• @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání v Albrechticích

Usnesení

Usnesení celostátního fóra České Pirátské Strany ze zasedání konaného 24.-25. 10. 2009 v Albrechticích nad Orlicí

Celostátní fórum:

 1. bere na vědomí zprávu skrutátorů, že ze 119 členů bylo na jednání přítomno 82 členů což znamená 68,9 % všech členů a celostátní fórum je usnášeníschopné,

 2. volí volební komisi ve složení: Pavel Černý, Martin Švadlenka, Přemysl Mikula.

 3. ruší rozhodnutí republikového výboru podle čl. 3 odst. 5 písm. c stanov, kterým vyloučil Lukáše Nového,

 4. volí zapisovatele ve složení: Zdeněk Štěpánek a Jana Syrovátková a ověřovatele ve složení Kateřina Vaňková a Vilém Maršík,

 5. volí Ivana Bartoše předsedou České pirátské strany (viz zápis),

 6. volí Kamila Horkého 1. místopředsedou České pirátské strany (viz zápis),

 7. volí Michala Zdražila 2. místopředsedou České pirátské strany (viz zápis),

 8. volí Roberta Adámka 3. místopředsedou České pirátské strany (viz zápis),

 9. volí Jiřího Rezka 4. místopředsedou České pirátské strany (viz zápis),

 10. volí Jiřího Kadeřávka sen., Jana Podhajského, Radovana Trojančíka, Jiřího Vontrobu, Václava Fořtíka, Petra Kapounka, Ondřeje Profanta, Adama Šoukala, Jana Šafáře, Ondřeje Polanského, Ivana Součka a Ivana Mikoláše do republikového výboru (viz zápis),

 11. schvaluje Stanovy České pirátské strany (viz příloha),

 12. zmocňuje republikové předsednictvo České pirátské strany připravit návrh změny stanov podle usnesení celostátního fóra a opravit případné chyby ve stanovách a odeslat je znovu na ministerstvo bez dalšího souhlasu celostátního fóra v případě, že ministerstvo najde chyby a stanovy vrátí,

 13. volí Michala Ruska a Zdeňka Štěpánka do volební komise,

 14. volí Ondřeje Málka a Petra Viletu do kontrolní komise (viz zápis),

 15. volí Jiřího Kadeřávka, Pavla Černého a Zdeňka Pecha do rozhodčí komise (viz zápis).

Podepsáni 5. listopadu 2009 předsedající Kamil Horký, zapisovatelka Jana Syrovátková, ověřovatel Vilém Maršík.

Zápis

Zasedání celostátního fóra svolalo republikové předsednictvo na výzvu členů strany, kterou inicioval Ivan Bartoš.

Fórum bylo oficiálně zahájeno v 11:10 prvního dne jednání. Přítomni byli členové republikového předsednictva: Kamil Horký, Jiří Kadeřávek, Ivan Bartoš a Ondřej Profant. Předsedající ustanovil zapisovatele Zdeňka Štěpánka a ověřovatelku Kateřinu Vaňkovou, skrutátory Ondřeje Polanského, Tomáše Semence, Taťjána Čadová. Předsedající navrhl volební komisi ve složení Pavel Černý, Martin Švadlenka, Přemysl Mihulka, která byla procedurálním hlasováním schválena. Volební komise si za svého předsedu zvolila Pavla Černého.

Skrutátoři spočítali počet přítomných členů strany: 60 členů osobně a 22 členů prostřednictvím plných mocí. Celostátní fórum bylo tudíž podle čl. 6(2) St usnášeníschopné, neboť byla přítomna nebo udělila plnou moc k zastupování většina ze 119 členů strany.

Pořad jednání

Jednání předsedal předseda ČPS Kamil Horký, který navrhl pořad jednání:

 1. Schválení nového jednacího a volebního řádu celostátního fóra (Jednací řád celostátního fóra).

 2. Hlasování o rozhodnutí republikového výboru podle čl. 3 odst. 5 písm. c St.

 3. Schválení změny stanov.

 4. Volba republikového předsednictva, protože dosavadní kolektivně rezignovalo.

 5. Volba volených členů republikového výboru.

Sobota 24. října 2009

Schválení nového jednacího a volebního řádu

Procedurální hlasování: Pořad jednání
Pořad jednání – celkově
PŘÍTOMNÝCH 82
PRO (schváleno) 59
PROTI 17
ZDRŽEL SE 6

Přestávka 11:20 – 11:30 pro seznámení se s jednacím řádem. 11:23 Lukáš Nový stahuje svůj návrh na vyloučení člena ČPS Roberta Adámka. Rozprava k plným mocem na CF.

11:46

Hlasování: Plné moci

Mají se na tomto zasedání celostátního fóra používat plné moci?
PŘÍTOMNÝCH 76
PRO 49 (schváleno)
PROTI 23
ZDRŽEL SE 4

Hlasování: Jednací řád (viz přílohu zápisu)
PŘÍTOMNÝCH 82
PRO (schváleno) 82
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Celostátní fórum se usneslo učinit podle § 40 JdŘ výhradu k § 13 odst. 4 a na tomto zasedání připustit zastoupení plnou mocí. Jednací řád byl schválen a vyhlášen ihned po schválení a stal se tedy podle § 41 JdŘ účinným.

