• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jednací řád republikového výboru

§1 Subsidiarita jednacího řádu celostátní fóra

Pro jednání republikového výboru, k němuž přísluší (čl. 9 St), se použije Jednací řád celostátního fóra vyjma předepsaných odchylek. Ustanovení jednacího řádu celostátního fóra týkající se členů se za podmínek předchozí věty použijí na členy republikového výboru a obdobně v dalších případech podle analogie.

§2 Právo posudku

Výkonný orgán smí požádat, aby mohl nejpozději do týdne od počátku rozpravy předložit vlastní posudek k cizímu návrhu, o němž se domnívá, že se týká jeho působnosti. Žádost smí republikový výbor zamítnout v procedurálním hlasování, jinak je jí vázán.

Výčet odchylek

Předsedajícím
je vždy předseda nebo místopředseda strany a při jednání na internetu se jím rozumí rovněž vedoucí administrativního odboru nebo jeho člen, který byl k tomu pověřen. Předsedající má vždy přístup na jednání.
§3 Řádné oznámení

Lhůta mezi oznámením a vykonáním řádně oznamovaného nesmí být u věcného hlasování republikového výboru kratší než 48 hodin.

K §4(2) JdŘ:

§4 Svolání jednání

Jinak jednání předsedající svolá, i když republikový výbor neschválil rozpočet nebo výsledky hospodaření do měsíce od doby, kdy je měl finanční odbor předložit.

Účastník
označuje fyzickou osobu, která je na jednání oprávněně přítomna a má právo vystoupit v rozpravě a předkládat procedurální návrhy.

K §13 JdŘ:

§5 Účastníci

(1) Účastnit se smí

  • a) člen republikového výboru,
  • b) pověřenec komise nebo odboru,
  • c) člen strany zvolený do státní funkce za stranu na celostátní úrovni,
  • d) člen strany zvolený do funkce v mezinárodní organizaci pirátských stran,
  • e) osoba, s jejíž účastí republikový výbor souhlasil v mezích tohoto souhlasu.

(2) Ustanovení o působnosti orgánů se nevztahují na právo účasti. Počet účastníků a hlasujících nelze omezit.

(3) Členové republikového výboru hlasují přímo a osobně.

Místo §5(2) a §16 JdŘ:

§6 Tajnost

(1) V republikovém výboru se jako v zastupitelském orgánu hlasuje veřejně, pokud hlasující nepožádá o tajné jednání podle následujícího odstavce. Veřejnost podle tohoto paragrafu znamená vysílače, nestanoví-li republikový výbor jinak.

(2) Jednání republikového výboru jsou veřejná, pokud se republikový výbor neusnese na základě odůvodněného návrhu před schválením pořadu na tajném jednání. Tím není dotčena povinnost zveřejnit usnesení; povinnost mlčenlivosti zanikne nejpozději týden před koncem volebního období republikového výboru.

Místo §34(3):

§7 Svolání zasedání

Předseda strany musí svolat zasedání republikového výboru do 14 dnů

  • a) požádá-li jej o to víc než pětina jeho členů,
  • b) pokud nebylo řádně oznámeno zasedání republikového výboru do dvou měsíců a republikový výbor už 3 měsíce nezasedal.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.