• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jak přicházet s novými nápady a podněty

Co je to předjednání?

Pokud máš pocit, že by se určitá věc na celostátní úrovni měla řešit, nejdříve kontaktuj tým nebo člověka, který to má na starosti nebo kterého se věc týká. Jsme lidi, takže je nejlepší si vždy zavolat nebo napsat a zkusit to spolu vyřešit. V drtivé většině případů takto dokážeme využít dobré nápady našich členů nebo vyjasnit nedorozumění, k nimž běžně dochází, a rozvíjet dobré vztahy. Navíc vyřešením problému napřímo ušetříš čas stovek členů.

Seznam týmů

V případě osobních sporů si lze také vybrat mediátora.

Pravidla mediace

V případě celostátních věcí může jít o následující případy:

 • Nápady na zlepšení. Chtěl bych něco zlepšit, napravit nějaký nedostatek či nesrovnalost - obraťte se na příslušný tým. Pokud si myslíte, že jde o významný problém, můžete navrhnout ke zvážení, aby se v dané věci udělal úmrťák.
 • Návrhy dokumentů. Chtěl bych, aby byl schválen, změněn či zrušen programový či ideový dokument nebo vnitřní předpis - obraťte se na RV, případně příslušný tým, který je původcem dokumentu. U předpisů se obraťte na orgán, který předpis vydal (v případě předpisů vydaných CF můžte oslovit RV, který může váš návrh projednat a poté předložit CF.
 • Nesouhlas s rozhodnutím orgánu strany. Obraťte se na orgán, který rozhodnutí vydal, abyste si vysvětlili jeho důvody. Pokud i poté váš nesouhlas trvá, můžete založit členský podnět s návrhem na mimořádný přezkum rozhodnutí. V některých případech se též lze obrátit na přezkumné orgány s návrhem na zrušení usnesení pro nesoulad s předpisy.
 • Úkoly vedení dané stanovami či jiným předpisem. Obraťte se na tým, který by měl úkol plnit (RP/RV).
 • Doplňovací volby. Před vyvoláním doplňující volby nebo převolení členů se obraťte na příslušný orgán a zjistěte, zda nemá sám v úmyslu o dpolnění či převolení požádat.
 • Výhrady k práci voleného člověka. Nejsem dlouhodobě spokojen s prací některého voleného funkcionáře - obraťte se se svými výhradami přímo na něj, aby měl zpětnou vazbu. Při přetrvávající nespokojenosti a nedostatečné reflexi ze strany dotyčného lze navrhout CF jeho odvolání.

Předjednání je žádoucím krokem před vyvoláním jednání CF, neboť umožňuje řadu problémů vyřešit bez nutnosti zapojení celé členské zakladny.

Žádost o předjednání (oslovení) by měla být zaslána písemně (např. e-mailem) a obsahovat

 • výzvu k řešení problému či záměru a jeho podrobný popis,
 • konkrétní text návrhu rozhodnutí, který by mělo přijmout celostátní fórum, nepodaří-li se věc vyřešit jinak
 • návrh termínu schůzky či telefonického či konferenčního hovoru.

Vedle toho je samozřejmě vhodné se s příslušným člověkem spojit i telefonicky a věc probrat.

Před podáním členského podnětu je žádouci, aby navrhovatel nejdříve prokazatelně oslovil příslušný tým nebo osobu, s písemnou odůvodněnou žádostí o předjednání. Tím je vytvořen prostor, kterou může příslušný tým využít pro učení se z dané zkušenosti a osobní schůzku pro hledání řešení se zapojením navrhovatele, případně se zapojením moderátora.

Co je to členský podnět?

Členský podnět je způsob, jak vyvolat jednání celostátního fóra k určitému návrhu, pokud se nepodaří daný návrh projednat ke vzájemné spokojenosti v předjednání.

Kdy zakládat členský podnět?

