídního učitele na střední praktické škole. Odmítl jsem kolaborovat s bývalým režimem a místo toho jsem si postavil byt 2+4 a velký rodinný dům 8+1. Založil jsem v roce v roce 2011 občanské sdružení „Help me and family“ zaměřené na vzdělávání a zaměstnanost. Chtěl jsem se politicky angažovat v Blansku, ale jen do té doby než jsem zjistil, že nikdo nechce pracovat dle možnosti pro lidi a jejich děti. Jsem propagátorem „vertikálních hydroponických skleníků“. Inicioval jsem v Blansku podpisovou petici za „Skleníky, zaměstnanost, konkurenceschopné školství, levnou vodu a energii v Blansku“. V současnosti zakládám první „Soukromou základní školu, o.p.s.“ v Blansku (na okrese Blansko).

1/ ZJEDNEJME VE VODĚ NÁPRAVU VE PROSPĚCH VŠECH LIDÍ, JEJICH DĚTEM A BUDOUCÍM GENERACÍM: Upravte zákony a vztahy ve vodárenství. Ukončete vyvádění zisků na zahraniční koncerny. Mezi lidmi a vodou nesmí být žádní překupníci či koncerny. Udělejte si ve svých stranách pořádek, kteří nepracují pro lidi. Chceme, aby voda a prodej vody a její distribuce byla v rukou měst a obcí.

I ve Francii pochopili, že není dobré, když je voda byznys korporací.

2/ Výstavba retenčních nádrží pro zachycování přívalových dešťů. 3/ Zachycování dešťové vody do podzemních nádrží. 4/ Výstavba vertikálních hydroponických skleníků s pěstováním ryb – potravinová soběstačnost. 5/ Zaměstnávání intelektualizovaných služeb. Dalo by se zaměstnat JK až 21.500 lidí. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6/ Podobné odhady má i pan ministr financí Babiš. 7/ Je třeba se zabývat otázkou odkud do budoucna přivést na Jižní Moravu vodu? 8/ Je třeba si uvědomit, že tu máme tři sociální světy. Nikoliv pravice, levice a další nějaká dělení. Buď na to máš nebo nemáš. 9/ Je třeba se soustředit na lokální ekonomiku a participační rozpočet. Vyvíjet tlak na politiky. 10/ Pracovat na místní, regionální krajské vstřícné politice zaměstnanosti a obecně prospěšné ekonomice (výroba jídel, elektřiny). 11/ Jsme na prahu 4 dekády technické revoluce, která připraví o práci 10-15% lidí. 12/ Je třeba vybudovat útvary vědecko-technických informací, které by měl financovat stát. 13/ Je třeba pečlivě rozlišovat kolik lidí je bez práce a ne kolik lidí je vedených na úřadech práce. 14/ Je třeba začít prosazovat krajské zájmy (školství-duální vzdělávací systém a zaměstnanost). 15/ Péče o děti a staré lidi. Střediska pro talentovanou mládež a rekondiční centra pro důchodce. 16/ Odstranit korupci-odpovědnost politiků, zabavení majetku, nemožnost opět kandidovat). 17/ Kraj formovat podle Skandinávského (finského) typu. Budovat vstřícný účinný kraj. 18/ Podávání přiznání k majetku a příjmům jako povinnost. 19/ Nepřijímat nelegální uprchlíky je životní nutností. Nikoliv bezohledností. 20/ Smlouvy celé velkým písmem. 21/ Založit českou Jihomoravskou banku arabského stylu. 22/ Zrušit uměle vytvořená úřední místy od vlády Špidly (2002).

