• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návrh usnesení

Republikový výbor se usnesl takto:

 1. Schvalují se nová rozpočtová pravidla.
 2. Dosavadní rozpočtová pravidla se ruší.
 3. Ve statutu finančního odboru se vypouští nadpis Základní pravidla finančního odboru a navazující § 7 až 13.
 4. Rozpočty registrované podle dosavadních předpisů se považují za registrované v souladu s novými rozpočtovými pravidly.
 5. Účelové určení veřejných peněz za již obdržené veřejné peníze se řídí novými rozpočtovými pravidly. Ve schválených rozpočtech na rok 2014 se
  • a) vypouští název účelového určení *Veřejné peníze* u všech rozpočtových položek, kde je uveden,
  • b) vyznačuje u těchto rozpočtových položek, že zdrojem jsou *Veřejné peníze* (v souladu s § 3 odst. 2 nových rozpočtových pravidel).
 6. Republikovému předsednictvu se ukládá, aby do rozpočtového systému zaznamenalo změny provedené tímto usnesením.
 7. Toto usnesení účinkuje pátým dnem po vyhlášení.

Rozpočtová pravidla

Úvodní ustanovení

§ 1 Účel předpisu

Rozpočtování má za cíl, aby hospodaření strany bylo předvídatelné, průhledné a vyloučilo nepřiměřenou závislost krajských sdružení na rozhodování orgánů strany na celostátní úrovni.

§ 2 Rozpočtové určení příjmů

(1) Účelově určené1) ve prospěch příslušného krajského sdružení jsou následující podíly příjmů:

Příjem Podíl
Příspěvek na úhradu volebních nákladů 30 %
Stálý příspěvek 20 %
Příspěvek na mandát poslance nebo senátora 50 %
Příspěvek na mandát zastupitele 80 %
Nájem a prodej spravovaného majetku 80 %
Členský příspěvek 50 %

(2) Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala.

§ 3 Hospodaření s veřejnými penězi

(1) Veřejnými penězi se rozumí peníze ze státního příspěvku na úhradu volebních nákladů2) a příspěvku na činnost.3)

(2) Strana hospodaří s veřejnými penězi tak, aby se veřejnost mohla průběžně seznamovat s rozpočtovanými i skutečnými výdaji z veřejných peněz. Příjmová rozpočtová položka s veřejnými penězi je svázána (§ 9) s odpovídající výdajovou položkou. V rozpočtu se u obou druhů rozpočtových položek eviduje, zda jsou jejich zdrojem veřejné peníze.

§ 4 Harmonogram rozpočtování

Harmonogram pro projednání rozpočtů s pořádkovými lhůtami se stanoví následovně:

Konec lhůty Úkol
na následující rozpočtové období
15. 10. předložení rozpočtu strany
5. 11. schválení rozpočtu strany
10. 11. předložení rozpočtu krajského sdružení
31. 11. schválení rozpočtu krajského sdružení
10. 12. možnost předložení rozpočtu místního sdružení
31. 12. možnost schválení rozpočtu místního sdružení
za předchozí rozpočtové období
1. 2. předložení výsledků hospodaření
1 . 3. předložení výroční finanční zprávy republikovému výboru
10. 3. předložení výroční finanční zprávy celostátnímu fóru

Rozpočet

§ 5 Rozpočtové období

Rozpočet schvaluje rozpočtová jednotka na rozpočtové období jednoho kalendářního roku.

§ 6 Soustava rozpočtů

(1) Všechny rozpočtové příjmy a výdaje jsou soustředěny v jediném rozpočtovém systému, který je veřejným informačním systémem strany vedený finančním odborem.

(2) Rozpočet musí být v souladu s předpisy, s rozpočtovým výhledem, výsledky hospodaření v předchozím rozpočtovém období, účelovým určením peněz, závazky strany a nadřízeným rozpočtem.

