• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Volební řád

§1 Účel volebního řádu

(1) Volební řád upravuje postup orgánů strany při přípravě voleb do

 • a) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • b) Senátu Parlamentu České republiky,
 • c) Evropského parlamentu,
 • d) zastupitelstev krajů.

(2) Účelem stanoveného postupu je zajistit, aby strana

 • a) veřejnosti včas představila volební program, lídra a kandidáty pro dané volby,
 • b) dodržela termíny a povinnosti, které stanovují zákony České republiky pro průběh voleb.

Část obecná

§2 Poškození dobrého jména

Zakazuje se podpora programu nebo vystupování, které se příčí základním politickým cílům České pirátské strany (čl. 2 St) nebo dobrým mravům.

§3 Volební spolupráce

(1) V odůvodněných případech může Česká pirátská strana spolupracovat ve volbách s jiným politickým subjektem, pokud tím není poškozeno dobré jméno strany (§2), zejména

 • a) kandidovat s ním ve volební koalici nebo
 • b) si navzájem vypomáhat v kampani.

(2) Pro platnost volební spolupráce je třeba včas (§5)

 • a) oznámit na internetovém fóru záměr o ní jednat a
 • b) v případě shody uzavřít o ní písemnou smlouvu, která musí obsahovat možnost bez postihu od smlouvy odstoupit do 3 týdnů před termínem přihlášení.

(3) Při koaliční spolupráci platí obdobně ustanovení o volebním programu pro volební program koalice a ustanovení o primárních volbách v rozsahu míst na kandidátní listině koalice.

§4 Termín přihlášení do voleb

Termínem přihlášení do voleb se pro účely tohoto předpisu rozumí zákonem stanovené datum, do kterého být může kandidát nebo skupina kandidátů přihlášena do voleb (registrace kandidáta do senátu, podání kandidátní listiny apod.).

§5 Harmonogram voleb

Příprava voleb probíhá podle následujícího harmonogramu:

Úkon Termín
Oznámení záměru jednat o volební spolupráci 2 měsíce před termínem přihlášení
Uzavření smlouvy o volební spolupráci 6 týdnů před termínem přihlášení
Primární volby měsíc před termínem přihlášení
Předložení programu a kandidátní listiny 3 týdny před termínem přihlášení
Splnění podmínek kandidatury termín přihlášení
Odvolání kandidáta 48 hodin před zahájením voleb

Kandidáti

§6 Samostatná kandidátní listina

Česká pirátská strana upřednostňuje podání samostatné kandidátní listiny, která je sestavena v primárních volbách a předkládá se republikovému výboru.

§7 Kandidátní listina

(1) Kandidátní listina sestává z

 • a) lídra, kterým je kandidát na prvním místě kandidátní listiny,
 • b) čelních kandidátů, kterými jsou kandidáti v další sedmině z nejvyššího přípustného počtu kandidátů zaokrouhlené nahoru,
 • c) ostatních kandidátů.

(2) Pokud je některý kandidát nebo náhradník vyškrtnut, pořadí se posouvá.

§8 Primární volby

(1) V primárních volbách smí kandidovat pouze členové a registrovaní příznivci, kteří budou v den voleb splňovat všechny požadavky, které zákon klade na kandidáty.

(2) Primární volby (čl. 7(5)e St) probíhají tajným hlasováním

 • a) nejprve o lídrovi,
 • b) potom o čelních kandidátech,
 • c) potom o všech ostatních místech na kandidátní listině.

(3) Do předložení kandidátní listiny lze listinu stejným způsobem doplňovat o další kandidáty, kteří se řadí za již zvolené kandidáty.

(4) Lídr se volí podle pravidel pro volbu předsedy strany (§30(2) JdŘ). Ostatní volby probíhají podle pravidel pro volbu členů republikového výboru (§31(2) JdŘ), ve které se však druhé kolo volby koná povinně. Kandidáti se řadí podle počtu hlasů ve druhém kole. Kandidáti se stejným počtem hlasů ve druhém kole se dále řadí podle počtu hlasů v prvním kole. Nelze-li ani takto pořadí určit, rozhoduje los. Republikový výbor může schválit alternativní volební systémy pro primární volby, které seřadí kandidáty s většinovou podporou jinak.

(5) Do předložení kandidátní listiny lze jednotlivé kandidáty a náhradníky vyškrtnout a kandidátní listinu jako celek zrušit (§29(1) a §29(2) JdŘ).

§9 Náhradníci

(1) Ten, kdo nebyl zvolen jen kvůli omezenému počtu míst na kandidátní listině, stává se náhradníkem v pořadí.

(2) Seznam náhradníků je při posuzování kandidátní listiny v rámci strany její nedílnou součástí.

(3) V případě vyškrtnutí kandidáta před termínem pro doplnění volební přihlášky se první náhradník stává posledním kandidátem.