Současný stav našeho školství

1. Všeobecné vzdělávání:

1. Revoluční rozmetání všeho trvale platného namísto odstranění ideologických pout z doby totality. Důsledkem je předimenzování středního a vysokého školství, propad učňovského školství, množství neuplatnitelných graduovaných lidí a nedostatek středních a nižších kádrů. 2. Zavedení financování, které se hodí pro výrobní podniky, nikoli však pro oblast vzdělávání. Důsledkem je levná výroba špatného zboží, které se obtížně a opětovně recykluje. 3. Až k absurditám přehnaný výklad práv na vzdělávání, vzdělání a práv dítěte. Důsledkem je rezignace na skutečnou vzdělanost a současně a s tím i znemožnění výchovného působení. 4. Neustálé zavádění inovací, nepromyšlených experimentů, které prosazují lobbistická uskupení školského byznysu. Důsledkem je chaotizace školského systému, kolísání standardu, ale především znechucení učitelských sborů. 5. Odklon od meritorních otázek vzdělanosti k populistickému využití až zneužití dětí pro volební kampaně. Důsledkem je dlouhodobé neřešení problémů, které narůstají, a neustálé novelizace, které mění byrokratické postupy, stále více zatěžují školy, ale nic podstatného neřeší. Již zmíněné ŠVP – školní vzdělávací programy, na kterých ředitelé a učitelé škol pracovali několik roků, aby „vyrobili“ sta stránkové elaboráty, které jsou mimo jiné bičem v rukou pracovníků ČŠI, jsou toho důkazem. Zrušení povinných osnov pro jednotlivé typy a obory škol byl velký omyl. Zrušení bylo učiněno bez vědeckých nálezů a zjištění, nebylo kvalitně diskutováno s učitelskou veřejností, bylo nařízeno shora. Naučme se přiznat chyby, a když se něco nepovede, vraťme se k tomu osvědčenému, k tomu, co dobře fungovalo. Dnes je bohužel škola často posuzována podle toho, kolik má interaktivních tabulí, do kolika projektů jsou žáci školy zapojeni. V dnešní době jsou až příliš často vyslyšeni jedinci a různé iniciativní skupiny. Mnozí experti, kteří asi mnohdy o škole a vzdělávání potřebný přehled nemají, kritizují, že na školách je dril, navrhují slovní hodnocení žáků apod. Škola bez námahy je jednoznačně nepotřebná. Škola se bez jistého minima drilu nemůže nikdy obejít! Aby mohl žák s učitelem, spolužáky komunikovat, musí znát pojmy, jejich souvislosti. Komunikace a vyjadřování žáků jsou na velmi slabé úrovni. Je to mimo jiné asi i určitá daň novodobé počítačové techniky, kdy mnoho žáků spoléhá, že znalosti jsou „v konečcích prstů na klávesnici“.

2. Příprava učitelů:

Podle mého názoru je jednou z příčin zavedení RVP a ŠVP, celkové příliš liberální prostředí a nekoncepčnost školské politiky po roce 1989. Jen od roku 2000 MŠMT předložilo čtyři! Mít pedagogy, kteří děti nadchnou. Neměli by učit lidé, kteří kantořinu mají jako východisko z nouze, protože jiné zaměstnání nenašli. Chceme-li mít kvalitní budoucnost, musí se začít u kantorů na základních a stejně tak následně na středních školách. Vysoké školy a hlavně pak Pedagogické fakulty by měly zvýšit nároky na budoucí učitele.“

3. Péče o talenty:

Být odborným garantem několika předmětových olympiád a soutěží.

4. Nová maturitní zkouška:

Úloha všeobecného vzdělávání je nezastupitelná, nosné předměty na ZŠ i SŠ: český jazyk, cizí jazyk (anglický jazyk) a matematika. Proto také tyto tři předměty musejí být povinnými předměty státní maturity určitě na gymnáziích a některých SOŠ. Na středních odborných učilištích by měl žák zakončit studium složením kvalitní mistrovské zkoušky, nikoliv však maturitní zkoušky.

5. Ředitelská místa nesmí být „trafikami“. Konkurenceschopné střední školství a zaměstnanost: Potažme ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ.

Vize střední školy Jihomoravského kraje pro 21. století.

Motto: Myslíš-li na rok dopředu, pak zasej obilí! Myslíš-li na desetiletí dopředu, zasaď strom! Myslíš-li na století dopředu, vychovej člověka!

Motto: „Učíš-li se, abys jsi se naučil, zapomeneš. Učíš-li se, abys znal, zapamatuješ si.“

Vzdělávací program: „Jak rozvíjet talent(y) studenta/ky, učně/ice.“

Již v současnosti je evidováno na Úřadech práce v ČR 7.000 učitelů jako uchazečů o zaměstnání. 17.000 pedagogických pracovníků je nekvalifikovaných. Již nyní se nasazují technologie do vzdělávání. Jen ta škola a ti učitelé, kteří budou mít požadované vlastnosti mají šanci uspět ve světové konkurenci. Stoupají nám vlastnosti počítačů velmi exponentně nahoru, které mají dopad na vývoj celé společnosti. Nestačí faktické znalosti, ale je třeba dospět k vyšším stupňům schopností. Na vrcholu musí být student-učeň schopen něco vytvořit něco nového na základě poznatků. Je třeba ve výuce umožňovat studentům-učňům, aby šli svojí cestou. V procesu učení jde o individualizaci, ale i o personalizaci. Každý student-učeň může jít po své cestě, ale i stejné cestě svým tempem. Ale každý student-učeň může jít jinudy. To nám v současnosti technologie umožňují. Již dnes jsme schopni získat okamžitou odpověď téměř na každou otázku. Je třeba studenty-učně naučit, aby si byli schopni pokládat ty správné otázky. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti s nim souvisí a mohou být stejně významné. Umělá inteligence se blíží schopnostem lidské. Počítač ve faktických znalostech je bezkonkurenčně nejlepší. Je schopen všechny digitalizované dokumenty mít v paměti. V Jižní Korei už mají robota, který nahrazuje učitele. V budoucnosti bude stále menší potřeba učitelů. Proto je nezbytně nutné zavádět pedagogické inovace. Získávat digitální kompetence a dovednosti pro život. Zaměřit se na individualizaci vzdělávání a organizační inovace. Změnit střední školu. V tom spočívá budoucnost výuky a vzdělávání studentů/ek-učňů/ic.

