• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pravidla jednání celostátního fóra

Do otevřené rozpravy na internetovém jednání není třeba se hlásit, nestanoví-li předsedající jinak (§10(2) JdŘ). Bylo-li prohlášeno za veřejné, je probíhající jednání celostátního fóra přístupné všem pro čtení bez nutnosti registrace na internetovém fóru.

Vedle vystoupení v rozpravě a pokynů předsedajícího lze do tématu psát jen technické poznámky (§9(2)b JdŘ). Pro procedurální námitky námitky (§19 JdŘ) se zakládá nové téma, nebo je původní rozděleno.

Členské podněty celostátnímu fóru

Návrhy usnesení určené k projednání celostátním fórem vkládají členové do fóra Členské podněty. K členskému podnětu bude svoláno jednání celostátního fóra, pokud ho podpoří aspoň pětina členů.

Členové si mohou nastavit RSS výpis fóra členských podnětů. Při splnění předepsaných podmínek má navíc člen právo, aby byl jeho členský podnět rozeslán všem členům e-mailem včetně odkazu na dané téma. Žádost o rozeslání se podává do podatelny administrativního odboru, který všechna upozornění rozesílá hromadně aspoň jednou měsíčně. Životní příběh členského podnětu lze shrnout následovně:

Životní příběh členských podnětů

Podmínky pro rozeslání členského podnětu

Podmínkami pro rozeslání jsou

a) Dostatečná podpora

Členský podnět má dostatečnou podporu, pokud ho podpoří aspoň stanovený počet členů. Počet hlasů pro rozeslání se stanoví jako druhá odmocnina z počtu členů strany zaokrouhlená nahoru na celé číslo.

b) Hlasovatelný návrh

Návrh usnesení je hlasovatelný, pokud

 • věc spadá do pravomoci celostátního fóra (čl. 8(5) a (6) stanov), je k němu připojen dokument, který má být schválen (např. nový předpis či programový bod), a důvodová zpráva,
 • je v souladu s ostatními dosud schválenými dokumenty, ledaže jejich text výslovně mění či ruší,
 • lze k němu svolat jednání (§4(1) JdŘ).

V pochybnostech o hlasovatelnosti návrhu rozhoduje administrativní odbor.

Zásady hlasování na internetovém fóru

První příspěvek v tématu, kde probíhá hlasování (§18 JdŘ), obsahuje

 • a) odkaz na úvodní slova, rozpravu a závěrečná slova,
 • b) způsob a typ hlasování, včetně vysvětlení výsledku jednotlivých možností.

Po vyhlášení výsledků (§24) se vlákno zamkne a je zakázáno ho měnit. První příspěvek včetně ankety je zakázáno měnit od začátku hlasování až do vyhlášení jeho výsledků. První příspěvek v tématu, kde probíhá věcné hlasování (§22 JdŘ), obsahuje též

 • a) celé znění návrhu usnesení včetně toho, komu se usnesení ukládá provést,
 • b) celé znění navrhovaného dokumentu,
 • c) důvodovou zprávu, ze které má být zřejmý dopad na stranický rozpočet,
 • d) odkaz na oponentní stanovisko, pokud vzniklo.

Znění návrhu usnesení může být uvedeno i odkazem. V případě dokumentů na webu se používá Permanentní odkaz v (nabídka Web v černé liště).

Řízení jednání

Pro návrh, pozměňující návrhy a další podklady založí předsedající jmenný prostor na webu pod číslem jednání. V tomto jmenném prostoru shromažďuje jednotlivé návrhy zformátované podle šablony.

Pro členy administrativního odboru pověřené předsedáním celostátnímu fóru platí následující zásady, které jsou pro ostatní předsedající doporučením:

 1. Vyhrazená doba pro rozpravu o jednom bodu je 14 dní, pro rozpravu o pořadu jednání nejvýše týden; tato lhůta s orientačním termínem hlasování bude vyhlášena na počátku (§10(6) JdŘ).
 2. Doba pro uvedení návrhu usnesení jsou dva dny po zahájení jednání. Doba pro vystoupení přihlášených v uzavřené rozpravě jsou nejvýše dva dny. Doba pro přednesení závěrečného slova je nejvýše dva dny po ukončení rozpravy. Pak právo zaniká.
 3. Konsensuální hlasování vyhlašovaná v nočních hodinách trvají alespoň 12 hodin.
 4. Sčítaná hlasování o odročení či ukončení jednání, zamítnutí návrhu, změně pořadu po jeho schválení a odkázání jinému orgánu se provádějí absolutní většinou.
 5. O schvalovaní námitkách, změně předsedajícího se hlasuje vždy prostou většinou, pokud se hlasuje sčítaně
 6. O pozměňujících, eventuálních a dodatečných návrzích, návrzích na vypuštění části předlohy se hlasuje prostou většinou, pokud se hlasuje sčítaně.
 7. Mezi více rovnocennými možnostmi (počet volených členů, více předloh, vzájemně neslučitelné pozměňující návrhy) se vybírá hlasováním relativní většinou s možností hlasovat pro libovolný počet možností.

Los

Pokud má být rozhodnuto losem a není-li stanoven při vyhlášení volby jiný způsob, bude los proveden takto:

 1. Předsedající veřejně vyhlásí na internetovém fóru a pošle soukromou zprávu, že se bude losovat tímto způsobem, mezi kandidáty, jejichž losovací pořadí předem určí.
 2. Po půlnoci UTC bude na adrese veřejného generátoru náhodných čísel zveřejněn soubor s posloupností jedniček a nul na následující den, která v den vyhlášení ještě nebyla známa.
 3. Předsedající poznamená do vlákna začátek této posloupnosti, přičemž čísla oddělí do skupin s počtem stejným, jako je počet losovaných kandidátů.
 4. První cifra ve skupině je vždy hlas pro prvního kandidáta, druhá cifra ve skupině je hlas pro druhého kandidáta atd.
 5. Zvolen je ten, kdo má na svém místě v první skupině jedničku pokud ostatní mají nulu.
 6. Pokud takto nelze rozhodnout, rozhodne o pořadí mezi kandidáty další skupina, a to i opakovaně v podskupinách.
 7. Jakmile je kandidát zvolen, zařadí se do pořadí a k jeho hlasům se již dále nepřihlíží.
 8. Pokud má být provedeno více losování, losuje se od nejvyšších míst kandidátky k nejnižším místům a pro další losování se bere část posloupnosti po skončení předchozího výpočtu.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.