• @cen_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Organizační řád

§1 Účel předpisu

Účelem organizačního řádu je upřesnit rozdělení úkolů mezi volené stranické orgány, stanovit společná pravidla pro jejich postup a určit povinnosti členů, které vůči nim v nezbytných případech mají.

Práva a povinnosti osob

§2 Člen strany

(1) Člen má vedle práv zaručených stanovami (čl. 3 odst. 7 St) za podmínek stanovených předpisy rovněž právo

 • a) samostatně jednat v souladu s politickými cíli strany s jinými osobami jménem strany přiměřeně svému postavení, nevzniká-li z takového jednání straně právní závazek a neuvádí-li jiného v omyl,
 • b) založit a vést vlastní stranický projekt, který sleduje politické cíle strany, zapojovat do něj další členy a příznivce a určovat jeho podmínky,
 • c) používat internetové fórum, web, e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@pirati.cz a další elektronické systémy pro komunikaci a vlastní stranické projekty,
 • d) požádat personální odbor o zapojení do činností strany podle svých přání a schopností; pro tento účel může vložit své údaje do seznamu dovedností,
 • e) požádat personální odbor o ustanovení průvodce nováčka, pokud se členovi nepodařilo se s vhodným průvodcem domluvit ani za pomoci jeho sdružení,
 • f) nechat se zapsat jako průvodce nováčka do seznamu vedeného personálním odborem (§X),
 • g) využívat se souhlasem příslušného hospodáře (§X PraH) peníze strany nebo jiný její majetek pro své stranické projekty a
 • h) získat osvědčení (§6), které prokazuje členství či funkci ve stranických orgánech.

(2) Člen má k ochraně svých práv právo

 • a) podat stranickému orgánu podnět k nápravě (§12), pokud považuje jeho jednání za protiprávní,
 • b) obrátit se na kontrolní komisi za podmínek stanovených kontrolním řádem (§1(2) StKK),
 • c) se před stranickými orgány nechat zastupovat jedním zástupcem, který musí zastoupení prokázat plnou mocí.

(3) Člen má v rámci povinností předepsaných stanovami (čl. 3 odst. 8 St) zvláště povinnost

 • a) platit členský příspěvek (§X PraH),
 • b) oznamovat bez zbytečného odkladu změnu evidovaných osobních údajů administrativnímu odboru (§X),
 • c) vystupovat na informačních systémech strany pod svou totožností, zdržet se na nich urážek a vyhrožování vůči ostatním uživatelům a jejich blízkým a dodržovat další pravidla, která pro ně vydá jejich správce (§X),
 • d) využívat symboly strany v souladu s grafickým manuálem,
 • a) plnit úkoly, ke kterým se sám přihlásil, případně včas dát vědět, že úkol nemůže splnit,
 • e) nemařit plnění úkolů stranických orgánů, informovat je o kontaktech získaných při jednání jménem strany a případně jim předat písemnou podobu jednání s jinými osobami ve stranických záležitostech,
 • b) postoupit písemnost ve stranických věcech, kterou nemůže sám vyřídit, příslušnému stranickému orgánu,
 • f) zachovávat mlčenlivost o chráněných informacích (§ X) a zacházet s nimi tak, aby nezpůsobil jejich zneužití,
 • g) vrátit majetek strany, který spravuje, a vyrovnat před ukončením členství další závazky vůči straně.
§ Člen stranického orgánu

(1) Člen stranického orgánu má právo

 • a) obdržet písemné vyhotovení úkolu nebo příkazu, který mu byl uložen, pokud o ně požádá,
 • b) připojit k rozhodnutí, kterým plnil úkol, vlastní odlišné stanovisko,
 • c) obrátit se před splněním úkolu na kontrolní komisi s návrhem na jeho zrušení, pokud ho považuje za protiprávní.

(2) Člen stranického orgánu má povinnost

 • a) seznámit se před začátkem výkonu funkce s pravidly pro její výkon a průběžně sledovat jejich vývoj,
 • a) jednat s účastníky řízení a členy slušně a podle možností jim vycházet vstříc,
 • b) vykazovat lobbistické kontakty podle předpisu o lobbingu (p2),
 • c) používat při vyřizování stranických záležitostí přidělenou e-mailovou adresu pro příchozí i odchozí elektronickou poštu,
 • e) vrátit používaný majetek ve správě stranického orgánu a vyrovnat před ukončením členství ve stranickém orgánu další závazky.

