• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Finanční odbor » horo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:horo [02.08.2021 10:36]
lucie.spacilova1
fo:horo [10.09.2022 13:47] (aktuální)
vojtech.pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Prováděcí vyhláška k hospodaření a rozpočtům ====== +#redirect ft:horo
- +
-Finanční tým České pirátské strany stanovuje následující pravidla: +
-=== § 1 Lhůty === +
-  - Propadná lhůta pro doložení transakce dokladem je 6 týdnů od převedení peněz na ohlášku, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku ([[rules:​prah#ucetni_doklady|§13 PraH]]) +
-  - Lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku je 4 týdny od podání žádosti, které bylo vyhověno ([[rules:​prah#​zadost_o_proplaceni|§16 PraH]]), není-li při schválení žádosti stanoveno jinak. +
-  - Lhůta pro oznámení omylu je 1 měsíc. +
-  - Lhůta pro předložení rozpočtu kraje k registraci je do 28. února ([[rules:​ropr#​provadeci_predpisy|§23 RoPr]]). +
- +
-=== § 2 Tvorba krajských rozpočtů === +
-  - Rozpočtové přebytky (deficity) na účetních střediscích krajských sdružení (výsledek hospodaření) se pro potřeby rozpočtu následujícího roku převádějí k 31.12. na fondy příslušného účetního střediska a stávají se příjmem (výdajem) krajského rozpočtu následujícího roku. +
-  - Při tvorbě rozpočtu se postupuje podle [[fo:​rozpocet_kraje|návodu pro tvorbu rozpočtu]]. +
-  - Příjmy mají povinné kapitoly: +
-    * Dary krajskému sdružení +
-    * Převod nevyčerpaných prostředků z roku ... +
-  - Další příjmové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod. +
-  - Výdaje mají tyto povinné kapitoly: +
-    * Rezerva předsednictva ([[rules:​ropr#​rezerva_predsednictva|§11 RoPr]]) +
-    * Propagace, pořádání akcí +
-  - Další výdajové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod. +
- +
-=== § 3 Úhrada cestovních výdajů === +
- +
-  - Pracovní cesta za účelem plnění stranických úkolů musí být schválena hospodářem příslušného týmu, který člena/y, zaměstnance,​ dodavatele, dobrovolníka/​y na cestu vysílá.((Republikové předsednictvo [[/​spisovna/​2016/​06/​schvaleni_cest|předběžně schválilo]] některé cesty pro své členy a vedoucí orgánů.)) Souhlas s pracovní cestou může být udělen i ústně, s tím, že jej hospodář potvrdí spolu se souhlasem k proplacení. +
-  - Proplacení cestovních náhrad probíhá obdobným způsobem jako u ostatních žádostí o proplacení. +
-  - Ze žádosti o proplacení musí být patrný důvod cesty, start a cíl, případně orientačně trasa (zejména pokud byla delší než trasa optimální).  +
-  - Pro použití automobilu se s ohledem na současné ceny pohonných hmot a průměrnou spotřebu běžných aut stanovuje paušál 3 Kč/km. V odůvodněných případech lze místo paušálu proplatit prokázané výdaje za pohonné hmoty, maximálně však do 5 Kč/km (např. při užití dodávky). +
-  - Při neúčelném použití dražšího druhu přepravy (např. 1. třída nebo dražší dopravce ve stejné časové poloze, bylo-li možné cestovat levněji) se proplatí jen částka za standardní druh přepravy dle běžného ceníku dopravce (používá-li dopravce tzv. dynamickou tvorbu cen, použije se podpůrně ceník ČD nebo jiného dopravce, který se používá pro výpočet kompenzací za žákovské jízdné). +
-  - Při nákupu cestovních dokladů je žádoucí se o výši jízdného informovat s dostatečným předstihem a využít dostupných slev v rámci zákaznických programů (např. kreditové jízdenky, včasné jízdenky přes internet apod.). +
-  - Součástí žádosti o náhrady na cestování musí být přiložené pdf jízdenky nebo faktura. +
- +
-=== § 4 Oznamovací povinnost === +
-  - Oznamovací povinnost dle [[rules:​stfo#​obecne_pravo_posudku|§10 StFO (Obecné právo posudku)]] se realizuje podáním [[fo:​spisy:​start#​zadosti_o_proplaceni|žádosti o proplacení]]. V případě kladného posudku provede FT alokaci potřebných zdrojů a jejich zablokování na účtu příslušné rozpočtové kapitoly (účetního střediska). +
-  - V žádost o proplacení se v poli "Opora v rozpočtu"​ uvádí:  +
-    * přesný název kapitoly krajského rozpočtu, nebo  +
-    * číslo a přesný název kapitoly rozpočtu strany +
- +
-=== § 4a Podepisování žádostí === +
-  - Žádost o proplacení se podepíše tak, že hospodář založí v [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​fo/​issues/​new|podatelně FT]] nové vlákno, jehož název bude ve tvaru "FO číslo žádosti/​rok název žádosti"​ a vysloví tam svůj souhlas s proplacením žádosti.  +
-  - Pokud již nějaké vlákno k žádosti v podatelně FT existuje, doplní hospodář svůj souhlas do tohoto vlákna. +