Poznámka k zápisu: Kde nejsou uvedeny přesné počty hlasů u procedurálních hlasování, má se za to, že se jedná o hlasování aklamací nebo optickou většinou podle § 21 odst. 1 lit. a, b, kde se přesné zjišťování počtu hlasů nevyžaduje.

Procedurální hlasování: Změna pořadu jednání odročením bodu 2 na druhý den jednání. PŘÍTOMNÝCH 80
PRO 38
PROTI 38
ZDRŽEL SE 4
Návrh nebyl přijat a postupovalo se podle pořadu jednání.

Hlasování o rozhodnutí republikového výboru

Republikový výbor podle čl. 3 odst. 5 písm. c St rozhodl o vyloučení Lukáše Nového. Ten získal v anketě na celostátním fóru podporu alespoň pětiny členů, a tak bylo rozhodnutí pozastaveno a má podle čl. 3 odst. 5 písm. c St rozhodnout s konečnou platností celostátní fórum. Z dikce St vyplývá, že celostátní fórum rozhodnout musí, tedy není přípustné, aby nepřijalo žádné usnesení. Hlasování tedy proběhlo relativní většinou a to per analogiam čl. 6 odst. 2 věta druhá St.

Procedurální hlasování: Omezení rozpravy

Rozprava bude omezena nejdéle do 12:30.
PRO schváleno optickou většinou

Procedurální hlasování: Podklady

Mají být přečteny podklady republikového výboru k rozhodnutí?
PRO schváleno optickou většinou

Podklady republikového výboru, které připravil Robert Adámek, prezentoval Michal Zdražil. Následovala plenární diskuse.

12:42 - KULTURNÍ VLOŽKA na harmoniku hraje: Ivan Bartoš

Věcné hlasování: Vyloučení

Má být Lukáš Nový vyloučen z ČPS?
PŘÍTOMNÝCH 80
PRO 34
PROTI 39
ZDRŽEL SE 7

Vzhledem k relativní většině nebyl Lukáš Nový vyloučen a rozhodnutí republikového výboru bylo zrušeno.

Změna stanov

Předsedající zahájil jednání o třetím bodu na pořadu. Změnu stanov navrhlo republikové předsednictvo podle § 8 odst. 2 lit. a JdŘ a určilo podle § 8 odst. 1 zpravodajem Jakub Michálka z krajského sdružení Praha.

Následovala rozprava, ve které byly předloženy dva pozměňovací návrhy: Návrh na opravu faktické chyby, kde jeden článek zmiňoval ombudsmana, který však byl vypuštěn z předloženého návrhu, a návrh na novou formulaci čl. 7 odst. 5 lit. e, který organizačně otevřené primární volby pozměnil na možnost oblastního sdružení určit, zda se voleb mohou účastnit i registrovaní příznivci.

Diskuze zda přijmout toto znění, nebo plně vyloučit reg. p. nebo zda to nechat na rozhodnutí KS. Zpravodaj namítal, že organizačně otevřenými se míní otevřenými všem členům organizace i registrovaným příznivcům a navrhoval vyslovení výkladového pravidla.

Nakonec zpravodaj přijal oba pozměňovací návrhy za své a začlenil je do svého návrhu, pročež o nich nemuselo celostátní fórum hlasovat.

Přestávka na oběd 13:30-14:15. Mezičas vyplnili hudbou i zpěvem zhýralí muzikanti Ivan Bartoš + Robert Adámek.

Mezitím zpravodaj předložil znění pozměňovacího návrhu: Oblastní předsednictvo zabezpečuje primární volby ve své oblasti a určuje zda v něm mohou hlasovat i registrovaní příznivci.

Věcné hlasování: Změna stanov

Souhlasí celostátní fórum se zněním nových stanov včetně všech podaných pozměňovacích návrhů?
PRO schváleno 82
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Tím byla dodržena většina vyžadovaná pro schválení zásadního návrhu (čl. 6 odst. 5 St po schválení změny), postup přijetí změny stanov byl konzistentní.

Procedurální hlasování: Podání návrhu na změnu stanov

Smí republikové předsednictvo připravit návrh změny stanov podle usnesení celostátního fóra a opravit případné chyby ve stanovách a odeslat je znovu na ministerstvo bez dalšího souhlasu celostátního fóra v případě, že ministerstvo najde chyby a stanovy vrátí?

PRO schváleno optickou většinou

Volba republikového předsednictva

Procedurální hlasování podle § 25 odst. 1 JdŘ: Volební komise

Má se zachovat dosavadní složení volební komise?

PRO schváleno optickou většinou

Na základě procedurálního návrhu vybralo celostátní fórum předsedajícího Zdeňka Pecha, který zahájil rozpravu podle § 28 odst. 1 JdŘ.

Představení kandidátů na předsedu: Kamil Horký, Ivan Bartoš, Lubomír Kubát, Jiří Rezek.

Dotazy z pléna.