(3) Člen stranického orgánu není povinen plnit úkol, který

 • a) mu nebyl dán písemně, ač o to požádal,
 • b) považuje za protiprávní, pokud se před splněním úkolu obrátil na kontrolní komisi s návrhem na zrušení.

(4) Člen stranického orgánu, který vykonal úkol, jehož protiprávnost mu měla být bez obtíží zřejmá, osobně odpovídá za protiprávní jednání společně s tím, kdo mu úkol uložil.

§8 Vedoucí stranického orgánu

(1) Vedoucím je ten, kdo jednání stranického orgánu předsedá nebo stranický orgán vede. Zástupcem vedoucího je místopředseda; není-li místopředseda volen, může vedoucí funkcí zástupce pověřit některého člena.

(2) Vedoucí a v jeho nepřítomnosti nebo rozsahu pověření též jeho zástupce

 • a) seznamuje nové členy stranického orgánu před začátkem výkonu funkce s pravidly pro její výkon a průběžně se seznamuje s jejich změnami,
 • b) rozděluje úkoly v souladu s rozvrhem práce nebo jiným stanoveným způsobem,
 • c) svolává zasedání stranického orgánu,
 • d) jedná za orgán ve stranických záležitostech v souladu s vůlí stranického orgánu,
 • e) jedná za stranický orgán navenek, zejména při podepisování smluv v působnosti stranického orgánu a vystupování ve sdělovacích prostředcích,
 • f) odpovídá za anonymizaci a za zveřejňování spisů, rozhodnutí, zápisů, svodek, záznamů uzavřených jednání a jiných informací na informačních systémech strany a za jejich archivaci,
 • g) oznamuje bez zbytečného odkladu změnu ve složení stranického orgánu administrativnímu odboru, pokud změny neprovádí samostatně,
 • h) moderuje internetové fórum stranického orgánu a případně jeho podatelnu,
 • i) upravuje prezentaci stranického orgánu na webu,
 • j) spravuje další záležitosti stranického orgánu.

(3) Vedoucí smí pověřit některými svými úkoly jiného člena orgánu nebo k nim zmocnit jinou osobu. Pověřený člen nebo zmocněnec prokazuje své oprávnění navenek osvědčením (§6).

(4) Při změně vedoucího zaškolí předchozí vedoucí nového ve všech potřebných záležitostech a předá mu kontakty získané jménem strany.

Řízení před stranickým orgánem

§X Pravomoc stranického orgánu

(1) Stranický orgán může v mezích své působnosti

 • a) přistupovat k osobním údajům a jiným chráněným informacím na informačních systémech strany,
 • b) zavazovat stranu v hospodářských věcech za podmínek uvedených v pravidlech hospodaření,
 • c) vypsat úkol, pro jehož plnění personální odbor zprostředkuje dobrovolníka (§X),
 • d) schválit stanovisko jménem strany a zaslat je mediálnímu odboru k vydání.

(2) Stranický orgán je povinen

 • a) plnit jemu zadaný úkol, ledaže se před splněním úkolu obrátil na kontrolní komisi s návrhem na jeho zrušení,
 • b) evidovat písemnosti určené stranickému orgánu, zakládat je do spisů a zveřejňovat je, je-li to účelné nebo o to některý člen požádá,
 • c) řádně spravovat svěřený majetek podle pravidel hospodaření,
 • d) vydávat měsíčně svodku (§ X).

(3) Pokud jednání zjevně neodpovídá politickým cílům strany, je stranický orgán v rozsahu své územní, osobní a věcné působnosti

 • a) zakázat užití zdrojů strany pro stranický projekt člena, pokud je v rozporu s jejími programovými cíli,
 • b) učinit nezbytná krizová opatření (§X)
§7 Zásady postupu

(1) Stranické orgány postupují při plnění svých úkolů v souladu s předpisy bez zbytečných průtahů tak, aby