Jde zejména o prostředek pro významné a dlouhodobé změny. Může jít například o

 • návrh změny stranického předpisu, zejména návrh na změnu stanov, který lze projednávat pouze na základě členského podnětu,
 • návrh základního programového nebo ideového dokumentu,
 • návrh na mimořádné přezkoumání rozhodnutí libovolného jiného orgánu (podporu je třeba získat do 14 dnů od právní moci rozhodnutí),
 • nominaci do funkce volené fórem
 • odvolání1) z funkce volené fórem
 • převolení2) funkce volené fórem

Z toho vyplývá, v jakých případech je vhodné členský podnět podávat, aby měl vůbec smysl. Naopak mohou být případy, kdy je svolání celostátního fóra nevhodné či zbytečné. Může jít například o

 • věc, kterou lze efektivně řešit s určitým orgánem (např. mediální záležitosti, nastavení fóra, zahraniční vztahy); v takovém případě využijte prosím odpovídající podatelnu,
 • návrh, k němuž není přiložen text usnesení a odůvodnění, např. návrh, jehož obsahem je pouze diskuse na internetovém fóru,
 • výhrady, kde je dostatečnou reakcí proběhlé učení nebo které byly vyřešeny za přítomnosti mediátora,
 • návrh na změnu dokumentu, který není v působnosti celostátního fóra; v takovou chvíli je lepší obrátit se s návrhem na republikový výbor (a i u dokumentů, které v působnosti celostátního fóra jsou, doporučujeme předjednání na půdě republikového výboru, nehrozí-li časová tíseň),
 • návrh ukládající orgánům strany úkol, který již jim byl uložen nebo který pro ně vyplývá z předpisů,
 • návrh, který vůbec nespadá do působnosti celostátního fóra nebo byl již projednán.

Jak založit členský podnět?

Ve fóru Členské podněty lze založit členský podnět, stačí k tomu vytvořit samostatné téma. Pokud členský podnět směřuje k vyvolání nového jednání, je žádoucí se nejprve pokusit o jeho předjednání (viz výše). Je důležité, aby si autor členského podnětu sám hlídal, jakou podporu má jeho podnět, osvědčoval požadované podmínky a předložil věc předsedajícímu (použijte podatelnu nebo soukromou zprávu). Ke každému členskému podnětu založte nové téma, které obsahuje:

 • Žádost. Žádám o svolání jednání celostátního fóra a projednání … (Doplňte podle svého gusta, např. odvolání vedoucího zahraničního odboru XYZ, návrhu předpisu o lobbingu, návrhu mimořádného přezkumu rozhodnutí republikového výboru o předpisu Y, návrhu přiloženého usnesení o stavu České pirátské strany, mimořádného přezkumu rozhodnutí republikového předsednictva o veřejné zakázce atd.)
 • Podrobnosti. Uvedou se relevantní skutečnosti pro členský podnět, např. odkaz na přijaté rozhodnutí a jeho odůvodnění.
 • Anketní otázku. Na kterou lze odpovědět buď „Ano“, „Ne“ nebo „Zdržuji se“. U ankety neomezujte trvání, nastavte viditelnost výsledků a možnost změny hlasu. Otázku v členském podnětu formulujte tak, aby odpovídala znění předpisů, např. Podporuji nominaci XYZ do funkce vedoucího zahraničního odboru: Ano / Ne / zdržuji se.
 • Informace o oslovení druhé strany. U většiny typů členského podnětu je žádoucí, aby před jeho založením proběhlo předjednání s příslušným týmem či osobou.
  • Uvede se doslovné stanovisko osloveného v tagu citace (quote).
  • Místo stanoviska osloveného lze uvést doklad o tom, že byl osloven, s dovětkem, že v přiměřené lhůtě nereagoval.

Je také vhodné nechat si připravený podnět zkontrolovat některým z předsedajících CF, zda je v pořádku po formální stránce a povede k cíli, jehož chcete dosáhnout. Můžete využít kanál Příprava členských podnětů na Zulipu. Poté, co do něj vložíte svůj podnět jako nové téma, upozorněte na něj skupinu Předsedající CF.