15:46 – 16:03 – Přestávka pro diskuzi s kandidáty

Následovala faktická poznámka Jakuba Michálka, který přečetl § 30 JdŘ o volbě do republikového předsednictva.

16:06 – začala tajná volba předsedy ČPS

16:25 – skončilo první kolo volby předsedy.

Přestávka pro spočítání hlasů.

Předseda volební komise Pavel Černý podle § 25 JdŘ vyhlásil výsledky prvního kola volby.

Rozdáno: 82 lístků
Vybráno: 82 lístků
Neplatných: 0 lístků

 • Kamil Horký 21 (nebyl zvolen)
 • Ivan Bartoš 44 (byl zvolen)
 • Luboš Kubát 5 (nebyl zvolen)
 • Jiří Rezek 12 (nebyl zvolen)

16:38 – Vyhlášení výsledků prvního kola volby předsedy ČPS.

Ivan Bartoš získal většinu hlasů a stal se předsedou ČPS.

Proslov nového předsedy, vyjádření vděku Kamilovi Horkého za založení strany a jeho doporučení na místo prvního místopředsedy strany. Poděkování hlasujícím. Nezvolení kandidáti dostávají jablíčko od J. Kadeřávka – jako cenu útěchy.

Vyhlášena přestávka pro registraci přespávajících na hotelích.

Předsedající uděluje slovo Janu Podhajskému, který se vzdává kandidatury na post místopředsedy.

17:17 – Konec přestávky, předsedající zahájil rozpravu. Představení kandidátů na pozice místopředsedů.

Jana Syrovátková – Vize organizace lidí do komisí a dokopání je k nějaké práci.

 • Jiří Rezek – řekl, že už všechno řekl, a tudíž vlastně nic neřekl.
 • Robert Adámek – jde mu především o zfunkčnění vnitrostranických aparátů a osobní zodpovědnost. Cíl ve volbách je 70%.
 • Michal Zdražil – opět by chtěl dát dohromady funkční aparát. „Dokud nebudeme silní zevnitř, nebudeme silní zevnitř.“
 • Kamil Horký – Bude dávat pozor na Ivana aby všechno nepokazil a to je všechno.
 • Lukáš Nový – Kandiduje, protože si myslí, že je lepší kandidát než Robert Adámek.

Dotazy na kandidáty. Mluví Pavel Černý jak volit zbývající členy předsednictva. Označit jednoho kandidáta křížkem podle § 25 odst. 3 JdŘ.

17:30 Zahájeno první kolo volby 1. místopředsedy ČPS.

17:35 Slovo si bere nový předseda Bartoš a upozorňuje na to, že se volí pouze jeden místopředseda v jednom kole „jeden křížek k jednomu jménu na jednom lístku“

Promítá se film Alinace IV….

17:52 Ukončena volba.

Výsledky volby:
PŘÍTOMNÝCH 80
Lukáš Nový 1
Jana Syrovátková 16
Jiří Rezek 9
Robert Adámek 10
Kamil Horký 44

Prvním místopředsedou ČPS se stává Kamil Horký.

Přestávka pro přípravu kandidátních lístků pro volbu 2. místopředsedy.

18:02 Pokus o zahájení prvního kola volby 2. místopředsedy ČPS, ale jelikož nejsou připravené volební lístky, volba se odsouvá.

Předseda Ivan Bartoš navrhl do procedurálního hlasování 2 nové členy volební komise, Ondřeje Profanta a Ondřeje Polanského, aby se urychlila volba místopředsedů. Nikdo neprotestoval, přijato.

18:10 Začátek večeře, volební komise pokračuje v přípravě volebních lístků.

18:50 Konec večeře, volební komise má lístky připravené. Opět se označuje jeden kandidát. Oficiální zahájení volby 2. místopředsedy ČPS.

18:55 Předseda se tleskáním dlaní a povzbudivými výkřiky snaží urychlit volby 2. místopředsedy.

19:05 Volba skončena, budou se počítat hlasy. Přestávka na spočítání hlasů.

19:11 Vyhlášení výsledků volby Michal Zdražil 45 Jana Syrovátková 26 Robert Adámek 7 Jiří Rezek 4 Lukáš Nový 2

19:12 Druhým místopředsedou se stává Michal Zdražil s 45 hlasy.

19:13 Zahájení volby 3. místopředsedy ČPS.

19:28 Konec volby, budou se počítat hlasy.

Výsledky hlasování: PŘÍTOMNÝCH 82 Lukáš Nový 1 Jiří Rezek 5 Jana Syrovátková 33 Robert Adámek 43

19:32 Třetím místopředsedou se stává Robert Adámek s 43 hlasy.

19:33 Zahájení volby 4. místopředsedy ČPS.

19:48 Konec Volby

Výsledky hlasování: PŘÍTOMNÝCH 79 Lukáš Nový: 3 Jiří Rezek: 46 Jana Syrovátková: 30

19:54 Čtvrtým místopředsedou se stává Jiří Rezek s 46 hlasy.