 • a) o stavu věci nebylo důvodných pochybností,
 • b) přijaté řešení bylo v souladu se zájmem strany, zejména v souladu s její politikou a majetkovými zájmy a zachovalo práva členů vykonávaná v dobré víře,
 • c) nebyly ohroženy úkoly ostatních stranických orgánů; stranické orgány při své činnosti navzájem spolupracují; pravomocné rozhodnutí stranického orgánu provede ten stranický orgán, do jehož působnosti provedení spadá,
 • d) sporná řízení byla přednostně skončena spravedlivým smírem, pokud to povaha věci umožňuje,
 • e) účastníci řízení a další osoby mohly účinně uplatnit svá práva,
 • f) jejich rozhodnutí byla předvídatelná a případné změny v prováděcích předpisech nebo rozhodovací praxi prošly nejprve veřejnou diskusí.

(2) Stranické orgány nejsou povinny se zabývat hrubě urážlivými podáními.

§4 Dodání písemnosti

(1) Z každé písemnosti musí být zřejmý její zamýšlený příjemce, její odesílatel a den odeslání. Písemnost musí být též podepsána, pokud totožnost odesílatele neověřil informační systém strany podle přístupových údajů.

(2) Písemnost lze stranickému orgánu podat některým z následujících rovnocenných způsobů:

 • a) zasláním soukromé zprávy příslušné skupině na internetovém fóru,
 • b) vložením do jeho podatelny na internetovém fóru,
 • c) doručením písemnosti vedoucímu (§ X) nebo členu stranického orgánu, který danou věc vyřizuje, některým ze způsobů podle odstavce 3.

(3) Písemnost lze osobě doručit některým z následujících rovnocenných způsobů:

 • a) zasláním soukromé zprávy na jeho uživatelské jméno na internetovém fóru,
 • b) osobním předáním písemnosti či dodáním doporučené poštovní zásilky na jím udanou adresu,
 • c) veřejným vyhlášením obsahu nebo výzvy k vyzvednutí na systému strany, pokud se doručení některým z výše uvedených způsobů nezdá účinným.

(3) Písemnost je dodána okamžikem, kdy se s jejím obsahem mohl příjemce seznámit. Pokud příjemce bez zbytečného odkladu prokáže, že se bez vlastního zavinění nemohl s obsahem písemnosti seznámit a že v důsledku následného rozhodnutí stranického orgánu utrpěl újmu, je třeba ji napravit (§ 12).

§ Obnova řízení

(1) Rozhodnutí o právech a povinnostech účastníka řízení může být zrušeno v řízení o nápravě (§11), a nestane-li se tak, lze ho též zrušit podle kontrolního řádu.

(2) Důvodem pro zrušení protiprávního rozhodnutí jsou

 • a) prohlášení soudu, podle něhož je rozhodnutí v rozporu se stanovami,
 • b) zjištění nových okolností, které mají na rozhodnutí ve věci podstatný vliv a které nebyly při rozhodování přezkumným orgánům známy,
 • c) porušení předpisů při projednávání věci takovým způsobem, který měl vliv na výsledek řízení.

(3) Zrušené rozhodnutí se považuje za nevydané a stranický orgán obnoví řízení.

Rozdělení kompetencí

§ Republikové předsednictvo

Republikové předsednictvo zejména

 • a) připravuje programové dokumenty na celostátní úrovni a předkládá je republikovému výboru nebo celostátnímu fóru,
 • b) schvaluje smluvní vzory dohody o mlčenlivosti (§X) a dohody o hmotné odpovědnosti (§X),
 • c) sjednává a podepisuje smlouvy s členy mezinárodního Pirátského hnutí,
 • d) schvaluje na každý rok návrh rozpočtu, který do 1. listopadu předchozího roku předkládá republikovému výboru.
 • e) plní úkoly sdružení (§X) v místech, kde kvůli zanedbatelné aktivitě z jiného důvodu žádné sdružení nepůsobí.
 • f) rozhoduje o omezení oprávnění organizační složky nakládat s penězi strany, pokud je nutné tak bezodkladně učinit z důvodu podezření z hrubého porušení pravidel hospodaření nebo jiných předpisů,
 • g) schvaluje seznam elektronických platebních systémů používaných stranou.
§1 Mediální odbor

(1) Mediální odbor ve výlučné působnosti

 • a) vydává tiskové zprávy a stanoviska strany určená sdělovacím prostředkům,
 • b) dohlíží na mediální stránku volební kampaně a webu,
 • c) dohlíží na mediální výstupy stranických orgánů,
 • d) rozvíjí komunikační strategii a značku strany,1)
 • e) spravuje kontakty na sdělovací prostředky,
 • f) spravuje stranickou stránku na facebooku a dalších sociálních sítích a videokanál na youtube.

