• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návrh usnesení

Republikový výbor se usnesl takto:

 1. Schvalují se nová pravidla hospodaření.
 2. Dosavadní pravidla hospodaření se ruší.
 3. Nevyřízené žádosti o proplacení se posoudí podle nových pravidel hospodaření.
 4. Ve statutu pro odbory a komise se na začátek vkládá odstavec „Organizační složkou je každý orgán strany s výjimkou celostátního fóra a oblastního fóra.“ a dále se jeho § 3 vypouští.
 5. V § 21 rozhodčího řádu se slova „vydaná zavazují organizační složky strany“ nahrazují slovy „vydané se vztahuje na všechny orgány strany“.
 6. Po dobu 14 dnů od účinnosti tohoto předpisu se místo § 11 nových pravidel hospodaření postupuje podle dosavadních předpisů o výjimečném zcizení.
 7. Toto usnesení účinkuje pátým dnem po vyhlášení.

Pravidla hospodaření

Obecná ustanovení

§ 1 Účel předpisu

Pravidla hospodaření stanoví způsob, kterým orgány strany průhledně, hospodárně a odpovědně používají majetek strany k politické činnosti a činnosti s ní související.

§ 2 Dobrovolnictví

(1) Organizační složky zajišťují plnění svých úkolů přednostně dobrovolníky. Není-li s členem nebo příznivcem ujednána úplata s písemným potvrzením objednávky, jde o plnění dobrovolnické a bezúplatné.

(2) Pokud to orgán strany uzná za potřebné, může rozhodnout o tom, že svým členům nebo dobrovolníkům uhradí cestovné nebo nabídne drobné občerstvení, pokud jde o řádně svolané zasedání nebo jinou akci orgánu strany. Podmínkou je, že se člen nebo dobrovolník akce v potřebném rozsahu zúčastnil.

§ 3 Placené úkoly

(1) Nelze-li důležitý úkol v požadované kvalitě zajistit pomocí dobrovolníků, organizační složka na něj vypíše odměnu nebo ho jinak zajistí aspoň částečně dobrovolnicky, případně za jiných výhodnějších podmínek, anebo za obvyklou cenu.

(2) Odměnu úkoly za řádně plněné při výkonu funkce v orgánu strany lze ujednat jen předem, a to v písemné smlouvě o výkonu funkce. Při uzavření smlouvy o výkonu funkce jedná za stranu nadřízený orgán orgánu strany, ve kterém je odměňovaný.

§ 4 Hospodář

(1) Hospodář je člověk, který stojí v čele organizační složky, zástupce nebo jiný člen, kterého organizační složka určila hospodářem.

(2) Hospodář v mezích působnosti organizační složky, případně též v mezích jí zvlášť určených,

 • a) vykonává jejím jménem oprávnění při správě věcí (§ 9),
 • b) činí objednávky, uzavírá smlouvy a jinak právně jedná ve věci schválených záměrů (§ 11),
 • c) podává žádosti o proplacení z bankovního účtu (§ 14).

(3) Hospodář a ten, kdo se podílí na rozhodování o hospodaření strany, má postupovat hospodárně, s nezbytnou loajalitou, v souladu s vnitřními předpisy i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo při rozhodování mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu strany.

§ 5 Zakázaná právní jednání

Zakazuje se

 • a) hospodařit s majetkem strany v rozporu s politikou strany,
 • b) objednávat občerstvení na večírek a jiné nepřiměřené občerstvení, nemravné služby, alkohol a jiné psychotropní látky, ledaže se cena zaplatí z prostředků na to darovaných dárcem nebo určených celostátním fórem,
 • c) slibovat třetí osobě za její protiplnění politický prospěch, kterým není naplňována politika strany,
 • d) zastupovat stranu ve vlastní věci nebo jiném případě střetu zájmu strany s osobním zájmem, aniž by byl jednající v dané věci nahrazen,
 • e) vynakládat prostředky na zjevně zbytečně nákladné alternativy (např. na taxislužbu nebo leteckou přepravu, pokud pro ně není důvod),
 • f) zavazovat stranu k dlouhodobému opakovanému plnění bez možnosti výpovědi nebo takovému plnění, pro které nelze v rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu očekávat prostředky,
 • g) zřídit k věci v majetku strany zástavní nebo předkupní právo,
 • h) zatížit věc v majetku strany věcným břemenem v rozsahu větším, než je nezbytně nutné pro rozumné uspořádání vztahů.
§ 6 Výběrová řízení

