• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Tento dokument je pouze návrh. Neprošel schválením příslušným orgánem strany.

Vzorový jednací řád pro oblastní fóra

§ 1 Subsidiarita jednacího řádu celostátní fóra

(1) Pro jednání oblastního fóra se použije Jednací řád celostátního fóra vyjma předepsaných odchylek. Ustanovení jednacího řádu celostátního fóra se za podmínek předchozí věty použijí přiměřeně.

(2) Kde jednací řád celostátního fóra mluví o celostátním fóru, má se tím při jednání oblastního fóra na mysli oblastní fórum; kde jednací řád celostátního fóra mluví o členu strany, má se tím při jednání oblastního fóra na mysli člen oblastního sdružení.

(3) Kde jednací řád celostátního fóra mluví o republikovém předsednictvu, má se tím při jednání oblastního fóra na mysli oblastní předsednictvo; kde jednací řád celostátního fóra mluví o členu republikového předsednictva, má se tím při jednání oblastního fóra na mysli člen předsednictva oblastního sdružení.

Výčet odchylek

Místo § 2(2) JdŘ:

§ 2 Předsedající

Předsedajícím je na zasedání předseda; při jednání na Internetu jím může být kterýkoli člen předsednictva oblastního sdružení. Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání oblastního fóra předsedat jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu.

K § 16 JdŘ, § 20 JdŘ a § 33 JdŘ:

§ 3 Lhůty

(1) Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 7 dní od zahájení jednání, nevyhlásí-li předsedající na žádost navrhovatele usnesení lhůtu delší.

(2) Lhůta pro navrhování kandidátů činí 14 dní od zahájení jednání. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet kandidátů, aby mohla být funkce řádně obsazena, prodlouží předsedající lhůtu o dalších 7 dní, a to i opakovaně.

(3) Lhůta pro návrhy bodů zasedání činí 3 až 14 dnů od zahájení jednání.

(4) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 24 hodin.

(5) Lhůty dle tohoto paragrafu lze prodloužit přijetím návrhu takového postupu.

K § 19 JdŘ a § 27 JdŘ:

§ 4 Zahájení jednání

(1) Kromě důvodů předepsaných v jednacím řádu celostátního fóra jednání k volbě předsedající zahájí také, když

  • a) probíhá volba celostátního fóra (§ 19 JdŘ), do níž může oblastní fórum nominovat kandidáta (§ 21(a) JdŘ) a skupina členů předloží návrh na nominaci takového kandidáta, velikost skupiny se přitom určuje, jako by se jednalo o návrh na již probíhajícím jednání,
  • b) je třeba v primárních volbách zvolit kandidáty strany do voleb do příslušného zastupitelstva dle volebního řádu.

(2) Kromě důvodů předepsaných v jednacím řádu celostátního fóra (§ 27 JdŘ) jednání v referendu předsedající zahájí také, když hospodář1) požádá oblastní fórum o schválení záměru2) z rozpočtu organizační složky3), jejímž je hospodářem.

Místo § 29 JdŘ:

§ 5 Rozhodující hlasování při referendu

(1) V rozhodujícím hlasování oblastní fórum vybere jednu z následujících možností:

  • a) schválení některého návrhu usnesení, který předsedající zaznamenal,
  • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
  • c) odročení projednávaného rozhodnutí na jednání oblastního fóra.

(2) Pokud oblastní fórum v rozhodujícím hlasování nevybere žádnou možnost, je projednávání návrhů ukončeno bez schválení usnesení.

K § 33(2) JdŘ:

§ 6 Postup při sestavování pořadu zasedání

Návrhem bodu zasedání, ve kterém má být přijato rozhodnutí, je přijatelný návrh rozhodnutí. Návrh jiného bodu zasedání, ve kterém nemá být přijato rozhodnutí, může předložit skupina členů nebo oblastní předsednictvo.

K § 36 JdŘ:

§ 7 Hlasování na Internetu

(1) Doba trvání hlasování se stanoví následovně:

Typ hlasování doba
Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin
Hlasování o návrhu postupu
(mimo rozhodující hlasování)
48 hodin
Rozhodující hlasování 48 hodin
Rozhodující hlasování
o navržených bodech zasedání
24 hodin

(2) Pokud má hlasovací systém více než 1 kolo, tak doba dle předchozího odstavce udává délku hlasování připadající na každé kolo.

Místo § 37 JdŘ:

§ 8 Svolání zasedání

(1) Zasedání oblastního fóra je svoláno řádným oznámením účastníkům od předsedy oblastního sdružení, které obsahuje datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora.

(2) Zasedání musí být svoláno nejméně 7 dnů před začátkem zasedání.

(3) Pořad zasedání musí být účastníkům řádně oznámen nejméně 5 dnů před začátkem zasedání.

K § 22 JdŘ:

§ 9 Volba oblastního předsednictva

Z § 22 jednacího řádu celostátního fóra se použije pouze odstavec 3.

Související

Sovisející programové body

Související předpisy

Legislativní informace

Přejmutím tohoto předpisu může oblastní fórum vykonávat svou pravomoc dle čl.6(1) Stanov:

Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů.

Republikový výbor tento předpis schválil jako vzorový jednací řád dne x. x. 2016.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/frantisek_navrkal/jdrkf.txt · Poslední úprava: 29.01.2018 14:16 autor: Frantisek.Navrkal