(2) Mediální odbor dále

 • a) propaguje stranu a zajišťuje výrobu propagačních materiálů,
 • b) jedná se sdělovacími prostředky, mediálními agenturami a dalšími osobami, které odborně působí při mediální komunikaci,
 • c) sleduje výstupy strany ve sdělovacích prostředcích a výstupy týkající se jejích politických cílů,
 • d) vede seznam grafických a jiných kreativních materiálů,
 • e) přebírá výstupy stranických orgánů a vhodně je medializuje.
§1 Administrativní odbor

(1) Administrativní odbor při správě členů ve výlučné působnosti

 • a) vydává vzor přihlášky a nastavuje registraci příznivců,
 • b) vede na internetovém fóru veřejný seznam členů (§14 JdŘ) a případně vede též související evidenci,
 • c) vede údaje o platbě členského příspěvku (§5 PrP) a upozorňuje členy nejméně 14 dní předem na jeho splatnost,
 • d) vede na webu veřejný seznam sdružení.

(2) Administrativní odbor v oblasti informačních systémů strany

 • a) spravuje internetové fórum a web,
 • b) předsedá jednání celostátního fóra a republikového výboru na internetovém fóru,
 • c) dohlíží na moderaci fór stranických orgánů a moderuje ostatní části internetového fóra,
 • d) dohlíží na archiv, podatelny, svodky a rozesílá pravidelné zprávy o činnosti strany sestavené na základě svodek,
 • e) dohlíží na zveřejňování a poskytuje informace žadatelům podle zákona o svobodném přístupu k informacím,2)
 • f) dohlíží na ochranu osobních údajů ve straně a zpřístupňuje osobní údaje vedené na informačních systémech strany oprávněným stranickým orgánům.

(3) Administrativní odbor dále

 • a) dohlíží na administrativní přípravu voleb na celostátní úrovni,
 • b) vede tajný seznam členů okrskových volebních komisí,
 • c) dohlíží na vykazování lobbistických kontaktů,
 • d) koordinuje rozdělování legislativních tisků a přípravu smluvních vzorů a jiných právních dokumentů,
 • e) vydává osvědčení (§X) o skutečnostech, které nejsou v působnosti jiného stranického orgánu.
§1 Technický odbor

(1) Technický odbor ve výlučné působnosti

 • a) vyvíjí a provozuje (§ X) informační systémy strany a další aplikace na serverech strany, které jsou pro ni prospěšné,
 • b) spravuje základní doménu strany pirati.cz a vyhláškou stanoví seznam domén třetího řádu a dalších domén druhého řádu vlastněných stranou v návaznosti na potřeby mediálního odboru,
 • c) jedná jménem strany v oblasti podepisování serverových certifikátů u certifikační autority,
 • d) dohlíží na počítačovou bezpečnost informačních systémů strany a zabezpečení dat,
 • e) spravuje jabber, mumble a jiné informační systémy na serveru strany, jejichž správce předpis nestanoví.

(2) Vedoucí technického odboru a jiná osoba s nejvyššími oprávněními systémového uživatelského účtu na serveru strany musí před nástupem do funkce uzavřít se stranou písemnou dohodu o mlčenlivosti.

§1 Finanční odbor

(1) Finanční odbor ve výlučné působnosti

 • a) dohlíží na plnění rozpočtu, na správu stranického majetku a dodržování pravidel hospodaření,
 • b) spravuje účty strany v bance a další finanční účty, zejména zadává při dodržení pravidel hospodaření platební příkazy,
 • c) omezuje organizační složce oprávnění žádat o proplacení výdajů, rozhodne-li tak republikové předsednictvo (§ X),
 • d) vede a pravidelně v průběhu roku zveřejňuje účetnictví strany,
 • e) vrací neidentifikované dary a plní jiné zákonné povinnosti strany ve finančních záležitostech,
 • f) vystavuje dárci na jeho žádost potvrzení o daru podle ustanovení o osvědčení (§X),
 • g) jedná v daňových a jiných finančních záležitostech s finančními úřady jménem strany,
 • h) registruje rozpočet a plní další úkoly podle rozpočtových pravidel.