Celkem tedy celostátní fórum zvolilo republikové předsednictvo podle čl. X St: Předseda: Ivan Bartoš 1.místopředseda: Kamil Horký 2.místopředseda: Michal Zdražil 3.místopředseda: Robert Adámek 4.místopředseda: Jiří Rezek Republikové předsednictvo je podle čl. 10 odst. 2 lit. a statutárním orgánem strany a tedy podle § 11 odst. 11 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, podává nově ustavený orgán návrh na změnu stanov ministerstvu; podle čl. 14 odst. 1 St podepisuje písemné úkony za předsednictvo předseda strany.

Zvolení místopředsedové poděkovali přítomným za projevenou důvěru a popřáli ČPS mnoho zdaru.

Ivan Bartoš přivítal na palubě novou posádku.

5. Volba volených členů republikového výboru

19:59 Jakub Michálek přečetl způsob volby republikového výboru podle § 31 JdŘ. 20:01 Kamil Horký navrhl hlasovat jestli 10 nebo 14 členů RV. 20:02 Ivan Bartoš navrhuje hlasovat o 10 členech RV. 20:03 Mikuláš Ferjenčík navrhuje 14 členů RV.

Procedurální hlasování: Počet volených členů republikového výboru Počet volených členů republikového výboru bude a) 10 - 19 b)14 – schváleno optickou většinou / aklamací

20:06 Jakub Michálek říká jak volit: Zaškrtnout 0 až 14 lidí, křížky před jména.

Celostátní fórum se procedurálně usneslo na omezení rozpravy, aby kandidáti měli po 1 min na představení.

Seznam kandidátů: Mikuláš Ferjenčík, Pardubický kraj Michael Polák, Praha Patrik Doležal, Jihomoravský kraj Jiří Kadeřávek senior, Jihomoravský kraj Jan Podhajský, Praha Jiří Demel, Moravskoslezský kraj Radovan Trojančík, Moravskoslezský kraj Jiří Vontroba, Moravskoslezský kraj Dalibor Vaněk, Moravskoslezský kraj Vilém Maršík, Praha Václav Fořtík, Praha Petr Stehlík, Zlínský kraj Petr Hireš, Olomoucký kraj Petr Kapounek, Olomoucký kraj Lukáš Nový, Praha Ondřej Profant, Praha Michal Breškovec, Moravskoslezský kraj Adam Šoukal, Plzeň Jan Šafář, Pardubický kraj Marek Jirucha, Hradec Králové Ondřej Polanský, Moravskoslezský kraj Pavel Miklík, Moravskoslezský kraj Ivan Souček, Jihočeský kraj Ivan Mikoláš, Praha Karel Fuzík, Moravskoslezský kraj

20:16 Přestávka, volební komise začne připravovat volební lístky.

20:42 Začátek volby. Na seznamu označit 0-14 jmen.

21:02 Zdeněk Pech popohnal voliče, aby si pospíšili.

21:07 Robert Adámek popohnal voliče ještě rázněji a ostřejším hlasem.

21:20 Ukončení hlasování, přestávka na počítání hlasů.

21:58 Ivan Bartoš oznamuje, že z procedurálních důvodů je třeba snížit počet na 13 členů RV nebo sehnat alespoň 4 další hlasy. Takový návrh však není přípustný, protože počet nelze snížit během hlasování, které sestává z několika kol volby.

22:02 Předseda volební komise oznamuje výsledky prvního kola volby.

Odevzdáno: 82 lístku. Přijato: 82 lístků.

Mikuláš Ferjenčík, pardubický kraj, 41, nebyl zvolen Michael Polák, Praha, 35, nebyl zvolen Patrik Doležal, Jihomoravský kraj, 29, nebyl zvolen Jiří Kadeřávek senior, Jihomoravský kraj, 76, byl zvolen Jan Podhajský, Praha, 59, byl zvolen Jiří Demel, Moravskoslezský kraj, 37, nebyl zvolen Radovan Trojančík, Moravskoslezský kraj, 53, byl zvolen Jiří Vontroba, Moravskoslezský kraj, 50, byl zvolen Dalibor Vaněk, Moravskoslezský kraj, 17, nebyl zvolen Vilém Maršík, Praha, 26, nebyl zvolen Václav Fořtík, Praha, 59, byl zvolen Petr Stehlík, Zlínský kraj, 19, nebyl zvolen Petr Hireš, Olomoucký kraj, 30, nebyl zvolen Petr Kapounek, Olomoucký kraj, 45, byl zvolen Lukáš Nový, Praha, 18, nebyl zvolen Ondřej Profant, Praha, 43, byl zvolen Michal Breškovec, Moravskoslezský kraj, 14, nebyl zvolen Adam Šoukal, Plzeň, 59, byl zvolen Jan Šafář, Pardubický kraj, 46, byl zvolen Marek Jirucha, Hradec Králové, 27, nebyl zvolen Ondřej Polanský, Moravskoslezský kraj, 62, byl zvolen Pavel Miklík, Moravskoslezský kraj, 23, nebyl zvolen Ivan Souček, Jihočeský kraj, 43, byl zvolen Ivan Mikoláš, Praha, 47, byl zvolen Karel Fuzík, Moravskoslezský kraj, 27, nebyl zvolen

Konstatování, v prvním kole bylo zvoleno 12 kandidátů. Všichni kandidáti, kteří nebyli zvoleni, postupují do druhého kola volby.