-  - Žádosti nepodepsané hospodářem nebudou proplaceny. +
- +
-=== § 4b Žádost o proplacení - odměny === +
- +
-  - Všichni zodpovědní pracovníci mají přístup "ke čtení"​ do tabulky v příslušném adresáři https://​piroplaceni.pirati.cz/​smlouvy/​ nebo https://​smlouvy.pirati.cz/​. +
-  - Hospodář uděluje souhlas s vyplacením odměny vyplněním složky úkolové odměny v příslušném systému po kontrole vykázaných hodin a záznamu do průběžného úkolu, nebo ti, kteří mají příslušné oprávnění,​ vyplněním do tabulky v souboru odmeny.tsv v adresáři zmíněném výše vždy pro aktuální měsíc. +
-  - Výplatu mezd provede finanční tým jako sdílenou službu jménem příslušného odboru/​týmu. Za podklady pro výplatu mezd považuje finanční tým data uvedená v příslušném adresáři aktuálního měsíce zmíněném výše. Žádost podá finanční tým jako soubornou pro celou danou položku a jako přílohu doplní výčetku dodanou účetní firmou. +
-  - U lidí bez úkolové odměny vyplatí finanční tým odměnu, neobdrží-li od vedoucího příslušného odboru/​týmu jiný pokyn ve lhůtě pro zapsání úkolové odměny podle metodiky (tj. do 5. dne následujícího měsíce). +
-  - Mzdy vyplývající ze zaměstnaneckých poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a smluv o výkonu funkce jsou vypláceny z příslušných rozpočtových položek daných odborů/​týmů. Stejně tak zákonné odvody. +
-  - Daňovou a odvodovou agendu zpracovává účetní firma na základě smlouvy. +
-  - Zastupitelé s mandátní smlouvou dostávají odměnu z příslušné položky. Zastupitel není povinen vystavit fakturu. +
-  - Dodavatelé jsou vypláceni z rozpočtové položky příslušného odboru či jiného příslušného týmu. Dodavatel je povinen vystavit na poskytnuté plnění fakturu a zodpovídá za splnění podmínek pro provozování své živnosti. Jako podklady pro fakturaci slouží data uvedená v příslušném adresáři aktuálního měsíce zmíněném výše. Přímý odkaz se uvede do žádosti o proplacení. +
-=== § 5 Doklady === +
-  - Doklad dodavatele (faktura nebo účtenka) musí být k žádosti o proplacení připojen ve stanovené lhůtě ([[#​lhuty|§1 Lhůty]]) +
-  - Přiložený doklad musí být dostatečně čitelný při vytištění na papír formátu A4. Posouzení čitelnosti provádí finanční tým. +
-  - Pokud existuje doklad v papírové podobě, musí být doručen finančnímu týmu poštou nejpozději do 15. ledna následujícího roku. +
-  - Doklad musí splňovat náležitosti,​ uvedené v [[/​fo/​doklady|Návodu pro vystavování a zasílání dokladů]] +
- +
-=== § 6 Cizí měny === +
-  - Částka v cizí měně se píše do poznámky žádosti a částku v korunách upraví Finanční tým dle skutečnosti. +
-  - Při platbách v cizí měně do Evropské unie se proplácí částka uvedená v Euro, podle platného kurzu FIO pro den proplacení. Poplatky bankám se použijí SHA (plátce i příjemce platí poplatek své bance).  +
-  - Při platbě v cizí měně mimo Evropskou unii se proplácí částka uvedená v cizí měně, podle platného kurzu FIO v den proplacení. Poplatky bankám se mohou použít SHA (každý své bance), OUR (vše plátce), nebo BEN (vše příjemce). Typ poplatků je nutné uvést v poznámce žádosti. +
-  - Je-li žádost doložena dokladem v cizí měně a má být proplacena v korunách, proplácí se částka v kurzu [[http://​www.cnb.cz/​cs/​index.html|ČNB střed]], platném v den vystavení dokladu, nebo v den vystavení nejstaršího dokladu, je-li dokladů více. +
-  - Žádá-li hospodář o proplacení částky v jiném kurzu, je povinen doložit doklad o nákupu cizí měny (z banky, směnárny, bankomatu), na kterém je uveden nákupní kurz, jinak bude proplacena částka podle předchozího bodu. +
- +
-Poučení: Tato vyhláška obecně zavazuje. +
- +
-<hidden onHidden="​Zobrazit štítek"​ onVisible="​Skrýt ​ štítek">​ +
- +
----- dataentry predpis ---- +
-původce_page ​     : fo:start #adresa organizační složky, která předpis vydala +
-typ          : pravidla #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : FT-HoRo #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-složka_page : fo:start # organizační složka odpovědná za činnost +
-adresáts ​   : hospodáři organizačních jednotek # vymezení osob, jimž je návod určen +
----- +
- +
-</​hidden>​ +
-===== BOX:related ===== +
-==== Související ==== +
-  * [[rules/​ropr]] +
-  * [[rules/​prah]] +
-  * [[rules/​stfo]] +
-==== Legislativní proces ==== +
-  * Platné znění: 31.03.2017  +
-  * Archív [[fo:spisy:4_2010|starších verzí]]+
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/horo.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 13:47 autor: vojtech.pikal