(2) Finanční odbor každý rok ve výlučné působnosti zpracovává

 • a) návrh rozpočtu strany podle parametrů zadaných republikovým předsednictvem, kterému návrh předkládá do 1. října předchozího roku,
 • b) výsledky hospodaření, které do 1. února následujícího roku předkládá republikovému výboru,
 • c) výroční finanční zprávu, kterou předkládá do 1. března následujícího roku celostátnímu fóru a do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

(3) Předseda strany, vedoucí finančního odboru a každá další osoba, která má mít oprávnění zadávat platební příkazy, musí před zapsáním tohoto oprávnění podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti za neoprávněné převody provedené pod jejími uživatelskými údaji.

§1 Zahraniční odbor

(1) Zahraniční odbor

 • a) sjednává a podepisuje smlouvy s Pirátským hnutím v zahraniční, ledaže si tuto pravomoc vyhradilo republikové předsednictvo,
 • b) komunikuje s Pirátským hnutím v zahraničí a zajišťuje přípravu mezinárodních akcí a účast strany na nich,
 • c) přináší osvědčené nápady ze zahraničí,
 • d) vede překladatelské práce,
 • e) monitoruje zahraniční události související s politikou strany.

(2) Smlouvy s Pirátským hnutím v zahraničí se podepisují s výhradou následného souhlasu republikového výboru nebo celostátního fóra.

§1 Personální odbor

Personální odbor ve výlučné působnosti

 • a) vede veřejný seznam úkolů a v případě potřeby hledá vhodného dobrovolníka na daný úkol (§X),
 • b) vede veřejný seznam projektů, který shrnuje dlouhodobé činnosti stranických orgánů a vlastní projekty členů,
 • c) vede důvěrný seznam dobrovolníků, do kterého se zapisují znalosti, dovednosti, schopnosti a nabídky pomoci od dobrovolníků,
 • d) vede důvěrný seznam průvodců nováčka a nabízí podle něho průvodce, pokud se člen nedohodne s průvodcem za pomoci svého sdružení,
 • e) metodicky pomáhá průvodcům najít způsob, jak nováčka do činnosti strany všestranně zapojit,
 • f) rozhoduje o tom, že některý člen není způsobilý zastávat funkci průvodce, neboť nemá dostatečné zkušenosti nebo jiné předpoklady k řádnému plnění úkolů průvodce,
 • g) vede veřejný seznam vzdělávacích materiálů a prezentací.

(2) Personální odbor dále zejména ve spolupráci s příslušným sdružením

 • a) zapojuje členy, příznivce a veřejnost jako dobrovolníky na jejich žádost do činnosti strany,
 • b) komunikuje se zájemci o členství,
 • c) zajišťuje retenci členů, kteří jsou v prodlení s platbou členského příspěvku nebo kteří nevykazují po delší dobu žádnou činnost,
 • d) vzdělává členy a příznivce,
 • e) získává zpětnou vazbu od nováčků, dalších dobrovolníků a odcházejících členů.
§14 Garant programového bodu

Garant programového bodu (§2 ZřKO) poskytuje odbornou záštitu politice strany ohledně některého programového bodu, zejména

 • a) vypracovává jeho návrh, návrh jeho úprav a návrh prováděcích dokumentů,
 • b) vypracovává návrh příslušných částí volebních programů (§12 VŘ),
 • d) organizuje odborná školení a pomáhá členům lépe porozumět programu,
 • e) odpovídá na dotazy nebo odborné otázky a vykládá přijaté programové dokumenty,
 • f) informuje veřejnost (například pravidelným publikováním článků, stanovisek či tiskových zpráv),
 • g) jedná jménem strany navenek,
 • h) řídí příslušnou pracovní skupinu.
§ Přezkumné orgány

Pravomoci a úkoly kontrolní komise a rozhodčí komise uvedené ve stanovách (čl. 13) upřesňuje kontrolní řád.