Procedurální hlasování: Odročení dalšího kola volby Kdo je pro odročení hlasování o dvou zbývajících členech RV na neděli? PRO schváleno optickou většinou / aklamací PROTI ZDRŽEL SE

22:21 Ve světle skutečností, že členové, kteří nechtěli hlasovat v sobotu večer se reálně chystali na odchod a tím ohrozit usnášeníschopnost celostátní fórum, se procedurálním způsobem znovu hlasovalo o přesunu na neděli. Ivan Bartoš navrhl přesun na neděli, nikdo nebyl proti; odročení bylo procedurálně schváleno.

22:23 Sobotní část schůze byla oficiálně ukončena.

Podepsáni 2. listopadu 2009

Předsedající Kamil Horký

Zapisovatel Zdeněk Štěpánek

Ověřovatelka Kateřina Vaňková

Neděle 25. října 2009

Volné proslovy členů

Nedělní program zahájil Ivan Bartoš dle programu v 10:15 hodin. Jelikož se zatím nedostavil předseda volební komise, začal tento den původně plánovaným druhým bodem – tedy proslovy jednotlivých členů, kteří chtějí něco říct k fungování ČPS. Zapisovatelkou navrhl Janu Sirovátkovou a ověřovatelem Viléma Maršíka, které celostátní fórum schválilo.

Jako první si vzal slovo Jiří Kadeřávek, který prosil hlavně mladé informatiky, aby nabídli svou pomoc s fórem. Kamil Horký dále upřesnil, na jakých systémech ČPS funguje: fórum a web – virtuální stroje Jirky Kadeřávka pirátská síť – má Martin Brož Dále se diskutovalo o tom, zda nechat servery tam, kde jsou nebo zda např. koupit hosting na páteři a všechny systémy tam přesunout. Je nutné nalézt někoho, kdo by se o tyto systémy staral a neměl by to být Jirka Kadeřávek. Nabídku na server nabídl Martin Polák a Vilém Maršík. Vilém Maršík taktéž nabídl zprovoznění registrace a přihlašování nových členů, pakliže to stále nefunguje. Zde Kamil Horký podotkl, že hlavním problémem nyní není elektronický systém registrací. Má nyní na stole cca 5 přihlášek a lidé nereagují na telefony. Jiří Kadeřávek všechny upozornil, že jako hlavní problém není umístění serverů, ale osoby, které se o ně budou starat. Má představu, že bude tým 3 mladých lidí, kteří se budou o systémy starat ne hlavně na úrovni železa, ale programátorsky a systémově jako webmasteři.

Další si vzal slovo Ivan Mikoláš s tím, že nyní je mnoho systémů, které jsou či se připravují – Pirátská síť, Pirátské noviny, Pirátský obchod. Jako klíčové vidí, že Jirka Kadeřávek vše garantuje v určitém stavu. „Není podstatné teď do voleb vyjet nový server. Naše fórum běží. Co funguje, nechat. Co nefunguje, to je potřeba změnit. Chceme udělat médium, které by distribuovalo např. reklamní předměty. Máme e-shop, není to třeba integrovat teď. Až uspějeme ve volbách, budeme mít spoustu peněz, můžeme přemýšlet, co s nimi budeme dělat.“

Petr Vileta navrhl užívat pro komunikaci Jabber server. Ivan Bartoš podotkl, že na Pirátské síti již nyní funguje chat, hlasová komunikace i video.

Dále Ivan Bartoš představil 2 nové projekty: Projekt Pirátské karty. Kdo ji má, přečte si v seznamu, kam lze jít a dožadovat se slevy. Alternativa, prozatím v Praze, výhledově pro celou ČR. Jedná se o server, kde se budou vyhlašovat kulturní a společenské akce, které se nedostanou do médií. Taktéž zmínil připravovaný e-shop. Dále lobboval za větší využití Pirátské sítě, která je funkční, umí ledacos, ale v chatu bývá sám. Na což reagovala Jana Syrovátková s žádostí o slibovanou informace, co vlastně se na Pirátské síti dá najít a kde.

Jiří Kadeřávek opakuje výzvu, že by on sám hlavně potřeboval alespoň jednoho člověka, který by se na vše podíval. Jedná se o open source. Lukáš Nový se nabídl, že se klidně postará o administraci serveru. Kamil upozornil, že systémy by neměly být formou komise, ale spíše formou odboru. Sám říká, že může být kandidátem.

Ivan Bartoš poznamenal, že je zřejmé, že se trefil, že dalším programem je řešení komisí a pracovních týmů. Taktéž poznamenal nutnost volby nové volební komise, jelikož předseda stále nedorazil. V krátkém dokončení diskuse ještě Jan Podhajský chtěl více koncentrovat síly na technickou věc, která by ČPS zviditelňovala. Jiří Kadeřávek podotkl, že skutečně chybí lidé a on sám má malé dítě, které má prioritu. Ivan vyzval lidi, aby se přihlásili ke správě obsahu webu. Každý pirát je vysílač – vyzval k rozdělení funkcí a zodpovědností. Michal Polák prosazuje decentralizaci.