Na zakázku s celkovými náklady nad 50 000 Kč musí orgán strany vypsat veřejné výběrové řízení ve dvou fázích:

 1. V zadávací fázi zveřejní hospodář orgánu strany zadání, které obsahuje požadavky na nabídky a způsob výběru vítěze takovým způsobem, aby kritériím hodnocení mohli uchazeči přizpůsobit své nabídky. Zpravidla také aspoň tři dodavatele osloví nebo zjistí jejich nabídky. Proti zadání lze podat podnět k nápravě nadřízenému orgánu, ledaže výběrové řízení probíhá za standardních podmínek, které nadřízený orgán schválil.
 2. V hodnotící fázi vybere hodnotitel vítěze z nabídek, které obdrží. Nestačí-li hodnocení podle nabídkové ceny, hodnotící komise musí být sestavena nejméně ze tří odborníků způsobem schváleným v zadávací fázi. Rozhodnutí o hodnocení lze přezkoumat na základě stížnosti,1) která nemá odkladný účinek.
§ 7 Nabytí věci

Strana smí nabýt věc, pokud

 • a) zcizitel věci potřebným způsobem uvedl svou totožnost,2)
 • b) bezúplatné plnění není zakázáno3) a
 • c) republikové předsednictvo se záměrem předem souhlasilo a uzavřelo s dárcem písemnou darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy,4) pokud má strana bezúplatně nabýt od jednoho dárce v jednom roce majetek nad 50 000 Kč.
§ 8 Účel věci

(1) Věc může být závazně určena pro některý účel, případně také k užívání určitým orgánem nebo organizační jednotkou strany. Věc s určeným účelem je zakázáno zcizit za jiným účelem, dokud účelové určení trvá.

(2) Účelové určení vzniká, pokud tak stanoví předpis5) nebo v souladu s ním právní jednání, které stranu zavazuje.6) Účel peněz v rozpočtové položce se stanoví podle rozpočtu schváleného v souladu s jiným předpisem.

(3) Pokud pro trvalou překážku nelze věc použít k určenému účelu, rozhodne její správce, že se použije k podobnému účelu, nebo účelové určení zruší a použije ji k plnění svých úkolů. Účel věci může republikový výbor také změnit, nemůže-li strana jinak splnit splatný závazek a přislíbí-li současně, že k původnímu účelu určí náhradní věc, jakmile to bude možné.

§ 9 Správa věci

(1) Věc spravuje7) organizační složka, která ji za stranu obdržela, případně která má plnit úkoly, k nimž je věc určená nebo potřebná. V pochybnostech rozhoduje o správě nejblíže společné předsednictvo.

(2) Jen správce věci je oprávněn ji za stanovených podmínek zcizit nebo po dohodě převést správu na jinou organizační složku. Správce věci spravuje rovněž příslušenství věci.

(3) S věcí správce hospodaří s péčí řádného hospodáře, s přihlédnutím k jejímu účelu, politice strany a společenské odpovědnosti strany. Pokud to není na újmu této péči, lze s věcí hospodařit i jinak.

§ 10 Záměr a jeho celkové náklady

(1) Záměr je souhrn závazků v jedné rozpočtové jednotce8), které spolu věcně a časově úzce souvisí (např. koupě nebo prodej věci s příslušenstvím, organizace akce nebo turné, objednávka série plakátů a vylepení, koupě raznice a matrice na odznaky, počítač s monitorem a jeho příslušenství). Za záměr se považuje i opomenutí, které má za následek promlčení dluhu nebo jiné náklady.