§ Krajské předsednictvo

(1) Krajské předsednictvo

 • a) přijímá nové členy do krajského sdružení, nečiní-li tak místní předsednictvo (§ X),
 • b) pomáhá novému členovi domluvit se na spolupráci s vhodným průvodcem a zapojuje členy (§ X odst. 2),
 • c) předkládá krajskému fóru návrh rozpočtu (§ X) a hospodaří podle něj s jeho prostředky (§ X),
 • d) moderuje internetové fórum krajského sdružení,
 • e) spravuje stránku krajského sdružení na stranickém webu,
 • f) bere na vědomí zánik členství.

(2) Nestanoví-li volební řád jinak, krajské předsednictvo v období voleb na krajské úrovni

 • a) shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb,3)
 • b) zabezpečuje primární volby a předkládá kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách republikovému výboru (§X VR),
 • c) zabezpečuje odbornou a politickou přípravu kandidátů,
 • d) organizuje volby po administrativní stránce,
 • e) vyjednává volební spolupráci.

(3) Krajské předsednictvo dále

 • a) řádně oznamuje členům krajského sdružení svolání ustavujícího fóra místního sdružení (§ X),
 • b) řádně oznamuje administrativnímu odboru založení, zrušení, změnu názvu nebo hranic místního sdružení, pokud s tím vyslovilo krajské fórum předchozí souhlas a dotčené místní sdružení mělo možnost se k tomu vyjádřit.
§ Založení místního sdružení

(1) S návrhem na založení místního sdružení musí vyslovit předchozí souhlas příslušné krajské fórum. Návrh na založení místního sdružení obsahuje

 • a) vymezení jeho území, jež musí být souvislé, uvnitř území příslušného krajského sdružení a nesmí se překrývat s existujícím sdružením, a
 • b) název místního sdružení, jež musí vyjadřovat jeho územní vymezení.

(2) Ustavující fórum místního sdružení svolává krajské předsednictvo řádným oznámením členům krajského sdružení. Sejdou-li se aspoň tři členové příslušného krajského sdružení na ustavujícím fóru, odsouhlasí jeho založení podle návrhu, zvolí místní předsednictvo a případně přijmou nové členy. Návrh na zápis místního sdružení do seznamu sdružení podává nové místní předsednictvo společně se seznamem členů místního sdružení.

(3) Ke vzniku sdružení a následnému přijetí jeho nových členů, změně názvu sdružení či jeho hranic a ke zrušení sdružení a zániku příslušnosti člena k zrušenému sdružení dojde až souvisejícím záznamem v seznamu sdružení.

§ Místní předsednictvo

(1) Místní předsednictvo

 • a) podává administrativnímu odboru návrh na zápis nově vzniklého místního sdružení do seznamu sdružení (§ X),
 • b) přijímá nové členy do místního sdružení,4)
 • c) pomáhá novému členovi domluvit se na spolupráci s vhodným průvodcem a zapojuje členy (§ X odst. 2),
 • d) předkládá krajskému fóru návrh rozpočtu (§ X) a hospodaří podle něj s jeho prostředky (§ X),
 • f) moderuje internetové fórum místního sdružení,
 • g) upravuje stránku místního sdružení na stranickém webu, byla-li zřízena,
 • h) bere na vědomí zánik členství.

(2) Nestanoví-li volební řád jinak, místní předsednictvo v období voleb na místní úrovni

 • a) shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb,5)
 • b) zabezpečuje primární volby a předkládá kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách republikovému výboru (§X VR),
 • c) zabezpečuje odbornou a politickou přípravu kandidátů,
 • d) organizuje volby po administrativní stránce,
 • e) vyjednává volební spolupráci.

Používané informační systémy

Společná ustanovení

§ Služba v informační společnosti

Provozovatel není za podmínek stanovených zákonem povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.6)

§ Telekomunikační tajemství

Provozovateli informačního systému a všem ostatním osobám se zakazuje porušit tajnost hlasování, soukromých zprav a jednání, na něž nemají oprávněný přístup.7)

§ Pravidla informačního systému

(1) Pravidla informačního systému vydává jeho správce v souladu s programovými cíli strany a účelem informačního systému.

(2) Za závažné porušení pravidel informačního systému lze omezit až na 7 dní přístupová oprávnění uživatele. Omezením však nelze omezit účast na jednání stranického orgánu, pokud tak nestanoví jeho jednací řád.

