• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @ALL má oprávnění číst

Veřejné zakázky České pirátské strany

Organizační složka: Název Fáze Hodnota zakázky Schválil hospodář Termín pro nabídky Termín pro rozhodnutí Vítěz Termín pro dodání
2010 0 5000 Kč
2010 0 3000 Kč
Technický odbor: Template na Drupal 0 4000 Kč

Podmínky

Kontaktní e-mail pro zasílání nabídek: info@ceskapiratskastrana.cz.

Zadávání

Organizační složky mohou zadávat veřejné zakázky podle §3 PraH. Výběrové řízení probíhá ve fázích:

 • 0: zakázka ještě nebyla vypsána,
 • 1: zakázka byla vypsána (vypisující organizační složka stanovila požadavky na dodávku a způsob, kterým se vybere vítěz) a běží lhůta pro zaslání nabídek a lhůta pro podání rozkladu proti zadání,
 • 2: nejméně tříčlenná komise vybírá z nabídek ve výběrovém řízení způsobem stanoveným v první fázi,
 • D: zakázka byla dodána.

Účastníci

Veřejných zakázek se smí účastnit fyzické osoby a právnické osoby, pokud jsou identifikovatelné osoby, které jejich činnost řídí (např. majoritní vlastník) a nejsou ve střetu zájmů.

Uchazeči souhlasí, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souvislosti se zakázkou, se zveřejněním příslušných smluv a s licencí podle §17 PraH na všechny nabídky bez ohledu na to, zda v řízení zvítězí. Uchazeči mají právo využívat opravných prostředků podle pravidel České pirátské strany, ale nemají právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Nabídka

Každý účastník zašle nabídku s následujícími náležitostmi:

 • jméno osoby nabízejícího a jeho identifikační číslo, v případě právnických osob i vlastnickou strukturu,
 • souhlas s podmínkami zadávání veřejných zakázek České pirátské strany,
 • nabídková cena,
 • údaje a návrhy pro vyhodnocení zvláštních požadavků.

Výběr vítěze

Body stanoví hodnotící komise tak, že u každého z kritérií každý její člen udělí počet bodů. Z takto udělených bodů se vezme medián, který se pak rovná počtu udělených bodů za dané kritérium.

Při hodnocení budou v úvahu brány pouze nabídky, které dosáhly alespoň poloviny bodů a jejichž nabízená cena nepřesahuje dvojnásobek hodnoty zakázky. Pokud takové nejsou, výběrové řízení se ruší.

Hodnota
se stanoví u každé zakázky se stanoví v první fázi (§6 PraH).
Přínos nabídky
se stanoví jako rozdíl poměrné části hodnoty zakázky podle počtu bodů a nabízené ceny.

Vítězí nabídka s nejvyšším přínosem, které bude vyplacena nabízená cena. V případě rovnosti přínosů rozhodne komise většinou; není-li většiny, rozhodne los. Z odměny se skládá zadavatel vítězi zálohu ve výši 20 %, jen pokud o to požádá. Zbytek se vyplácí až po odevzdání bezvadné zakázky.

Opravné prostředky

Proti zadání veřejné zakázky jsou přípustné námitky do 10 dnů od vypsání zakázky (rozklad). Rozklad se adresuje nadřízenému orgánu podle §3 PraH, který o nich rozhodne neprodleně.

Proti rozhodnutí komise o výsledku výběrového řízení lze podat stížnost kontrolní komisi; tato stížnost nemá odkladný účinek.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.