(3) V soustavě rozpočtů je rozpočet na vyšší organizační úrovni nadřízen rozpočtu na nižší organizační úrovni. Sestavování rozpočtu je povinné pro stranu a pro krajská sdružení. Soustavu rozpočtů tvoří

Rozpočtová jednotka Předkladatel Schvalující orgán
strana republikové předsednictvo republikový výbor
krajské sdružení krajské předsednictvo krajské fórum
(místní sdružení) (místní předsednictvo) (místní fórum)
§ 7 Skladba rozpočtu

Rozpočet se skládá z

 • a) příjmových rozpočtových položek,
 • b) výdajových rozpočtových položek,
 • c) rozpočtové položky se saldem rozpočtu (přebytkem nebo schodkem),
 • d) informace o financování salda rozpočtu.
§ 8 Rozpočtová položka

(1) Rozpočtová položka je oddělenou částí rozpočtu, u které musí být uvedeny následující informace:

 • a) název, který vymezuje původ příjmů nebo druh výdajů, v souladu s případným účelem peněz,4)
 • b) rozpočtový limit, tedy nejvyšší přípustný výdaj nebo očekávaný příjem rozpočtové položky,
 • c) odpovědná rozpočtová jednotka nebo organizační složka, která s rozpočtovou položkou hospodaří podle pravidel hospodaření,5) jde-li o výdajovou rozpočtovou položku; je-li uvedena jen rozpočtová jednotka, má se za to, ze odpovědnou organizační složkou je příslušné předsednictvo,
 • d) odpovědná rozpočtová jednotka, která je oprávněna rozpočítat danou rozpočtovou položku ve svém rozpočtu na výdaje, jde-li o příjmovou rozpočtovou položku nebo rozpočtovou položku se saldem rozpočtu,
 • e) datum registrace rozpočtové položky, pokud již byla registrována.

(2) U rozpočtové položky se dále uvedou následující doplňkové informace, pokud je to možné:

 • a) účel peněz, který má být společný pro všechny peníze v rozpočtové položce,
 • b) vazba na jinou rozpočtovou položku (§ 9), pokud existuje,
 • c) informace o tom, zda jde o veřejné peníze (§ 3 odst. 2).

(3) Rozpočtové položky se sdružují do rozpočtových kapitol.

§ 9 Vazba mezi rozpočtovými položkami

(1) Vazba mezi příjmovou a výdajovou rozpočtovou položkou je tehdy, pokud mají být výdaje ve výdajové rozpočtové položce financovány z příjmové rozpočtové položky (např. výdajová rozpočtová položka na volební kampaň bude financována z příjmové rozpočtové položky s dary na kampaň určenými).

(2) Vazba nevylučuje proplacení výdaje z výdajové rozpočtové položky, i když v navázané příjmové rozpočtové položce dosud není dostatek peněz.

(3) Na jedné nebo na obou stranách vazby se může nacházet také více rozpočtových položek.

(4) Výdaje z nevázaných rozpočtových položek se financují z ostatních příjmů bez vazby.

§ 10 Příjmy a výdaje rozpočtu

(1) Jako příjmy se v rozpočtu vedou příjmy stanovené zákonem,6) jakož i výsledky hospodaření převedené z minulého rozpočtového roku a případně příjmy z nadřízeného rozpočtu (§ 6 odst. 3).

(2) Jako výdaje se v rozpočtu vedou výdaje stanovené zákonem,7) jakož i výdaje do podřízeného rozpočtu.

§ 11 Rezerva předsednictva

(1) Rezerva předsednictva je výdajovou rozpočtovou kapitolou, ze které předsednictvo platí rozpočtově nezajištěné výdaje v průběhu rozpočtového období.

(2) Rezerva předsednictva nesmí přesahovat pětinu celkových příjmů ani výdajů rozpočtu.

§ 12 Omezení schodku

Schodek rozpočtu je přípustný pouze v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky:

 • a) rozpočet předvídá úvěr nebo jiný způsob financování schodku,
 • b) byl přijat rozpočtový výhled a ten se schodkem počítá,
 • c) existují velmi pravděpodobné zdroje, ze kterých bude schodek v následujícím rozpočtovém období vyrovnán,
 • d) hospodaření v předchozím roce neskončilo schodkem.

