• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ao:pravidla:datschr [10.06.2021 09:46]
vojtech.pikal
ao:pravidla:datschr [10.09.2022 12:30] (aktuální)
vojtech.pikal přesun
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pravidla datové schránky ====== +#redirect kas:pravidla:datschr
-<WRAP center round important 60%> +
-Bude převedeno pod Kancelář strany +
-</​WRAP>​ +
- +
----- dataentry predpis ---- +
-původce_page : ao:​start ​#adresa organizační složky, která předpis vydala +
-typ          ​: pravidla ​#typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​     : AO-DS #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​     : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-stav         : old +
-aktualizace_hidden:​ # datum aktualizace rrrr-mmr-dd (nepovinné pole) +
-opravit_hidden : (hodnoty ANO, NE), nepovinné pole +
----- +
-  ? Oprávněnými osobami +
-  : pro přístup do datové schránky jsou členové republikového předsednictva. +
-  ? Administrátorem +
-  : datové schránky je vedoucí administrativního odboru.  +
-  - Přístupová oprávnění do datové schránky může administrátor přidělit i dalším členům strany. Přístupová oprávnění se přidělují jen v rozsahu jejich pověření činit úkony jménem České pirátské strany. +
-  - Osoby, kterým chybí přístupová oprávnění do datové schránky, ač mají právo činit právní úkony jménem České pirátské strany, podávají písemnosti prostřednictvím [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​ao/​issues/​new?​issue[subject]=Žádost o přístup do datové schránky|podatelny administrativního odboru]]. +
-  - Podstatné dokumenty z datové schránky se uveřejňují na Piratopedii. +
-  - Pro datové schránky platí, že v okamžiku, kdy se do schránky někdo přihlásí,​ jsou všechny nově došlé zprávy považovány za doručené a pokud je v nich stanovena lhůta na reakci, počíná běžet tímto okamžikem. Proto jsou osoby mající přístup do datové schránky povinny při práci s datovou schránkou dodržovat následující pravidla: +
-    * Nastavte si e-mailové upozorňování na nové došlé zprávy. +
-    * Nepřihlašujte se do datové schránky, pokud to není nezbytně nutné, tj. nenastal jeden z těchto případů: +
-      - potřebujete odeslat zprávu +
-      - očekáváte odpověď na zprávu a do schránky přišla nové zpráva +
-    * Pokud přečtete nepřečtenou doručenou zprávu, zodpovídáte za to, že ji neprodleně (týž kalendářní den) předáte adresátovi nebo toto předání zajistíte. Jestliže tak neučiníte,​ zodpovídáte za případnou škodu způsobenou prodlením. Při opakovaném porušení vám bude přístup do datové schránky omezen.+
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/datschr.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 12:30 autor: vojtech.pikal