§ Role uživatelů

Na informačních systémech strany se rozlišují následující role uživatelů:

 • a) uživatel je osoba, které informační systém slouží a která do něj v mezích svých oprávnění vkládá informace nebo je z něho získává,
 • b) moderátor udržuje výměnu informací v bezproblémovém chodu, pomáhá uživatelům a řeší spory mezi nimi; pro tento účel může moderátor v mezích pravidel informačního systému upravovat informace vložené jinými uživateli a rozesílat hromadné zprávy,
 • c) správce určuje v mezích programového vybavení a předpisů nastavení a doplňky informačního systému, upravuje přístupová oprávnění jednotlivých uživatelů a jejich skupin, včetně nastavení moderátorů; pro tento účel může vydat správce informačního systému jeho pravidla (§ X),
 • d) provozovatel zajišťuje nepřetržitou funkčnost počítačového a programového vybavení ke stanovenému účelu a pro tento účel je vybaven nejvyššími oprávněními systémového uživatelského účtu; výpadky informačních systémů oznamuje pokud možno předem s dostatečným předstihem.
§ Důvěrnost informací

Na informačních systémech se rozlišují následující okruhy informací:

 • a) veřejné informace jsou bez dalšího přístupné veřejnosti, případně všem členům a registrovaným příznivcům (příspěvky ve veřejné diskusi, uživatelský profil, seznam členů, volební prezentace kandidáta apod.),
 • b) důvěrné informace jsou informace, u kterých je přístup omezen a nikdo by je neměl systematicky zveřejňovat či zpracovávat mimo použitý informační systém (seznam dobrovolníků, seznam průvodců nováčka, podrobné kontaktní údaje členů, uzavřená jednání orgánů apod.)
 • c) tajné informace jsou informace, o kterých je třeba mlčet (přístupové údaje k informačním systémům, skutečnosti zjištěné při výkonu funkce nebo při účasti na řízení, osobní údaje členů okrskových volebních komisí a jiné důvěrné údaje svěřené straně apod.).
§ Ochrana osobních údajů

(1) Správce při užití informačního systému upozorní uživatele na způsob zpracování osobních údajů. Vložením osobních údajů do informačních systémů strany uděluje uživatel svůj souhlas s jejich zpracováním při politické činnosti strany způsobem, který vyplývá z použitého informačního systému.

(2) Nejde-li o zveřejněné osobní údaje, může uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a tyto údaje budou odstraněny.

(3) Uživatel má přístup ke všem informacím, které o něm strana uchovává. Pokud je k dispozici odpovídající programové vybavení, každý přístup moderátora k osobním údajům uživatele se zaznamenává.

Seznamy

(1) Seznamy se vedou na informačních systémech strany.

(2) Pokud má zápis v seznamu právní účinky, je ten, kdo ho vede, povinen se před zápisem přesvědčit, že byly splněny stanovené podmínky, jinak zápis odmítne. Zjistí-li ten, kdo seznam vede, neúplnost nebo nesprávnost vedených údajů, požádá o doplnění člověka nebo stranický orgán, jehož se zápis týká, případně je jinak vyzve k nápravě. Pokud nedoplní požadované údaje ani na opakovanou výzvu, záznam ze seznamu vymaže; výzva musí obsahovat poučení o tomto následku.

Výčet informačních systémů

§ Web

Web slouží k prezentaci politiky strany na veřejnosti, vyhlašování předpisů a programových dokumentů a spolupráci při tvorbě delších textů. Na web může přispívat každý člen a registrovaný příznivec, není-li jmenný prostor vyhrazen některé organizační složce nebo není stránka z důležitých důvodů zamčena proti úpravám (šablony, číslo bankovního účtu, formuláře, kontakty apod.).

§ Internetové fórum

Internetové fórum slouží k práci na projektech, diskusi, jednání stranických orgánů a hlasování uvnitř strany a zároveň ke komunikaci s příznivci strany.

§ E-mail

(1) E-mailové a jabberové adresy členů jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@pirati.cz. Osobní adresa slouží ke komunikaci ve stranických záležitostech a lze ji využít i v osobních záležitostech. Všechny zprávy zaslané na stranickou e-mailovou adresu se přeposílají na e-mailovou adresu uživatele v internetovém fóru.