Problémy školství:

1. Škola studenty a učně nebaví. 2. Nevyhovující způsob učení. 3. Zastaralý obsah. 4. Problém - učitel.

Inovace ve vzdělávání.

Není možno lpět na tradičních postupech. Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a škola laboratoří odhalující, co je v oblasti vzdělávání možné. Je třeba sbírat data a vyhodnotit efekt. Učitelé si výsledky mezi sebou sdělují. Je třeba se naučit způsob, jak zacházet s informacemi. Na konci vzdělávacího procesu musí být funkční gramotnost (např. čtenářská gramotnost). Vrcholem je síťová gramotnost (naučit se celý život učit).

Kompetence: Umět komunikovat v mateřském a cizích jazycích, matematická schopnost, schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi. V RVP nejsou práce s digitálními technologiemi.

Standardy: 1. Student-učeň je schopen vyhodnotit nalezené informace a použít je k prezentaci vlastních myšlenek (chápe výukovou roli technologií). 2. Student-učeň je schopen využívat široký repertoár technologický nástrojů na podporu své práce v různých předmětech. Je třeba stanovit standardy i pro učitele! Certifikát je k ničemu. Kariérní řád se připravuje 26-let. Učitelé: 1. Podporují a inspirují učení student-učeň a jejich tvořivost. 2. Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku. . ve své práci běžně využívají digitální technologie. . budují a podporují zodpovědnost a občanství . věnují pozornost sebezdokonalování a profesnímu růstu. 3. Učitel se aktivně zajímá o technologie, protože bez nich není možno profesně přežít. 4. Učitel musí Přežít, dosáhnout Mistrovství, Vcítit se a Inovovat. To je vše, co se v současnosti v naší střední škole nedělá. Jsme nekonkurenceschopní a bez vizí na lepší budoucnost.

Vliv technologií na výuku

1. Uživatelský determinismus (mobil) 2. Sociální determinismus – výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (sociální sítě). 3. Technologický determinismus – výukový proces ovlivňován nejen i okolím, ale i technologiemi samotnými, změna funkce mozku.

Kompetence učitelů Pedagogicko-předmětové vztahy

1. Znalost předmětu – Pedagogické znalosti. 2. Technologicko-předmětové znalosti – Technologicko-pedagogické znalosti. 3. Znalost technologií – Technologicko-pedagogicko-předmětové znalosti.

Postup integrace technologií

1. Výukové cíle. 2. Didaktické záměry (teorie) . výukové aktivity . nástroje a materiály . hodnocení výukových výsledků

Vize a budoucnost

Výběr technologií – doporučením, hlasováním – zpráva o tom, jak se použily. 1. Mobilní zařízení, mobilní konektiva, elektronické knihy, tablety,…atd.. 2. Osobní web, elektronické knihy, výukové hry, … atd.. 3. Systémové aplikace, chytré objekty, snímání dotyku a pohybu, vizualizace dat,…. atd.. Manipulovat s dotykovým tabletem může dítě již od velmi raného věku.

Každý student-učeň má různý talent a své silné stránky. Dobrý psycholog by mohl do 6 let dítěte říci v čem by mohlo být dítě dobré. Učitel musí umět diagnostikovat (udělat zkoušku z diagnostických schopností) a umět odhalit v čem je student-učeň dobrý. Čim dříve, tím lépe. Ze 30-40% by měla být výuka pro všechny a ze 60-70% to musí být uděláno tak, že už od toho nejmenšího věku by dítě rozvíjelo své silné stránky a talent (viz. moudrost - Malý zajíček skončil školku a jde první den do školy…). 90% pedagogické psychologie je o tom, co je s žáky v nepořádku a ne, co je s nimi v pořádku. Je třeba maximálně odemknout potenciál studenta-učně. Model základní školy je o memorování a o logice. Škola má za model továrnu (armádu - vojenskou školu Marie Terezie). Tento model si myslí, že se mohou všichni studenti-učni naučit všechno a ještě stejným způsobem. Studenti-učni se nemohou naučit všechno a ještě ne stejným způsobem. Student-učeň nadaný na logiku se lépe učí z textu. Kreativní žák se lépe učí z obrázků. Učitel musí být více kouč a mentor. Rozhodující je celoživotní vzdělávání. Naučit studenta-učně vědět. Testy mají sloužit jen pro kontrolu. Je třeba zaměřit se na vědu a výzkum od základní školy (např. solárních panelů, růstu rostlin atd.).