Základní rozpočtové postupy

(1) Návrh rozpočtu musí musí obsahovat název rozpočtové jednotky, pro kterou se sestavuje, jakož i jednotlivé rozpočtové položky.

(2) Návrh rozpočtu předkládá příslušné předsednictvo schvalujícímu orgánu, který se o něm usnáší.

(3) Schvalující orgán musí mít skutečnou možnost a dostatečný čas, aby se s návrhem seznámil, případně v návrhu z vlastního podnětu provedl změny. Hlasování o rozpočtu je třeba řádně oznámit.

§ 14 Registrace rozpočtu

(1) Schválený rozpočet předkládá příslušné předsednictvo bez zbytečného odkladu k registraci finančnímu odboru.

(2) Finanční odbor registruje jednotlivé rozpočtové položky rozpočtu předloženého k registraci, které jsou v souladu s předpisy.

(3) Finanční odbor vyrozumí předkladatele rozpočtu o zjištěných nedostatcích, neregistrovaných rozpočtových položkách a možnostech nápravy.

§ 15 Změna rozpočtu

(1) Rozpočet smí být měněn pouze některým z následujících rozpočtových opatření:

 • a) Rozpočtový dodatek. Rozpočet smí schvalující orgán v průběhu rozpočtového roku změnit; postupuje se obdobně podle ustanovení o rozpočtu. Jde o jediné rozpočtové opatření, které vyžaduje souhlas schvalujícího orgánu.
 • b) Náprava nedostatků. Předsednictvo je zmocněno podle své úvahy napravit nedostatky zjištěné finančním odborem, a to jen v nezbytném rozsahu zjištěných nedostatků.
 • c) Zkrácení rozpočtové položky. Určitou výdajovou rozpočtovou položku smí předsednictvo nejvýše jednou během rozpočtového období zkrátit nejvýše o jednu pětinu; postupuje se obdobně jako u žádosti o proplacení. Takto získaná částka se převede do jiné rozpočtové položky.
 • d) Přesunutí rezerv. Příslušné předsednictvo může kdykoliv během rozpočtového období svou rozpočtovou rezervu zcela nebo zčásti převést do jiné výdajové rozpočtové položky.
 • e) Automatická změna rozpočtu. Při automatické změně rozpočtu změní finanční odbor potřebným způsobem dotčenou rozpočtovou položku a odpovídajícím způsobem upraví i rozpočtovou rezervu tak, aby zůstala v povoleném rozmezí (§ 11). Nepostačuje-li taková změna, upraví výši přebytku rozpočtu. Není-li v rozpočtu přebytek nebo není změna dostatečná, vyzve příslušné předsednictvo k nápravě nedostatků nebo provedení jiné změny rozpočtu.
 • f) Poznamenání do rozpočtu. Finanční odbor však automatickou změnu rozpočtu neprovede, pokud jsou nepředvídané skutečné příjmy účelově určeny8) takovým způsobem, že může dovodit všechny náležitosti rozpočtové položky (§ 8). O nepředvídané rozpočtové příjmy pak navýší příjmovou rozpočtovou položku a na ni vázanou výdajovou rozpočtovou položku. Pokud tyto rozpočtové položky dosud neexistují, registruje je.

(2) Změnu rozpočtového výhledu, výdajové rozpočtové položky nadřízeného rozpočtu, rozpočtových pravidel a jiných ovlivnitelných skutečností lze provést jen v rozsahu, který nemá vliv na záměry, které strana již zaplatila nebo k nimž se zavázala.

§ 16 Změna skutečností

V návaznosti na opravu odhadu podle schváleného výsledku hospodaření, organizační změny, prokazatelné opravy rozpočtových položek v důsledku podstatného snížení skutečných příjmů oproti očekávání, nemožnost dosažení účelu výdajové rozpočtové položky, daňové změny, nepředvídané skutečné příjmy bez účelového určení a jiné ovlivnitelné i neovlivnitelné závazné skutečnosti provede finanční odbor automatickou změnu rozpočtu (§ 15 odst. 1 písm. e).

