• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Psychotropní látky

Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky celosvětového selhání války proti drogám. Výroba nelegálních psychotropních látek a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat 320 miliard dolarů ročně je beze zbytku kontrolován zločinci. 1) Psychotropní látky jsou kvůli tomu snadno dostupné na černém trhu a to nejen dospělým, ale i dětem.

Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky týkající se psychotropních látek a začít je spravedlivě a efektivně regulovat. Nová zákonná úprava musí respektovat základní lidská práva každého dospělého člověka a nastavit takovou politiku psychotropních látek, která zajistí nejen účinnou kontrolu tohoto odvětví, ale i funkční systém prevence, regulace a pomoci, který předchází rizikům spojeným s jejich užíváním a zmírňuje jeho následky.

Prosazujeme účinnou politiku státu v oblasti psychotropních látek, kterou lze shrnout do tří bodů:

  • Reforma. Zákony o psychotropních látkách musí brát ohledy na potřeby a fungování společnosti – jen tak si zaslouží respekt. Musí být umožněno věděcké zkoumání a léčebné využítí látek, které jsou dnes nelegální a jejichž léčebný potenciál je prokázán. Dospělí lidé nesmí být postihováni za pěstování a držení těchto látek pro osobní potřebu. Musí být zaručena svoboda věcně a objektivně informovat o psychotropních látkách a jejich pozitivních i negativních dopadech na lidský organismus a společnost.
  • Regulace. Legalizace pěstování a držení psychotropních látek pro osobní potřebu bude efektivním řešením v boji proti drogovým mafiím. Legalizace sníží poptávku na černém trhu a oslabí jeho nabídku i vliv na páchání trestné činnosti ve snaze získat předraženou psychotropní látku. Umožní se vznik registrovaných společenských klubů pěstitelů a uživatelů konopí. Neoprávněné nakládání s psychotropní látkou, například její prodej jiné osobě, poskytování nezletilým, užívání při řízení motorových vozidel či jiné činnosti, kde vliv psychotropní látky může způsobit obecné ohrožení, bude trestné.
  • Zdanění. Obchod s drogami bude legalizován a zdaněn. Způsob výroby, prodeje a kontroly kvality budou stanoveny dle typu psychotropní látky. Povolení k obchodování s psychotropními látkami získá jen subjekt, který splní státem předepsané podmínky. Daň z prodeje psychotropní látky přinese do státního rozpočtu prostředky, ze kterých bude možné financovat léčbu závislých lidí nebo preventivní programy v oblasti ochrany veřejného zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit.

Politika psychotropních látek je komplexní soubor preventivních, léčebných, sociálních a dalších opatření uskutečňovaných na všech úrovních od celospolečenské až po jednotlivce. Jejím konečným cílem je omezit vliv černého trhu, zvýšit všeobecnou informovanost o psychotropních látkách a omezit rizikové užívání a škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku užívání těchto látek nastat.

Například situace v Portugalsku jasně ukazuje, že dekriminalizace držení psychotropních látek nezvyšuje jejich užívání, naopak snižuje jejich pouliční prodej a tedy i dostupnost pro děti, redukuje výskyt nemocí mezi závislými i počet policejních zákroků.2)

Garant programového bodu

file.php_avatar_6926_1355059388.jpg

  • Michal Ketner
    dočasný pověřený garant do zvolení řádného garanta celostátním fórem

Podrobná stanoviska

Související

<blog related>

blog   tz
tpl    tz
limit 20
tags drogy

</blog>

Materiály

Programové body

1) Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu: Oceňování hodnoty trhu s nelegálními drogami, 2005.
2) Hughes, Caitlin; Stevens, Alex (2010-7-21): What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?. British Journal of Criminology. Oxford University Press, pp. 1014.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/jana_michailidu/pl.txt · Poslední úprava: 13.11.2013 12:40 autor: Michal Ketner