Již J.A.Komenský v roce 1630 ve své knize „Schola ludus“ - škola hrou napsal, že se musíme soustředit na to v čem jsou žáci nejlepší. Tedy na talent a silné stránky a okolo toho postavit učební systém. Nikoliv okolo předmětu. Vždycky řekneme: „Tady v těch třech předmětech jsi nejslabší a proto budeš trávit disproporcionální čas tady těmi třemi silnými stránkami.“ Nikdo ve světě ve sportu v politice v byznysu ještě neuspěl prostřednictvím slabin. Vždycky jedinci, lidé, organizace uspějí díky tomu, že uplatňuji silné stránky a talent.

Česká střední škola je katastrofální i když v současnosti se to trošičku lepší. V mezinárodním srovnání OECD ve čtení, matematice a vlastivědě jsme se mírně zlepšili. Problém je v tom, že země okolo nás se zlepšily významně. Nejlepší způsob vzdělávání v současnosti v Evropě zvládlo Finsko. Finové říkají žákovi: „My tě dostaneme na tvou nejvyšší úroveň.“ Ne na naši! Tím pádem odemykají potenciál každého studenta-učně a je tam sofistikovaný systém mentoringu a koučingu i těch nejslabších studentů-učňů (viz. příběh o paní učitelce, dívce a Bohu). Tím se to vše transformuje do konkurenceschopnosti do toho jaké jsou tam výrobky. Druhou zemí je Jižní Korea, která byla před 30, 40 lety v HDP na hlavu srovnatelná s Ghanou a v současnosti jsou nejlepší na světě včetně konkurenceschopnosti (Samsung, Hyundai). Je proto třeba udělat rozhodnutí a vše teď vsadit na střední školu, která se projeví za 10, 15, 20 let. Vyplatí se to rozhodnutí udělat. Je třeba si vzít střední školu jako obecní mantru. Mladá generace si neuvědomuje, že jsou první generací, která soutěží o práci globálně. Proto je třeba položit důraz na střední školu. Potřebujme inovační střední školu. Je třeba udělat nepopulární reformu střední školy a uplatňovat ve výuce nové technologie. (V osobním autě 60% jeho hodnoty tvoří software). Je třeba naučit učitele s výukovými technologiemi pracovat a začínat již od základní (mateřské) školy. Učíme studenta-učně stále stejně jako před 20, 35 lety, kdy jsem chodil do školy já. Díky technologiím je to o celoživotním vzdělávání. S technickým vzděláváním vystačíme na 3 až 5 let a pak opět musíme postoupit s dovednostmi dále. Není tu žádná, řádná strategie středního školství díky časté výměně ministrů školství. Jakou bude mít město střední školu, takovou roli bude hrát v konkurenceschopnosti a prosperitě v budoucnosti. Technologie jsou široce dostupné a bude důležitější, jak budou umět studenti-učni s technologiemi pracovat než ty technologie. Hodnota mozku studenta-učně se zvýší díky těm technologiím, což je digitální paradox. Dochází nám vzdělané pracovní síly. Je třeba studentům-učňům vysvětlovat, co je to globální konkurence. Že se budou otevírat obory jako „Big date“ a další. Znalost technologií bude studentům-učňům ukazovat, kde se bude otevírat nová práce a nové pracovní příležitosti. Je třeba se zaměřit na vzdělání „Excelenc“ (věda, vývoj), což tvoří 90% úspěšnosti studenta-učně školy.

J.A. Komenský předběhl o několik stovek let dobu a dnes můžeme tu jeho vizi naplnit:

1. Technologie studentům-učňům umožňuji individuální způsob učení se. Tablet, počítač – student-učeň se může učit z internetu pokud je zaměřen na čísla a text. Když je student-učeň zaměřen na obrázky a příběhy, tak nám to tato technologie opět umožní. Systém KHAN ACADEMY umožňuje studentovi-učňovi zvolit si tempo učení se. 2. Učení se už stalo globální. Syn má kamarády po celém světě a když potřebuje s nimi něco probrat, tak je na SKYPE dá dohromady z několika kontinentů. Vytvoří si globální tým během 3 minut. Je možno se spojit kdekoli někde jinde na světě. 3. Technologie umožní daleko více učení se týmové práci. Je absurdní, když studenti-učni píší písemku a snaží se spolupracovat a učitelka jim to sebere a řekne: „Vy jste opisovali, vy jste podváděli.“ V praxi se tomu říká „Team work“ - týmová práce a naopak je třeba studenty-učně do spolupráce povzbuzovat. studenti-učni pak mají lepší výsledky.