§ 17 Rozpočtové provizorium

(1) V rozpočtovém provizoriu se v rozpočtovém období hospodaří, pokud byla porušena povinnost sestavit rozpočet, a to až do registrace rozpočtu. Změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením (§ 15 odst. 1) lze provést i v rozpočtovém provizoriu.

(2) V rozpočtovém provizoriu finanční odbor na žádost předsednictva registruje bez schválení schvalujícího orgánu výdajovou položku obsahující rozpočtovou rezervu jen ve výši, která mimo jiné nepřesáhne výši rezervy předsednictva v minulém rozpočtovém období.

§ 18 Pracovní rozpočet

V rámci schváleného rozpočtu předsednictvo může schválit pracovní rozpočet volební kampaně, orientační rozpočet organizační složky nebo jiný pracovní rozpočet, podle něhož předsednictvo ukládá za úkol podřízeným orgánům hospodařit.

§ 19 Rozpočtová kontrola

Rozpočtovou kontrolu provádí na celostátní úrovni kontrolní komise, případně na nižší organizační úrovni kontrolní komise nebo kontrolní odbor zřízené oblastním sdružením9) nebo kdokoliv další. Postup přezkumných orgánů při kontrole upravuje jiný předpis.10)

Další dokumenty

§ 20 Rozpočtový výhled

(1) Rozpočtový výhled je finančním plánem, kterým se řídí hospodaření rozpočtové jednotky na výhledové období mezi volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

(2) Rozpočtový výhled

 • a) obsahuje přehled předpokládaných souhrnných příjmů a výdajů ve výhledovém období,
 • b) vyčísluje dlouhodobé závazky a jiné povinnosti a odhaduje výdaje na nejnáročnější plánované činnosti ve výhledovém období,
 • c) určuje základní ukazatele pro rozpočty přijaté ve výhledové době včetně odhadovaných příjmů a výdajů rozpočtu a výdajů na podřízené rozpočty,
 • d) stanoví, které ukazatele jsou informativní a které jsou závazné.

(3) Návrh rozpočtového výhledu strany může předložit až republikové předsednictvo zvolené po volbách.11) Dále se při schvalování rozpočtového výhledu postupuje přiměřeně podle ustanovení o rozpočtu. Změny rozpočtového výhledu lze však provést jen dodatkem.

§ 21 Výsledky hospodaření

(1) Výsledky hospodaření jsou informace o plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém období. Výsledek hospodaření se převádí do rozpočtu na následující rok.

(2) Pro účely projednávání rozpočtu na následující rozpočtové období, pokud není dosud schválen výsledek hospodaření, se použije odhad finančního odboru. Pokud se odhad liší od skutečnosti, provede se po schválení výsledku hospodaření automatická změna rozpočtu (§ 15 odst. 1 písm e).

(3) Výsledky hospodaření předloží republikové předsednictvo ke schválení republikovému výboru.

§ 22 Výroční finanční zpráva

(1) Výroční finanční zprávu, její obsah a předložení upravuje zákon.12)

(2) Výroční finanční zprávu zpracovává pro republikové předsednictvo finanční odbor a republikové předsednictvo ji předloží republikovému výboru ke schválení.

(3) Republikový výbor předloží výroční finanční zprávu celostátnímu fóru k projednání v referendu.13)

Závěrečná ustanovení

§23 Prováděcí předpisy

Tento předpis provede finanční odbor: Vyhláškou stanoví zejména jednotné třídění příjmů a výdajů, závazné pro rozpočty, sledování jejich plnění a pohyby na účtech finančních aktiv.

1) , 4) , 8) § 8 pravidel hospodaření.
2) § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 20 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 16 odst. 3 písm. a) pravidel hospodaření.
6) § 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
9) Čl. 7 odst. 4 písm. c) stanov.
10) Pravidla hospodaření, rozhodčí řád.
11) Čl. 6 odst. 9 stanov.
12) § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 27 a násl. jednacího řádu celostátního fóra.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.