Tím Ivan Bartoš ukončil volnou debatu.

Právní vsuvka a dokončení voleb do RV

Ivan Bartoš navrhl Jakuba Michálka na předsedajícího, protože má právnické vzdělání. Nikdo nebyl proti.

Dále navrhl pořad nedělního jednání: Pokračování volby do RV Zřízení komisí a odborů Volba do komisí a odborů Nikdo nebyl proti. Schváleno.

Dále se spočítal počet přítomných včetně plných mocí pomocí prezenční listiny a zajistila se usnášeníschopnost Celostátního fóra. Z republikového předsednictva byli přítomni Ivan Bartoš, Kamil Horký, Michal Zdražil, Robert Adámek, Jiří Rezek. Ověřil se počet skrutátorů, kterými byli Tomáš Semenec, Ondřej Polanský a Taťjána Čadová. Dorazili další členové volební komise a tak nebylo nutné volit další členy volební komise. I tento den tak fungovala volební komise ve složení: Pavel Černý Martin Švadlenka Přemysl Mihulka Pokračování volby do RV Ivan Bartoš přednesl návrh odročit volby do RV. Většina pro, 1 proti, zdržel se 0. Schváleno optickou většinou.

Zřízení komisí a odborů

Ivan Bartoš přečetl návrh republikového předsednictva na předpis o zřízení komisí a odborů (ZřKO).

V otevřené diskusi zaznělo několik pozměňovacích návrhů. Kamil Horký navrhl, aby komise pro nehmotné statky měla jako součást činnosti i svobodný software a aby finanční odbor měl ve své působnosti i vedení účetnictví strany. Jan Podhajský navrhl, aby se do finančního odboru přidal i fundraising, tzn. získávání příspěvků od členů či příznivců. Zdeněk Štěpánek zmínil svobodný internet ve školství a státní správě s alternativou zahrnutí do jedné z navrhovaných komisí. Dalším z návrhů bylo přidat ke komisi pro revizi práv k nehmotným statkům i Evropské zákony. Jakub Michálek upozornil účastníky CF, že to tam již je a znovu přečetl působnosti této komise. Petr Vileta navrhl zřízení technického odboru nebo přidání technické správy k některému z odborů či komisí. Kamil Horký navrhl přidat toto k administrátorskému odboru. Patrik Doležal navrhl komisi k evropskému právu, na což reagoval Ivan Brož s tím, že toto je součástí zahraničního odboru a Jiří Rezek, že i komise pro nehmotné statky se zabývá evropským právem..

Tomáš Semenec navrhl sloučení komise pro přímou demokracii a transparentní státní správu, protože to je jedno téma, o to to bude jednodušší. Účastníci reagovali potleskem. Kamil Horký navrhl sloučení komise pro revizi práv k duševnímu vlastnictví a svobodný internet. Petr Bajgar vystoupil se žádostí o zřízení dočasné volební komise pro komunikace v období do voleb. Po dotazu Jiřího Kadeřávka zda se má jednat o komisi či odbor, navrhl odbor. Sklidil potlesk, ale i kritiku Martina Brože, který podotkl, že chápe potřebu zřídit něco, co bude fungovat v rámci voleb, ale neměla by to být zakotvená komise či odbor. Jakub Michálek podotkl, že každý odbor může mít pododbory. Šéfy pododborů jmenuje šéf odboru.

Jakub Michálek vyzval všechny, zda chce někdo přednést návrh na odročení, zamítnutí či pozměňovací návrh. Nikdo neměl žádný další návrh. Pozměňovací návrhy Kamil Horký měl pozměňovací návrh sloučit body b a d – tzn. Komisi pro přímou demokracii a státní správu. Ivan Bartoš je proti. Jana Syrovátková podotkla, že celkově je málo lidí pro práci v komisích. Je znovu přečten pozměňovací návrh na sloučení komisí. Schváleno optickou většinou.

Dále se mělo hlasovat o sloučení bodů a a c – tzn. Komisi pro nehmotné statky a Komise pro svobodu internetu. Ivan Bartoš je proti, podotýká, že komise jsou jen 4 a nikoli původně plánovaný vysoký počet. Kamil Horký a Robert Adámek jsou též proti slučování. Plénum upozorňuje, že je třeba kvalifikované členy. Jana Syrovátková podotkla, že 4 lidé ze 7 kandidátů komise pro svobodný internet kandidují též do komise pro nehmotné statky. Petr Třešňák upozornil, že autorský zákon není jen o internetu, ale vztahuje se i k sochám, malování, hudbě. Hlasování: přítomných 73 pro sloučení 39, proti 28, zdrželo se 6, návrh byl přijat Zřízení komisí

Ivan Bartoš navrhuje projednat vznik nových komisí. Petr Stehlík navrhuje vznik komise pro free software a je upozorněn Jakubem Michálkem, že o tom se již hlasovalo (je to v působnosti komise pro nehmotná práva a svobodný internet). Dále je navrženo vypustit tedy free software z působnosti této komise, což by však byl vypušťovací návrh a ty jsou dle jednacího řádu až nakonec.