Je třeba vzdělávací systém ihned změnit, jinak do 5 let přestanou studenti-učni učitele poslouchat. Technologie a studenti-učni jsou už dneska úplně někde jinde než je naše současná tradiční (Tereziánská) výuka. Fakta studentům-učňům k práci poskytnou technologie, ale koučing, mentoring, jak se lépe učit, jak si lépe pamatovat – zopakovat si po první hodině po prvním dni po prvním týdnu po měsíci a pak si to je možno zapamatovat na celý život. Tak tyto pedagogické dovednosti tito studenti-učni, tak tohle mohou dostávat od učitelů. Budoucí model studenta-učně a technologie jsou v tomto procesu již zahrnuty. Dnes se nelze vymlouvat, že někdo ve škole nedával pozor. Dnes těch možností vzdělávání mají studenti-učni daleko víc. Proto, aby učitelé udrželi vůbec pozornost studentů-učňů, tak se musí zamýšlet jaké je jejich role do budoucnosti. Musí postupně přecházet do role kouče a mentora. Se studenty-učni musí dělat věci, kde se fakta dají získat prostřednictvím technologií. Co dnes naši studenti-učni neumějí, tak neumějí pořádně debatovat. O nějakých věcech o nějakých problémech. Multipolární svět je ohromný problém o kterém není jednoduché debatovat. Je třeba se dívat na věci dopředu. Dělat učitele je hodně drahý koníček. Učitelům je třeba přidat více než je průměr. Na postavení učitele se v naší společnosti „zapomnělo“. Z nejlepších učitelů je třeba dělat hrdiny i v médiích, protože oni za ty peníze co dostávají a co dělají, tak oni hrdiny jsou.

Je potřeba udělat ve městě hrdinskou reformu střední školy a pěstovat daleko větší konsenzus, který v této zemi není žádný. Chybí kontinuita. Je potřeba se domluvit na 80% věcí a vytvořit si koridory vzdělávání. Ve Finsku a v Korei a konec konců i v Německu se to děje. Je třeba vymezit koridory ze kterých střední školství v obci nevypadne. Mediátorem může být Hospodářská komora v Brně. Je třeba běžet rychleji než včera, ale je také třeba rychleji běžet než ostatní střední školy. 90% nejen školských problémů si děláme sami sobě. Jsme čtvrtá největší otevřená ekonomika na světě, ale myšlení lidí zůstává na úrovni „České kotliny“.

Perspektivní obory pro naše studenty a učně:

1. Základní výzkum. 2. Informační technologie. 3. Biotechnologie. 4. Nanotechnologie. 5. Mikroelektronika. 6. Medicína. 7. Alternativní pohony vozidel. 8. Big DATA a Cloud computing. 9. Farmy na výrobu potravin (zelenina, ryby – výroba a prodej hotových jídel).

Na Blanensku chybí dřevomodeláři, strojní zámečníci, drobní konstruktéři, ocelář-přípravář, zámečníci-montéři ocelových konstrukcí, zámečníci, strojní zámečníci, obráběči kovů-frézaři, soustružníci, brusiči, obsluha a seřizovač CNC strojů, kovomodelář, slévači, taviči,… .

Technologie budoucnosti:

1. Osobní asistenti s umělou inteligencí. 2. Fenomén „everyware“: Všudypřítomné, neviditelné počítače. 3. Virtuální zvířata s digitálními mozky. 4. Megalomanské geoinženýrské projekty. 5. Meziplanetární internet. 6. První skutečný lék proti stárnutí. 7. Autonomní roboti s povolením zabíjet. 8. Laboratorně vytvořené orgány. 9. Osobní 3D tiskárny do každé domácnosti. 10. Oceány zaženou žízeň rostoucí lidské populace.

Program MIKROAGRA měl za úkol nalézat pro lidi pracovní příležitosti tyto podniky využívat nebo pro potřeby veřejnosti. Prvním takovýmto programem byl rozvoz potravin do bytu našich družstevníků. Začali jsme rozvážet – každé ráno včetně sobot a neděl: chleba, rohlíky, mléko, máslo, a další. a čtvrtek, pátek, sobota - všechny potraviny, balená voda atd. Překvapením pro nás bylo velký zájem o tuto službu. Zájem v krátké době převýšil stovky odběratelů. Proto jsme tento útvar osamostatnili. Rozvoz potravin si vynucoval rozšiřování sortimentu. Mezi nové požadavky patřilo: čerstvá zelenina, ovoce, čerstvé maso, jogurty. Na tyto činnosti jsme již ustavili samostatný závod Mikroagra. Požadavky MIKROAGRY si vynucovaly nejrůznější služby a podnikatelské aktivity jako jsou: chov prasat a pravidelné zabijačky, chov drůbeže, pastevní chov skotů, ovcí, chov králíků. Mikroagra poskytovala služby další: pronajala pozemky, stáje, pronajala krmiva, odkoupila odchované zvířata, dobře zpeněžovaly, řešit zpracování potravin (vlna, kůže vyčiněné). V rostlinné výrobě se rozšiřoval sortiment na: potraviny, pohanka fazole, květiny, čočka, hrách, brambory. V přidružené výrobě: - zábrany, žebře, ploty, - organizace kulturních a sportovních akcí.

