• @cen_regp has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Participativní rozpočtování

V participativním rozpočtu může každý člen získat prostředky na svůj veřejně prospěšný členský projekt. Výše získaných prostředků se odvíjí od podpory ostatních členů v pravidelných hlasováních. Kola participativního rozpočtování ve kterých se rozdělují prostředky vyhlašuje republikový výbor na návrh republikového předsednictva.

Sepsání podmínek pro projekt

Přihlášení projektu

Přihlášku vyplňte na internetových stránkách. Příslušný formulář naleznete na stránce s participativním rozpočtováním. Po vyplnění můžete do přihlášky také doplnit další údaje, které poskytnou hlasujícím více informací. Pro vyplňování přihlášky, je dobré se přihlásit.

Projekt musí být v souladu s právem a politikou strany, zejména musí být podán včas, nesmí jít proti zveřejněné koncepci příslušné organizační složky a navrhované výdaje musí být v celém rozsahu financovatelné z peněz strany (viz podrobnosti o zakázaném hospodaření). Musí jít o projekt, tj. dlouhodobou činnost, nikoliv např. nákup věcí, a většina času stráveného na projektu musí být strávena dobrovolnicky.

Hlasování o projektech

Výběr projektů

Po přihlášení projektu musí příslušná organizační složka potvrdit jeho přijatelnost.

  1. Pověřená osoba shromáždí všechny přihlášené projekty, které splnily podmínky.
  2. O těchto projektech se hlasuje, přičemž každý člen může svou částku rozdělit mezi určitý počet projektů podle vyhlášených pravidel. Hlasovací právo má každý člen, hlasování probíhá ve stejné době jako rozhodující hlasování, ovšem anonymní výsledky jsou zveřejňovány již průběžně, aby mohli členové své hlasy optimálně rozvrhnout a projekty nedostávaly více peněz než maximální výše prostředků.
  3. Následně se zahájí řešení těch projektů, které vybraly aspoň minimální výši prostředků. K prostředkům vybraným nad maximální výši se nepřihlíží.

Po vyhlášení výsledků hlasování vysloví řešitel, že souhlasí se zahájením řešení projektu.

Sepsání podmínek pro projekt

Řešení projektu

Projekt musí být řešen v souladu s podmínkami, přihláškou a případně uzavřenou smlouvou. Organizační pomoc mu přitom poskytuje příslušná organizační složka strany. O řešení projektu informuje hlavní řešitel v příslušném úkolu přihlášky v redmine. Majetek získaný v souvislosti s řešením projektu patří straně a řešitelé projektu jsou povinni učinit vše, aby byl na stranu tento majetek plně převeden.

Zveřejňování a označování výsledků projektu

Téměř každý projekt má nějaký výsledky(např. propagační materiály, záznam konání, pořízené vybavení), které vznikají v průběhu řešení. Dále ke každému projektu je na konci třeba sepsat stručnou zprávu o průběhu projektu se zhodnocením, jak byl dosažen v přihlášce deklarovaný veřejně prospěšný účel, která je součástí výsledků.1)
Všechny tyto výsledky je třeba označit větou „Tento veřejně prospěšný projekt byl financován ze státního příspěvku České pirátské strany prostřednictvím jejího participativního rozpočtování.“ či její obdobou a odkazem na web projektu.

Česká pirátská strana si vyhrazuje možnost vyřadit projekt z participativního rozpočtování i po tom, co bylo jeho řešení zahájeno, pokud se zjistí, že nesplňuje vyhlášené podmínky, a nelze zjednat nápravu.

Proplácení nákladů

Proplácení nákladů

Po uzavření smlouvy vám bude založena rozpočtová položka, ze které budete moci čerpat peníze. Pro každé čerpání se vyplňuje žádost o proplacení, kterou potvrdí vedoucí příslušného orgánu. Proplácení tedy probíhá stejným způsobem, jako kdyby organizační složky čerpaly peníze samy.

Odměna řešitele se proplácí, pokud bylo dílo řádně provedeno a řešitel v daném v daném úseku splnil všechny své povinnosti. Je věcí řešitele projektu, aby přijatou částku správně zdanil v souladu s platnými předpisy.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
člen, orgán strany
stav:
aktuální
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/navody/participativni_rozpocet.txt · Poslední úprava: 02.04.2020 12:40 autor: petr.vileta