Adam Šoukal navrhl založit komisi, která by zapojila veškeré pirátské myšlenky na témata, která trápí běžné občany. Ivan Bartoš podotkl, že je třeba rozpracovat hlavně základní pirátské artikuly. Jakub Michálek vysvětlil, co se dle jednacího řádu děje (princip věcné a jiné poznámky a projednávání jednoho návrhu). Hlasování: přítomných 76, návrh nebyl přijat Pro: 28 Proti: 31 Zdržel: 17 Zřízení odborů

Petr Bajgar žádal o zřízení odboru pro volební kampaň s omezenou platností do voleb, měl by koordinovat činnost a mít mandát za celou republiku. Jiří Kadeřávek požadoval vznik technického odboru, který bude poskytovat IT servis ostatním. Jana Syrovátková navrhla, že technický odbor by měl být administrátorský odbor. Jakub Michálek opět vysvětlil, že se návrhy projednávají postupně. Jan Podhajský upozornil na možnost pododborů jednotlivých komisí. Michal Zdražil upozornil, že ale u voleb nejde o mediální kampaň, ale třeba o sladění lidí k nošení letáků. Přítomných 69 Pro návrh 31, proti návrhu 17, zdrželo se 21. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem bylo zřízení technického odboru. Přijat optickou většinou.

Kamil Horký navrhl zahrnout do působnosti finančního odboru ještě účetnictví. Schváleno optickou většinou

Jakub Michálek upozornil, že odborům a komisím upravuje RV statut a může měnit jejich meze.

Jiří Kadeřávek navrhl upravit některý z odborů tak, aby zahrnoval komisi pro el. volby. Jakub Michálek na to upozornil, že volební komise je stálá.

Zazněl návrh rozšířit působnost finančního odboru na fundraising. Kamil Horký zmínil, že nepovažuje za dobrý nápad, aby účetní řešili sponzory. Jan Podhajský podotkl, že navrhoval přidat fundraising pod finanční odbor kvůli tomu, že to je činnost, která bude vyžadovat podklady, jak vést kampaň. Její realizace je poté účetního charakteru. Ivan Bartoš poznamenal, že vzhledem k množství prostředků, které jsme zatím dostali, není třeba oblast fundraisingu od členů řešit a podstatné je, aby každý sháněl peníze, kde se dá. Vilém Maršík poznamenal, že pro mediální kampaň peníze potřebujeme. Jiří Kadeřávek vyjádřil zkušenost, že je potřeba odpovědnou osobu a navrhoval Lukáše Nového, díky jehož aplikaci na facebooku jsme vybrali docela dost peněz. Lukáš Nový navrhuje přiřadit fundraising pod mediální odbor a Kamil Horký navrhuje spíše nový odbor. Jakub Michálek zrekapituloval hlasování:

 1. zřídit samostatný odbor pro fundraising
 2. fundraising by spadal do finančního odboru
 • Hlasování:
 • Pro samostatný odbor: 16
 • Fin. odbor: 37
 • Zdrželo se: 28
 • Nebyl přijat žádný pozměňovací návrh.

Přerušení jednání do skončení oběda.

Ivan Bartoš informuje fórum, že přijel novinář na tiskovou konferenci.

Znovu byl přečten celý návrh na zřízení komisí, ve znění pozměňovacích návrhů (viz příloha ZřKO).

Hlasování

 • Pro: 76, proti: 1, zdržel se: 1.
 • Návrh byl přijat a vyhlášen.
 • Změna stanov – přesun sídla strany
 • Hlasování o přidání bodu přesun sídla strany změnou stanov na pořad jednání; nikdo nebyl proti.
 • Kamil Horký navrhl změnu sídla kanceláře strany na kancelář v Praze.
 • Změna stanov (novela) – v čl. 1 odst. 3 St se slova „Hořenice 17, 551 01 Jaroměř“ nahrazují slovy „Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6“.
 • Diskuse – nikdo nic.

Hlasování – pro: 73, proti 1, zdrželi se 4.

Informace některých předsedů

Martin Zdražil a Robert Adámek informovali CF o abdikaci na post předsedů krajů a oba shodně svěřili funkci prvnímu místopředsedovi až do volby nového předsedy. Mikuláš Ferjenčík informoval o abdikace z postu předsedy Pardubického kraje a … informoval, že bude abdikovat z postu předsedy Libereckého kraje.

Jakub Michálek upozornil, že neslučitelnost funkcí se nemusí řešit předem. Pouze při jejím vzniku je nutné ji následně řešit. Poslední bod pořadu jednání – volba do komisí a odborů. Procedurální postup: rozhodčí a kontrolní komisi odbory a šéfy odborů další komise

Jakub Michálek vyzývá kandidáty do kontrolní komise k představení a čte definici komise ze stanov. Kandidáti: Michal Studnička, Petr Vileta, Mikuláš Ferjenčík, Ondřej Málek, Lukáš Nový

Ivan Bartoš navrhl podmíněný návrh na odročení – volba se odročí, nebude-li v dalším kole volby zvolen nikdo. Zbytek se dořeší na jednání celostátního fóra elektronicky. Tomáš Semenec rozporuje a chce volit až do dosažitelného maxima 7 lidí.