(2) Celkové náklady záměru jsou vyjádřeny peněžitou hodnotou9) nákladů, které lze v rozpočtové jednotce důvodně očekávat v souvislosti se záměrem, a to včetně rezervy na nečekané výdaje. Celkové náklady záměru se posuzují nezávisle na počtu účetních případů, do kterých byl záměr rozdělen. V případě výpůjčky, pronájmu, pachtu či věcného břemena k věci strany zahrnují náklady záměru též tržní odměnu, která je za užívání obvyklá.

§ 11 Schvalování záměru

(1) Ještě před objednávkou, uzavřením smlouvy, veřejným vyhlášením výběrového řízení nebo jiným vznikem závazku musí hospodář

 • a) odhadnout celkové náklady záměru,
 • b) zajistit v rozpočtu potřebné prostředky na záměr (z výdajové rozpočtové položky spravované jím samotným nebo jiným hospodářem s jeho souhlasem),
 • c) zajistit udělení a vyhlášení souhlasů jiných orgánů strany, pokud jsou potřeba.

(2) Záměr rozpočtové jednotky, jehož celkové náklady mají přesáhnout

 • a) prahovou hodnotu 5 000 Kč, je podmíněn souhlasem příslušného předsednictva,
 • b) prahovou hodnotu 50 000 Kč, je podmíněn souhlasem příslušného schvalujícího orgánu.10)

(3) Prahovou hodnotu pro svůj souhlas může příslušný orgán usnesením snížit, a to jak pro jednotlivé případy, tak obecně.

(4) Souhlas se záměrem vyslovuje příslušný orgán usnesením, které obsahuje dostupné informace o záměru a výši jím odsouhlasených nákladů záměru. Do této výše jsou jím odsouhlasena všechna právní jednání.

(5) Dodatečné rozšíření záměru je podmíněno souhlasem příslušného orgánu, jen pokud jím neodsouhlasené náklady na tento záměr přesáhnou prahovou hodnotu pro souhlas.

§ 12 Průhlednost hospodaření

Na webu strany se zveřejňují

 • a) faktury, objednávky a doklady na výdaje,
 • b) výroční finanční zprávy,
 • c) účetní výkazy podle zákona o účetnictví,
 • d) rozpočty a jejich plnění včetně žádostí o proplacení,
 • e) veškeré písemné smlouvy,
 • f) soupis věcí, které spravuje každá organizační složka, s jejich hodnotou a místem výskytu,
 • g) seznam transparentních bankovních účtů,
 • h) seznam jiných finančních účtů s přehledem transakcí na nich.
§ 13 Účetní doklady

Hospodář je povinen každý výdaj řádně doložit ve stanovené lhůtě dokladem podle zákona.11) Strana není zavázána uhradit náklady schváleného výdaje, pokud doklad neobdrží ani v dodatečně určené lhůtě.

Hospodaření s penězi

§ 14 Bankovní účty

(1) Strana hospodaří elektronicky. Veškeré peníze strany jsou výlučně na transparentních bankovních účtech strany ve správě finančního odboru. Bankovní účty strany zveřejňuje banka na své internetové stránce.

(2) Předseda strany zřídí k bankovnímu účtu správcovská oprávnění jen vedoucímu finančního odboru nebo jím pověřenému členu finančního odboru.

(3) Osoba, která má získat správcovská oprávnění k bankovnímu účtu, se musí straně předem písemně zavázat ke hmotné odpovědnosti za svěřené peníze na bankovním účtu.

§ 15 Struktura bankovních účtů

(1) Pokud není stanoveno jinak, používá se hlavní účet strany. Ostatní účty se vedou u stejné banky jako hlavní účet strany. Okruh osob spravujících účet a rozsah jejich oprávnění se volí tak, aby bylo omezeno nebezpečí zneužití.

(2) Republikové předsednictvo může rozhodnout o zřízení spořícího nebo dočasného účelového bankovního účtu, s výjimkou bankovního účtu oblastního sdružení.

§ 16 Žádost o proplacení

(1) Finanční odbor převádí peníze z bankovního účtu na žádost o proplacení podanou jejich hospodářem.

(2) Žádost musí obsahovat informaci o druhu výdaje podle zákonného třídění,12) jakož i jiné třídění stanovené finančním odborem.

