• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jednací řád krajského fóra Ústeckého kraje

§ 1 Subsidiarita jednacího řádu celostátní fóra

(1) Pro jednání krajského fóra Ústeckého kraje se použije Jednací řád celostátního fóra vyjma předepsaných odchylek. Ustanovení jednacího řádu celostátního fóra se za podmínek předchozí věty použijí přiměřeně.

(2) Kde jednací řád celostátního fóra mluví o celostátním fóru, má se tím při jednání krajského fóra Ústeckého kraje na mysli krajské fórum Ústeckého kraje; kde jednací řád celostátního fóra mluví o členu strany, má se tím při jednání krajského fóra Ústeckého kraje na mysli člen krajského sdružení Ústeckého kraje.

(3) Kde jednací řád celostátního fóra mluví o republikovém předsednictvu, má se tím při jednání krajského fóra Ústeckého kraje na mysli předsednictvo krajského sdružení Ústeckého kraje; kde jednací řád celostátního fóra mluví o členu republikového předsednictva, má se tím při jednání krajského fóra Ústeckého kraje na mysli člen předsednictva krajského sdružení Ústeckého kraje.

Výčet odchylek

Místo § 2(2) JdŘ:

§ 2 Předsedající

Předsedajícím je člen předsednictva krajského sdružení Ústeckého kraje. Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání celostátního fóra předsedat jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu.

K § 16 JdŘ, § 20 JdŘ a § 33 JdŘ:

§ 3 Lhůty

(1) Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 7 dní od zahájení jednání, nevyhlásí-li předsedající na žádost navrhovatele usnesení lhůtu delší.

(2) Lhůta pro navrhování kandidátů činí 14 dní od zahájení jednání. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet kandidátů, aby mohla být funkce řádně obsazena, prodlouží předsedající lhůtu o dalších 7 dní, a to i opakovaně.

(3) Lhůta pro návrhy bodů zasedání činí 3 až 14 dnů od zahájení jednání.

(4) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 24 hodin.

(5) Lhůty dle tohoto paragrafu lze prodloužit přijetím návrhu takového postupu.

K § 19 JdŘ:

§ 4 Zahájení jednání

Kromě důvodů předepsaných v jednacím řádu celostátního fóra jednání k volbě předsedající zahájí také, když

  • a) probíhá volba celostátního fóra (§ 19 JdŘ), do níž může krajské fórum nominovat kandidáta (§ 21(a) JdŘ) a skupina členů předloží návrh na nominaci takového kandidáta; velikost skupiny se přitom určuje, jako by se jednalo o návrh na již probíhající jednání.
  • b) je třeba v primárních volbách zvolit kandidáty strany do voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje.

K § 21 JdŘ:

Přihlášený kandidát, který je členem krajského sdružení Ústeckého kraje, se považuje za řádně nominovaného.

K § 33(2) JdŘ:

§ 6 Postup při sestavování pořadu zasedání

Návrhem bodu zasedání, ve kterém má být přijato rozhodnutí, je přijatelný návrh rozhodnutí. Návrh jiného bodu zasedání, ve kterém nemá být přijato rozhodnutí, může předložit skupina členů nebo předsednictvo krajského sdružení Ústeckého kraje.

K § 36 JdŘ:

§ 7 Hlasování na Internetu

(1) Doba trvání hlasování se stanoví následovně:

Typ hlasování doba
Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin
Hlasování o návrhu postupu
(mimo rozhodující hlasování)
48 hodin
Rozhodující hlasování 96 hodin
Rozhodující hlasování
o navržených bodech zasedání
48 hodin

(2) Pokud má hlasovací systém více než 1 kolo a neurčuje, jak se má doba pro hlasování mezi kola rozložit, tak se doba pro hlasování rozloží mezi kola hlasování rovným dílem.

Místo § 37 JdŘ:

§ 8 Svolání zasedání

(1) Zasedání krajského fóra Ústeckého kraje je svoláno řádným oznámením účastníkům od předsedy krajského sdružení Ústeckého kraje, které obsahuje datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora.

(2) Zasedání musí být svoláno nejméně 14 dnů před začátkem zasedání.

(3) Pořad zasedání musí být účastníkům řádně oznámen nejméně 7 dnů před začátkem zasedání.

Související

Sovisející programové body

Související předpisy

Legislativní informace

Tímto předpisem vykonává krajské fórum Ústeckého kraje svou pravomoc dle čl.6(1) Stanov:

Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů.

Krajské fórum Ústeckého kraje tento předpis schválilo jako svůj jednací řád dne x.x. 2016.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.