MA – vytvořila obří podnikatelský prostor, který někde : - přinášel zisk, - někde nepřinášel zisk- např. péče o domy, zahrady apod., tyto aktivity financoval podnik nebo obec. Rozvoj služeb si vynutil založení vnitropodnikové banky. To proto, že peněžní ústavy neměly o financování takových služeb zájem. Velký zájem o rozvoj MA si vynutil i založení závod AGROCOM: Úkolem tohoto závodu bylo osamostatňování dílčích podnikatelských aktivit. Zájemcům byla zřízena samostatná organizační jednotka, která byla součástí. Zájemce řešil všechny své činnosti prostřednictvím této organizační jednotky. Všechny náklady a tržby se tudíž soustřeďovaly v jeho organizační jednotce. Zájemce si mohl kdykoli svou organizační jednotku osamostatnit. Mnozí zájemci se osamostatnili, ale po určité době se vraceli zpět.

Uvedu velký program Zemědělství se bude měnit: Zvýší vývoz zeleniny Sníží dopravní náročnost V ČR bylo před 20 lety 1.000 ha skleníků. Dnes je 25 ha skleníků. Výroba 1.000 ha skleníku je akce za 25 – 30 mld. Kč. Skleníky přinesou zvýšenou produkci až o 1 mld Kč ročně. Kde nalézat pracovní příležitosti: AK Slušovice předložil na konferenci 100 programů, které mohly dávat lidem a možnost podnikání. Budu uvádět příklady takovýchto programů: Programy vysoce aktuální patří např.: Výstavba skleníků (skleníků potřebujeme, cena 1 skleníku je 1 mil. USD) Obnovení výroby zeleniny ve sklenících představuje denní zpracování čerstvé zeleniny na kvalitní a chutná zeleninová jídla Rozsah takového programu lze vyjádřit asi 0,5 mld. Kč pro území s 300 000 – 500 000 obyvateli Většina nezemědělské činnosti se nazývala:

