• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jednací řád republikového výboru

§1 Subsidiarita jednacího řádu celostátní fóra

Pro jednání republikového výboru, k němuž přísluší (čl. 9 St), se použije Jednací a volební řád celostátního fóra vyjma předepsaných odchylek, a to ve verzi účinné ke dni 17.11.2013. Ustanovení jednacího řádu celostátního fóra týkající se členů se za podmínek předchozí věty použijí na členy republikového výboru a obdobně v dalších případech podle analogie.

§2 Právo posudku

Výkonný orgán smí požádat, aby mohl nejpozději do týdne od počátku rozpravy předložit vlastní posudek k cizímu návrhu, o němž se domnívá, že se týká jeho působnosti. Žádost smí republikový výbor zamítnout v procedurálním hlasování, jinak je jí vázán.

§3 Jednatelé republikového výboru

(1) Členové republikového výboru mezi sebou volí tři jednatele, kteří výbor organizují, spravují a zastupují tam, kde to vyžaduje předpis1). Jednatelé jsou do funkce voleni na 12 měsíců, nejdéle však do konce funkčního období výboru; Při volbě jednatelů se postupuje až na nominace obdobně k volbě členů výboru (§ 31(2) JdŘ).

(2) Jednatelé ve své působnosti zejména:

 • a) předsedají jednáním republikového výboru,
 • b) spravují podatelnu republikového výboru,
 • c) spravují webové stránky republikového výboru,
 • d) dohlíží na termíny vyřizování podání,
 • e) dohlíží na organizační záležitosti republikového výboru.

(3) Jednatelé se v nepřítomnosti zastupují. Při sporu mezi jednateli se rozhoduje hlasováním jednatelů. Jednatelé mohou konsensem delegovat své povinnosti na další členy.

(4) Výbor může jednatelům ukládat úkoly v rozsahu jejich působnosti, nebo úkolem v jejich působnosti pověřit jiného člena výboru.

Výčet odchylek

Předsedajícím
je libovolný člen republikového výboru, který který svolá jednání nebo převezme předsedání, aniž by předsedal ve vlastní věci. Neujme-li se nikdo předsedání, je jednání povinen předsedat jednatel republikového výboru. Při jednání na internetu se předsedajícím v případě potřeby rozumí rovněž vedoucí administrativního odboru nebo jeho člen, který byl k tomu pověřen. Republikový výbor stále může vybrat předsedajícího z účastníků na základě procedurálního návrhu. Zasedání zahajuje jako předsedající jednatel.
§4 Řádné oznámení

Lhůta mezi oznámením a vykonáním řádně oznamovaného nesmí být u věcného hlasování republikového výboru kratší než 48 hodin.

K §4(2) JdŘ:

§5 Svolání jednání

Jinak jednání předsedající svolá, i když republikový výbor neschválil rozpočet nebo výsledky hospodaření do měsíce od doby, kdy je měl finanční odbor předložit.

Účastník
označuje fyzickou osobu, která je na jednání oprávněně přítomna a má právo vystoupit v rozpravě a předkládat procedurální návrhy.

K §13 JdŘ:

§6 Účastníci

(1) Účastnit se smí

 • a) člen strany vykonávající mandát udělený celostátním fórem,
 • b) člen strany vykonávající funkci volenou celostátním fórem,
 • c) pověřenec komise nebo odboru,
 • d) člen strany vykonávající:
  • (1) mandát poslance nebo senátora parlamentu České republiky,
  • (2) funkci člena vlády České republiky,
  • (3) funkci prezidenta České republiky,
  • (4) mandát poslance Evropského parlamentu.
 • e) člen strany zvolený do funkce v mezinárodní organizaci pirátských stran,
 • f) osoba, s jejíž účastí republikový výbor souhlasil v mezích tohoto souhlasu.

(2) Ustanovení o působnosti orgánů se nevztahují na právo účasti. Počet účastníků a hlasujících nelze omezit.

(3) Členové republikového výboru hlasují přímo a osobně.

Místo §5(2) a §16 JdŘ:

§7 Tajnost

(1) V republikovém výboru se jako v zastupitelském orgánu hlasuje veřejně, pokud hlasující nepožádá o tajné jednání podle následujícího odstavce. Veřejnost podle tohoto paragrafu znamená vysílače, nestanoví-li republikový výbor jinak.

(2) Jednání republikového výboru jsou veřejná, pokud se republikový výbor neusnese na základě odůvodněného návrhu před schválením pořadu na tajném jednání. Tím není dotčena povinnost zveřejnit usnesení; povinnost mlčenlivosti zanikne nejpozději týden před koncem volebního období republikového výboru.

§ 8 Svolání zasedání

Místo §34(1):

(1) Zasedání republikového výboru včetně místa, času a programu zasedání je svoláno usnesením republikového výboru. Při přípravě pořadu jednání na zasedání vychází zejména z:

 • a) úkolů a usnesení celostátního fóra a republikového výboru,
 • b) návrhů komisí a odborů.

Místo §34(3):

 • (1) Jednání o svolání zasedání republikového výboru se svolává:
  • a) požádá-li o to víc než pětina jeho členů,
  • b) pokud nebylo řádně oznámeno zasedání republikového výboru do dvou měsíců a republikový výbor už 3 měsíce nezasedal.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.