§10 Podmínky kandidatury

(1) Ve volbách smí za Českou pirátskou stranu kandidovat pouze lidé zvolení v primárních volbách, kteří

 • a) podepsali čestné prohlášení, které obsahuje náležitosti podle volebního zákona a souhlas kandidáta s demokratickým minimem a programem pro dané volby, a
 • b) si zřídili na webu prezentaci obsahující fotografii, životopis, případně osobní priority ve stanoveném formátu.

(2) Prezentaci může se souhlasem kandidáta zřídit i jiný člen nebo registrovaný příznivec.

§11 Omezení kandidatury za jiné politické subjekty

(1) Člen strany a její registrovaný příznivec nesmí kandidaturou za jiný politický subjekt poškozovat dobré jméno strany (§2). Člen je povinen kandidaturu za jiný politický subjekt oznámit na internetovém fóru.

(2) Zvolený představitel strany nesmí bez povolení kandidovat za jiný politický subjekt, pokud v daných volbách sestaví kandidátní listinu Česká pirátská strana. Na toto povolení se vztahují ustanovení o přijímání kandidátní listiny v daných volbách.

Volební programy

§12 Volební program

(1) Volební program je dokument předložený jménem České pirátské strany voličům, který je informuje o opatřeních, která kandidáti v případě zvolení budou prosazovat.

(2) Volební programy vždy vycházejí ze základních programových dokumentů a zveřejňují se na systémech strany.

§13 Druhy volebních programů

Volební programy se člení na

 • a) společné volební programy (§14) a
 • b) jednotlivé volební programy (§15).
§14 Společný volební program

Republikový výbor schvaluje následující volební programy společné pro všechny volby daného druhu:

 • a) evropský program pro volby do Evropského parlamentu,
 • b) sněmovní program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • c) senátní program pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,
 • d) krajský program pro volby do zastupitelstev krajů.
§15 Jednotlivý volební program

(1) Jednotlivý volební program lze sestavit pro každou kandidátní listinu a každého kandidáta ve volbách daného druhu.

(2) Jednotlivý volební program vychází z příslušného společného volebního programu a republikový výbor je schvaluje pouze v odůvodněných případech.

(3) Jednotlivý volební program každého kandidáta musí být dále v souladu s jednotlivým volebním programem jeho kandidátní listiny.

Dohled nad volbami

§16 Dohled nad volební spoluprácí

Republikový výbor smí

 • a) zakázat jednání o volební spolupráci,
 • b) zakázat uzavření smlouvy o volební spolupráci a
 • c) zrušit volební spolupráci.
§17 Změna volebního programu a kandidátní listiny

V mimořádných a odůvodněných případech může republikový výbor změnit

 • a) předložený volební program nebo
 • b) předloženou kandidátní listinu.
§18 Nečinnost při primárních volbách

Pokud nejsou primární volby včas (§5) vyhlášeny, může je vyhlásit republikové předsednictvo.

§19 Nečinnost při předkládání

(1) Pokud není republikovému výboru volební program včas předložen a republikový výbor nestanoví jinak, použije se pro dané volby

 • a) poslední společný volební program pro daný druh voleb a
 • b) poslední jednotlivý volební program v rozsahu, v jakém neodporuje poslednímu společnému programu pro daný druh voleb.

(2) Pokud není republikovému výboru kandidátní listina včas předložena, přísluší ji sestavit republikovému předsednictvu.

§20 Zmocněnec

Ten, kdo jedná s úřady nebo ostatními politickými subjekty jménem České pirátské strany ve věci voleb, kterých se strana účastní, je rozhodnutím republikového výboru vázán a je povinen je bezodkladně vykonat.

Část zvláštní

Volby do zastupitelstev krajů

§21 Organizace krajských voleb

(1) Jednotlivý volební program a kandidátní listinu v krajských volbách sestavuje příslušné krajské fórum. Republikovému výboru je předkládá krajské předsednictvo.

(2) Každý kandidát může vydat svůj jednotlivý volební program ve své prezentaci. V mimořádných a odůvodněných případech může příslušné krajské fórum jednotlivý volební program kandidáta nebo jeho část zrušit.

§22 Administrativní příprava krajských voleb

Po administrativní stránce organizuje krajské volby příslušné krajské předsednictvo (čl. 7(5)d St), zejména zajišťuje splnění podmínek kandidatury (§10).

§23 Volební spolupráce v krajských volbách

Pravomoc vyjednávat volební spolupráci v krajských volbách má příslušné krajské předsednictvo.

Volby do sněmovny

Volby do senátu

Volby do europarlamentu

Závěrečná ustanovení

§24 Provedení

Předpis provádí administrativní odbor, zejména

 • a) neprodleně po vyhlášení voleb zveřejňuje harmonogram voleb, jak vyplývá ze zákonů a tohoto předpisu, a zanese ho do Pirátského kalendáře,
 • b) vydá vzor prohlášení podle §10(1)a,
 • c) stanoví formát prezentace kandidátů §10(1)b.

Prováděcí předpisy

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.