(2) Kromě adres na jméno používá Česká pirátská strana zejména adresy

 • a) info@pirati.cz pro obecnou komunikaci,
 • b) adresy s příponou pirati.cz pro jednotlivé skupiny na internetovém fóru, pro něž to stanoví administrativní odbor.

(3) K rozesílání tiskových zpráv, newsletteru a dalších oznámení vhodných k hromadnému rozeslání může technický odbor stanovit podrobnosti. Hromadné e-maily na osoby mimo stranu se zasílají tak, aby příjemce neviděl seznam osob, jimž byl e-mail zaslán. Na hromadné rozesílání e-mailů dohlíží správce e-mailu.

Vnitřní kontrola

§10 Vnitřní kontrola

(1) Nadřízený zjišťuje, zda činnost podřízeného odpovídá předpisům, zejména hlediskům hospodárnosti a účelnosti, zjišťuje příčiny případného nesouladu a přijímá opatření k jeho odstranění.

(2) Nadřízený orgán v rámci vnitřní kontroly zejména

 • a) vydává podřízeným závazné pokyny k výkonu funkce, ukládá jim úkoly a jejich plnění kontroluje,
 • b) zjednává nápravu (§12), pokud zjistí protiprávní jednání podřízeného,
 • c) řeší kompetenční spor mezi podřízenými orgány, nerozhodne-li spor rozhodčí komise.
§11 Nadřízený orgán

Nadřízený orgán je stanoven následovně:

 • a) nadřízeným orgánem vedoucího odboru je republikové předsednictvo,8)
 • b) nadřízeným orgánem člena republikového předsednictva je republikové předsednictvo,
 • b) nadřízeným orgánem člena odboru je vedoucí tohoto odboru,
 • c) nadřízeným orgánem člena komise je komise,
 • d) nadřízeným orgánem orgánu sdružení je odbor strany, který nad danou činností vykonává dohled,
 • e) nadřízeným orgánem krajského přezkumného orgánu je příslušný přezkumný orgán strany.
§12 Náprava

(1) V případě protiprávního aktu, nečinnosti nebo jiného pochybení stranického orgánu je třeba zjednat nápravu. O nápravě rozhoduje orgán, který protiprávně jednal nebo jeho nadřízený orgán (§11).

(2) Člen může za účelem nápravy podat stranickému orgánu podnět k nápravě. Pokud není do 7 dnů zjednána náprava, je třeba v téže lhůtě podateli stručně sdělit, proč nejsou dány podmínky zjednání nápravy. V takovém případě věc vyřizuje vždy nadřízený orgán, je-li to možné.

(3) Náprava se provede

 • a) změnou či zrušením protiprávního aktu, vyslovením jeho nicotnosti, vydáním právního aktu nebo jinou vhodnou činností,
 • b) příkazem podřízenému orgánu, aby odstranil protiprávnost jiným způsobem.

Závěrečná ustanovení

§ Zmocnění k moci nařizovací

Vedoucí odboru může v mezích své působnosti, pro splnění svých úkolů a v mezích předpisů vydat vyhlášku. Republikový výbor může vyhlášku zrušit.

Krizová opatření

Stranický orgán je povinen ve své působnosti učinit veškerá nezbytná opatření směřující k obnovení pokojného stavu, pokud zjevně dochází k závažnému porušení předpisů; ve věci je třeba podat stížnost kontrolní komisi bez zbytečného odkladu. Krizové opatření pozbývá účinnosti nejpozději skončením řízení.

Osvědčení

Osvědčení dokládá oprávnění osoby jednat jménem strany, případně její oprávnění takovým jednáním pověřit svého zástupce nebo jinou osobu (§Vedoucí(2)). Osvědčení obsahuje

 • a) jméno, datum narození, trvalé bydliště, popřípadě funkci oprávněné osoby,
 • b) rozsah osvědčovaných oprávnění,
 • c) poučení o pravidlech jednání a omezeních oprávnění,
 • d) jméno, funkci a podpis člena statutárního orgánu.
1) Pirátská identita
2) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
7) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
8) Čl. 14 odst. 1 věta druhá stanov.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.