(3) Před rozhodnutím o žádosti finanční odbor zkoumá, zda výdaj odpovídá pravidlům hospodaření, zejména

 • a) zda byl výdaj schválen hospodářem organizační složky, která odpovídá za výdajovou rozpočtovou položku, ze které má být výdaj proplacen,13)
 • b) zda je výdaj součástí záměru, který mají odsouhlasit další orgány, případně zda je připojen jejich souhlas,
 • c) zda byla registrována výdajová rozpočtová položka, z níž má být výdaj proplacen, zda je v ní dostatek peněz pro proplacení a zda výdaj odpovídá určení rozpočtové položky,
 • d) zda byl výdaj hodnověrně doložen, pokud je proplácen zpětně,
 • e) zda je na bankovních účtech dostatek prostředků pro proplacení výdaje.

(4) Finanční odbor zamítne žádost, která je v rozporu s pravidly hospodaření. Jinak finanční odbor žádosti vyhoví a žádost proplatí zpětně nebo dopředu na účet příjemce bez zbytečného odkladu.

(5) Při vnitřních převodech mezi organizačními složkami se postupuje přiměřeně jako u žádosti o proplacení.

§ 17 Domněnka komisionáře

(1) Pokud není příjemce uvedený v žádosti o proplacení přímým dodavatelem a není ujednáno jinak, považuje se příjemce za komisionáře, se kterým strana uzavřela bezúplatnou komisionářskou smlouvu podle obsahu žádosti.14)

(2) Komisionář je povinen převést nabytý majetek na stranu a přiložit k žádosti o proplacení pokud možno účetní doklady, které mu vystavil přímý dodavatel.

Hospodaření s jinými věcmi

§ 18 Předání hmotných věcí

Kdo pro stranu hodlá nabýt věc, která má hodnotu nad 5 000 Kč a není určena ke spotřebě, zařadí ji do soupisu věcí a odevzdá ji do správy příslušné organizační složce. Věc strana nabývá předáním příslušné organizační složce.

§ 19 Licence

Členská díla15) a díla vytvořená dobrovolníkem pro Českou pirátskou stranu jsou dostupná pod veřejnou nevýhradní licenci CC-BY-SA verze 4. Není-li ujednáno jinak, poskytnutím díla straně dobrovolník uděluje tuto licenci. Strana může užívat nehmotný statek pro své propagační účely, a to i bez jména autora, je-li to při užití obvyklé.

Závěrečná ustanovení

§ 20 Obchodní společnost

Strana může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu za podmínek stanovených zákonem,16) pokud republikový výbor vysloví předem souhlas se smlouvou, kterou mají být ujednány vztahy s touto obchodní společností nebo družstvem.

§ 21 Hospodaření s vkladem

Pokud strana vloží majetek do koalice, obchodní společnosti nebo družstva nebo jinak sdruží či vyčlení majetek k určitému účelu, musí aspoň co do vkladu strany předem smluvně zajistit hospodaření s péčí řádného hospodáře (§ 4), vyloučit zakázaná jednání (§ 5), zajistit průhlednost hospodaření (§ 12), jakož i možnost kontroly kontrolními orgány strany.

§ 22 Sankce zastavení peněz

Porušuje-li organizační složka i přes upozornění pravidla hospodaření, finanční odbor jí rozhodnutím zakáže podávat žádosti o proplacení, dokud porušení nenapraví a neuhradí případnou škodu. Nestane-li se tak do dvou měsíců, vyšle finanční odbor do organizační složky svého člena, který smí učinit veškeré kroky nutné k nápravě.

§ 23 Prováděcí předpisy

Tento předpis provede finanční odbor: Vyhláškou stanoví zejména

 • a) variabilní symboly pro všechny příchozí platby na účet,
 • b) lhůtu pro doložení transakce dokladem,
 • c) lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku,
 • d) výši náhrady za cesty autem.
1) § 2 rozhodčího řádu.
2) § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 19 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 3 rozpočtových pravidel.
6) Účelově určený dar, závěť.
7) § 1400 a násl. občanského zákoníku.
8) , 10) § 6 odst. 3 rozpočtových pravidel.
9) § 492 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 8 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel.
14) § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
15) § 58 odst. 10 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.