• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rychlé rozhodování v týmu

Občas může být potřeba věc v týmu rozhodnout rychle. Jak to udělat v souladu s pravidly popisuje tento návod.

Jednání v referendu, neboli zrychlené jednání

Pokud se má rozhodnout záležitost, kde neexistují alternativy, nebo jsou všechny myslitelné alternativy na stole již od počátku, je vhodné věc projednat v tzv. referendu.

Typickými příklady takové situace je návrh schválení smlouvy1) vyjednané se třetím subjektem nebo návrh na něčí odvolání2).

Referendum se zahajuje na základě odpovídajícího návrhu vedení(předsednictva) týmu, skupiny členů, pověřeného týmu, nebo z jiného důvodu předpokládaného jednacím řádem.

Při zahájení jednání musí předsedající jasně oznámit, že se jedná v referendu, tedy zrychleně!

V referendu platí:

 1. Nelze předkládat alternativní návrhy usnesení
 2. Neprobíhá tedy doba pro navrhování
 3. Probíhá pouze doba na rozmyšlenou
  1. Ta je na úrovni celostátního fóra 5 dní a může být při zahájení zkrácena až na 48 hodin.3)
  2. Na úrovni republikového výboru je doba na rozmyšlenou 48 hodin a může být zkrácena až na 12 hodin.4)
  3. V dalších týmech je délka těchto lhůt věcí jejich jednacích řádů, ZáTýS předpokládá pro celou rozpravu 5 dní.

Ve lhůtě na rozmyšlenou normálně probíhá rozprava a je prostor pro závěrečná slova. Předsedající může určit lhůtu pro závěrečná slova, aby měl čas si řádně připravit hlasování.

Po uplynutí lhůty na rozmyšlenou předsedající vyhlásí hlasování. Možnosti hlasování by měli být „PRO/Schválit návrh“ (případně více, návrhů, pokud bylo od počátku předloženo více návrhů), „PROTI/Ukončit jednání bez usnesení“. Přičemž hlasující musí mít možnost hlasovat pro libovolný počet možností, včetně 0 (prázdný lístek).5)

Projednání a rozhodnutí na zasedání

Pokud je tým akční, může se sejít a rozhodnout na zasedání. Zasedání může být fyzické i online přes telekonferenci. Oznámení o zasedání s místem, časem a programem, případně i navrženými rozhodnutími musí být posláno všem členům týmu.

Pokud zasedání není oznámeno včetně všech náležitostí nebo se nekoná pravidelně, není řádně oznámené.

Na řádně oznámeném zasedání lze rozhodovat věci prostou většinou přítomných, na zasedání, které nebylo řádně oznámeno6), se rozhoduje většinou všech členů týmu.

Hlasování členů strany na zasedání se koná zpravidla tajně7) - elektronicky, nebo pomocí hlasovacích lístků.

Pokud se na zasedání hlasuje elektronicky, je třeba oznámení o hlasování rozeslat všem členům, nejen těm přítomným.

Ze zasedání je třeba pořídit zápis.

Zasedání s odloženým hlasováním

Aby bylo dosaženo větší účasti a legitimity rozhodnutí ze zasedání, lze hlasování na zasedání zahájit a nechat ho běžet delší dobu, třeba 48 hodin, tak aby se mohli účastnit všichni členové.

Hlasování bez rozpravy

Tento návod popisuje postup podle Zásad týmové spolupráce. Pokud ve vašem týmu (sdružení) máte vlastní jednací řád, postup nemusí být aplikovatelný.8)

Pokud to situace skutečně vyžaduje, je možné hlasování vyhlásit bez rozpravy.

Takové hlasování musí kromě schválení předloženého návrhu (nebo návrhů), obsahovat i možnosti „Proti návrhu/Ukončení jednání bez usnesení“ a „Pokračování v jednání“ a trvat 48 hodin.9) Je třeba jej řádně oznámit členům.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

Návod

složka:
Administrativní odbor
adresát:
předsedající, vedoucí týmů, oblastní předsednictva
třízeníAO:
jednání
stav:
dostatečný
1) Politické, předvolební, povolební, …
2) buď odvolán bude, nebo ne
5) Pokud hlasovací systém neumožňuje odevzdat prázdný lístek(typicky fórum), přidejte možnost „zdržuji se“.
6) nebo nebyl řádně oznámen daný bod, včetně návrhu rozhodnutí
8) Jednací řád vašeho týmu, aby byl platný, by měl být vyvěšen zde.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/rychle_rozhodnuti.txt · Poslední úprava: 06.10.2022 15:54 autor: vojtech.pikal