Hlasování o návrhu Ivana Bartoše. PŘÍTOMNÝCH 77 Pro: 46 Proti: 19 Zdrželi se : 12

Návrh, aby CF mohlo vyhlásit doplňující volbu a mohlo doplnit další členy, jakmile bude volba dokonána. Přijato optickou většinou.

Návrh, aby byli voleni pouze 3 členové dneska. Návrh byl přijat optickou většinou.

Rozhodčí komise – nechť se volí jedním hlasováním jako Kontrolní. Nikdo nebyl proti Nechť se volí stejným způsobem. schváleno optickou většinou Kandidáti do kontrolní komise + představení kandidátů: Jiří Kadeřávek – místo Ondřeje Málka, právník Mikuláš Ferjenčík – kdybychom tu komisi měli, mnoho včerejších problémů by nenastalo, můj dobrý kamarád je právník v Brně Petr Vileta – jsem z Plzně (dále nestihnuto zapsat) Michal Studnička – z Trutnova, vývojář v nadnárodní společnosti, snaha vyjít snad s každým, ke Krtkovi – uvědomte si, co jsme tu řešili na začátku a nedávejte mu hlas Lukáš Nový – rejpu skoro do všeho a tak bych to chtěl dělat oficiálně

Rozhodčí komise + představení kandidátů: Nejprve byli přečteny pravomoci ze stanov a dovoleni noví 2 členové volební komise z důvodu kandidatury členů volební komise. Michal Rusek – kandidát do volební komise Zdeněk Štěpánek – další kandidát do volební komise nikdo není proti

Martin Švadlenka – kandiduji do této komise, když řeknete, že mě nechcete, nebudu Jiří Kadeřávek – v oblasti finančního leasingu již 15 let, předpokládám, že to je komise, která nebude mít žádnou práci Patrik Doležal – právní povědomí – práva studuji v Brně na MU, nejsem úplný analfabet, komise bude pracovat trošku jako smírčí komise. Zdeněk Pech – právní povědomí není příliš vysoké – právnímu pohledu bych se co se týče rozhodčí komise dostával až naposledy, nejraději bych neřešil nic Jiří Demel Pavel Černý – kdyby v rozhodčí komisi jsem byl členem týmu, kde by právníci byli, umím naslouchat lidem, což je v takovém orgánu důležité Karel Fuzik

Kontrolní komise 74 lístků, 38 většina Ondřej Málek: 62 hlasů Lukáš Nový: 30 Michal Studnička 35 Petr Vileta 50 Mikuláš Ferjenčík: 32 Zvoleni: Ondřej Málek, Petr Vileta

Ostatní kandidáti - 2. kolo

Rozhodčí komise 74 lístků Karel Fuzík 5 Jiří Demel 17 Patrik Doležal 26 Pavel Černý 59 Jiří Kadeřávek ml. 65 Martin Švadlenka 8 Zdeněk Pech 36 Zvoleni: Pavel Černý, Jiří Kadeřávek ml. Je třeba dovolit ještě jednoho kandidáta – návrh to odročit. Veškerá hlasování spojená s těmito dvěma komisemi by byly již jen elektronicky. Protest Lukáše Nového. Diskuse. Návrh Jirky Kadeřávka to dovolit z důvodu důležitosti komisí. Tak jako tak bude již jen jedno kolo – pokud se nikdo nezvolí, tak se to odročuje, jak jsme již odhlasovali.

Hlasování do rozhodčí komise – 74 hlasů 2 neplatné lístky Martin Švadlenka 1 Patrik Doležal 8 Zdeněk Pech 64 Neplatné lístky 1 Zvolen Zdeněk Pech

Kontrolní komise – 74 hlasů 18 – Lukáš Nový 22 – Mikuláš Ferjenčík 34 – Michal Studnička Nikdo nebyl zvolen Pozměňovací návrh Ivan Bartoš navrhl pozměňovací návrh k pořadu jednání: Odročení dalšího hlasování ryze na el. fórum.

Jakub Michálek seznámil členy s dalším postupem: Zbývající volby odročeny, provedou se na CF na internetu. Hlasování bude mít stejnou závaznost. Nikdo nebyl proti

Realizace – na CF se vytvoří nové téma, kde vzniknou jednotlivé sekce podle komisí a odborů, tam dostane každý kandidát možnost se představit. Nebude se to komentovat. Do konce týdne by toto všechno mělo být vyřešené. Při těchto hlasováních bude mít právo moderování předsednictvo tak, jak je to v jednacím řádu. Ivan Bartoš pronesl závěrečná slova k notně unaveným účastníkům: Já vám všem moc děkuju. Chápu, že máme tak skvělou myšlenku, že tu 100 lidí 2 dny sedí. Tímto považuji naše jednání za ukončené.

Předseda strany Ivan Bartoš, předsedající

Jana Syrovátková, zapisovatelka

Vilém Maršík, ověřovatel

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.