Přidružená výroba Tradiční přidružená výroba byla budována proto, aby bylo využito místních podmínek pro zaměstnávání lidí a aby byly využívány místní suroviny a materiály. Přidružená výroba byla v některých okresech realizována v rozsahu, který převyšoval několik mld. Kč ročně. Zemědělcům jsou často předkládány příklady z USA jak tento problém tam řeší: Nezemědělskou výrobou se zabývají zemědělci na celém světě. V USA zemědělská družstva budují elektrárny, lihovary, vyrábějí nejrůznější polotovary a výrobky. Z celkových příjmů US farmářů ve výši 197,7 mld. USD jsou příjmy ze zemědělské činnosti 31 %, tj. 55,7 mld. USD a z nezemědělské činnosti 69 %, tj. 124 mld. USD. Přidružená výroba by měla být opět obnovována a to z těchto důvodů: V přidružené výrobě lze zaměstnat tisíce lidí, kteří dnes ze zemědělství odcházejí. Může přinést výrobky a služby, které jsou i v současné době nedostatkové Může zemědělským podnikům opět přinášet velké zdroje finančních prostředků. Rozvoj přidružené výroby se snaží podporovat i EU. Podpora je realizována pod souhrnným názvem „prostředky na rozvoj venkovského průmyslu“. Peníze pro tento účel nejsou využívány. Programů, které mohou zemědělské podniky rozvíjet, je mnoho. Jsou to například tyto programy: Obnova tradiční dřevovýroby – dřevěné nářadí, žebře, doplňky pro bytovou výstavbu apod. Výstavba a provozování vodních elektráren Obnovení kamenolomů a pískovišť Výroba regranulátu z plastů Výroba topenišť pro biopelety Výroba biopelet Měření rychlosti aut na silnicích občany, kteří na měření získají licenci Podnik pro zateplování rodinných domků Obnova tradiční kovovýroby (kusové výrobky pro domácnosti, kovové ploty, pletivo) Podnik pro výstavbu, opravy a nátěry plotů a fasád domků Výroba staveních prvků pro výstavbu rodinných domků Výstavba rodinných domků – montovaných Využití sporadických nalezišť plynu Zpracování odpadních kabelů Podnik pro likvidaci a zpracování ojetých aut Výroba nejrůznějších součástek pro průmyslové podniky Výroba vlnité krytiny Opravy součástek motorových vozidel Výroba bižuterie Výroba plastových kelímků, lahví a jiných plastových výrobků Výroba levného betonu z popílku a štěrku Výroba štěpků pro vytápění Výroba palet (dřevěné, plastové) Výroba přířezů Výroba GITTER BOX PALET – kovové palety Výroba kontejnerů (nadstandardních – 0,2t – 1t) Výroba kontejnerů standardních Výroba skleněných akvárií Budování prosklených zimních zahrad z plexi-skla Služby pro zdraví poradenská činnost o zdraví nákup a využívání nejrůznějších přístrojů terapie a cvičení pohodové programy pro pracovně zatížené lidi nabídky nejrůznějších léků na bázi doplňkové výživy Zábava vytváření nadšení, legrace, překvapení vytváření vzrušení, rozruchu, estetického potěšení videa, divadelní představení, hudba sportovní podniky, cestování, hazard návštěvy zábavních parků Přitažlivost pro ostatní moderní oblečení kosmetika, osvěžovače dechu opalovací krémy Ošetřovatelské domovy Pracuje zde asi 2 mil. lidí, zejména jako ošetřovatelé, pečovatelé a kuchaři. To je tolik, jako by jich v ČR pracovalo 75 000 a v krajích průměrně 5 000. Tato kategorie lidí má průměrné platy 7 – 8 USD/hod. Domácí ošetřovatelské služby zaměstnávají asi 700 000 lidí, tj. tolik, jako by jich v kraji pracovalo asi 2 000. Tito lidé ošetřují staré lidi v jejich domovech (s platem asi 8 – 10 USD/hod). Zdravotní sestry – je jich asi 2,1 mil., s platem 10 – 25 USD/hod. (odpovídá počtu 5 500 sester v kraji). Péče o děti – na tomto úseku pracuje 2,3 mil. lidí (odpovídá počtu 6 000 lidí v kraji). Průměrná mzda 6,17 – 10,25 USD/hod. Sociální pracovníci – je jich asi 500 000 (odpovídá počtu 1 300 pracovníků v kraji). Průměrná mzda 8 – 10 USD/hod. Služba lidem – je jich asi 200 000 (odpovídá počtu 500 lidí v kraji). Plat 8 – 15 USD/hod. Poskytují služby lidem s vážnými problémy. Kromě těchto profesí pracují tisíce lidí jako trenéři, maséři, instruktoři kondičního posilování, pedikéři (plat 15 – 70 USD/hod.), dále řidiči, parkovači, uklízeči pokojů, donašeči jídel, lidé kteří uvaří cizí rodině oběd atd. Z uvedeného vyplývá, že služby jsou poskytovány v obrovském rozsahu a nejrůznějšími způsoby. Nejvíce služeb je poskytováno dětem a starým lidem. Podle těchto zkušeností a příkladů bychom měli rozvíjet zejména tyto služby: Pečování o děti od narození až do předškolního věku (nenásilná výuka dětí od narození zvýší budoucí schopnosti lidí) Pečování o staré rodiče (komplexní zabezpečení starých rodičů specializovaným podnikem služeb) Příprava jídel (oba manželé jsou v zaměstnání. Přípravu jídel zajišťují specialisté v bytě zaměstnaných lidí) Péče o domácí zvířata (služba se stará o zvířata těch, kteří nejsou doma přítomni) Úklidové služby Cestovní kanceláře pro rozvoj místní turistiky a pro využití všech služeb v daném území Vybudování sítě stylových restaurací Občerstvovací stánky u dopravních spojů Vybudování marketů s prodejem místních suvenýrů a výrobků přidružených výrob Výroba místních (např. valašských) specialit Prodej potravin přes internet Provozování prádelen „na počkání“ Provozování sportovního rybaření pro nerybaře Donášková služba potravin do domu a to denní (čerstvá snídaně) a týdenní (zásobení hlavními surovinami) Dispečink pro poskytování služeb Strojbazar – prodej nepotřebných domácí zařízení a pronájem nepotřebných zařízení Skanzen – vybudování zemědělských usedlostí s chovem zvířat. Tyto budou přístupné veřejnosti, zejména dětem. V areálu jsou ukázky zvířat, je zabezpečována projížďka provozem v terénu, jsou poskytovány stravovací služby Relaxační centra (komplex pro regeneraci sil – svičení, koupele, masáže atd.) Poskytování novodobé lázeňské péče doma (lázeňskou péči lze provádět doma – v bytě. Služba poskytuje všechny komponenty, které se využívají v lázních) Projekt: „KONCERN“, který chceme realizovat uvádím následující:

1. Zemědělství nedostatečně využívá nových vědeckých poznatků. 2. Nedostatek finančních prostředků v zemědělství.

JAK ZEMĚDĚLSTVÍ KONSTRUOVAT, ABY SE ROZVÍJELO PŘÍZNIVĚ:

Vycházíme-li ze současných a budoucích podmínek, které budou na podniky působit, pak zemědělství bude využívat zejména tyto účelově orientované podnikové formy. A – Koncernový podnik B – Realizační podniky C – Stávající podniky D – Aktivizační podniky E – Manažerské podniky F – Další

A – Koncernový podnik - Univerzální globalizovaný podnik Podle množství problémů, které se vyskytují v našem zemědělství, potravinářství a obchodu, doporučujeme, aby takovýto základní globalizovaný podnik byl KONCERNOVÝ PODNIK. Vycházíme z poznatku, že v přirozeném územním celku (například na území kraje) by mohly úspěšně fungovat 1 – 2 koncernové podniky.

B – Realizační podniky - Jsou to např.: – podniky na výrobu etanolu – podniky na výrobu MEŘA – bioplynové stanice – podniky na výrobu jídel – podniky řešící komplexně ovčí program – podniky pro podnikání v zahraničí – podniky pro výrobu zeleniny a zeleninových jídel – podniky pro využití mléčné suroviny atd.

C – Stávající podniky - Stávajícími podniky rozumíme dnešní, malé, střední a velké podniky, kterých je u nás 31 696.

D – Aktivizační podniky - Například – Někteří lidé mají nápady, ale neví, jak je využít – Jiní lidé umí nápady využívat – Jiní lidé ví, jak námět zvládnout výrobně – Další lidé ví, jak výrobky prodat – Další lidé umí celý projekt profinancovat a další umí celý komplex úkolů uvést do realizace

Např. Koncern pro takovéto využívání příležitostí založí AKTIVIZAČNÍ PODNIK (na jiné úrovni lze vytvořit jinou adekvátní organizační jednotku). Aktivizační podnik bude řešit především tyto úkoly: • Vyhledávání nových příležitostí • Mobilizace finančních zdrojů pro realizaci využití nových příležitostí • Využití techniky • Nákupy levných materiálů • Zavedení jednoduchých dílčích úkolů • Atd. Má-li být aktivizační podnik úspěšný a má-li přinášet prospěch musí mít odpovídající zázemí. • Musí mít za sebou zázemí velkého a silného podniku • Musí mít finanční prostředky • Musí mít materiály • Musí mít služby • atd.

E – Manažerské podniky - Např. • není zapotřebí stále orat pole • přípravu půdy lze provádět mnoha jinými způsoby • hnojení a chemickou ochranu lze řešit jinak s využitím menšího množství hnojiv a chemikálií • dojení mohou provádět lidé nebo roboty • chov skotu lze řešit cílevědomě • atd. Pokud budeme provádět práce jinak, můžeme dosáhnout • více produkce • lepší kvalitu výrobků • nižší náklady, vyšší zisky • lepší ochranu přírody • atd.

KONSTRUKCE NOVÉHO VÝKONNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Úkoly KONCERNU Koncern bude mít tyto hlavní úkoly: a) Operativní b) Strategické ad a) Operativní Koncern bude zabezpečovat celý komplex služeb, které zemědělství postrádá, a bez nichž rozvoj zemědělství není úspěšný. Úkoly operativní - Jsou to zejména tyto úkoly: • Zakládání a ovládání Realizačních podniků • Zakládání a aktivizace aktivizačních a manažerských podniků • Koordinované financování • Pojišťovna • Právní ochrana • Zabezpečování prostředků z EU • Vlastní výzkum • Uplatnění vědeckých a technických poznatků v podnicích • Zahraniční obchod • Koordinace obchodu • Nákup levných vstupů • Provozování finanční úvěrové organizace • atd.

Schéma: Operativní služby koncernu

B – Realizační podniky Jsou to např. tyto programy: a) Družstvo MEŘO 1, které se bude zabývat výrobou pohonných hmot b) Biokombinát, který bude řešit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a odpadní teplo bude využívat k vytápění skleníků. Biokombinát bude vyrábět zeleninová jídla. (b-1) Bioplyn (b-2) Teplárna (b-3) Elektrárna (b-4) Skleníky (b-5) Výroba zeleninových jídel (b-6) Prodej zeleniny a zeleninových jídel c) Kompostárna Takových realizačních podniků vybuduje několik. d) Družstvo na výrobu mléka (chov dojnic, mlékárna, obchod) e) Družstvo na výrobu masa f) Etanol g) Agrokombinát bude jiným způsobem řešit živočišnou výrobu h) Chov ovcí i) Nápoje j) Květiny k) Služby l) Finančně úvěrová družstva m) Výroba zeleninových jídel n) Výroba hotových jídel

Pan docent Čuba odhaduje, že by tento projekt mohl postupně zaměstnat až 21.000 lidí. Já říkám od Blanska přes Brno až po Znojmo. Náklady: 2 miliardy Kč.

Založení Jihomoravské banky v arbském stylu (0 úrok). Založením banky by Jihomoravský kraj mohl získat až 100 milionů korun hned.

V Blansku dne 30.1.2016 L. Kropáček

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.