Kdy je členský podnět platný?

Aby byl členský podnět platný, musí mít předepsaný počet hlasů a projít testem předběžné většiny. Po splnění těchto dvou podmínek dá navrhovatel (nebo někdo ze skupiny členů) do vlákna osvědčení, že jsou tyto podmínky splněny a kolik je tam hlasů pro jednotlivé možnosti.

 • Test předepsaného počtu hlasů. Pokud pro svůj návrh získá člen podporu aspoň dvojnásobku druhé odmocniny z celkového počtu členů, k návrhu usnesení bude svoláno jednání celostátního fóra. Potřebnou podporu pro svolání či rozeslání si můžete zjistit zde.
 • Test předběžné většiny. Navrhuje-li skupina členů zahájení jednání, musí být členům při získávání podpory dána též možnost projevit nesouhlas. Pokud s návrhem skupiny členů více členů nesouhlasí (PROTI), než souhlasí (PRO), k návrhu na zahájení jednání se nepřihlíží3).

Pokud jsou splněny podmínky pro zahájení jednání, navrhovatel se obrátí na předsedajícího s žádostí o založení jednání. Není-li stanoveno jinak, lhůta pro předložení návrhu skupiny členů činí 3 měsíce od zahájení sběru podpory pro podnět. Tato lhůta počíná běžet znova od okamžiku, kdy byl podnět poprvé řádně oznámen členům (viz dále). Pokud by lhůta měla skončit během doby pro navrhování v neukončeném souvisejícím jednání, končí lhůta až uplynutím doby pro navrhování. Pokud je členský podnět zjevně neaktuální (např. týká se zasedání, které již proběhlo) nebo pokud o to předkladatel podnětu požádá (a nikdo z podporovatelů podnětu nepožádá o jeho převzetí), moderátoři ho zamykají.

Jak získat podporu pro členský podnět?

Je záležitostí každého člena, jakým způsobem získá podporu pro svůj členský podnět. Pokud chcete podpořit dobré členské podněty, můžete si nastavit Sledování fóra členských podnětů (bude vám zasláno e-mailové upozornění na každý nový příspěvek ve fóru). Je však nepřijatelné hromadné psaní soukromých zpráv na velké skupiny, spamování fóra apod.

Základem úspěchu je pochopitelně dobře vysvětlit a odůvodnit svůj záměr, přesvědčivě odpovědět na kritické připomínky, pokusit se o kompromisní znění začleňující i připomínky oponentů apod. Jakmile členský podnět získá podporu a je požádáno o zahájení jednání, moderátor to do tématu poznamená a téma zamkne.

Aby získání podpory nebylo tak složité a aby měl každý člen reálnou šanci prosadit projednání dobrého podnětu, se kterým souhlasí velká část členů, rozesílá se v příslušné sekci členského newsletteru seznam podnětů, které získaly minimální počet hlasů pro rozeslání. V současnosti se tento počet hlasů určí jako polovina z počtu členů potřebných pro podání návrhu na zahájení jednání4). Potřebnou podporu pro svolání či rozeslání si můžete zjistit zde.

Seznam členů je obsažen ve skupině Celostatní fórum (počet všech členů se zobrazuje vpravo dole). Je důležité, aby si autor členského podnětu sám hlídal, jakou podporu má jeho podnět, a administrativní odbor upozornil, kdykoliv podnět dosáhl dostatečného počtu hlasů pro rozeslání nebo svolání jednání (použijte podatelnu nebo soukromou zprávu moderátorovi).

Potřebnou podporu pro rozeslání je třeba získat do 3 měsíců od založení podnětu. Stejně tak následnou podporu pro svolání jednání je třeba získat do 3 měsíců od jeho rozeslání. Pokud podnět nezíská potřebnou podporu včas, je ukončen jako neúspěšný.
Pro přehlednost shrnujeme životní příběh členského podnětu ještě v obrázku:

podnet_zivot.jpg

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
vojtech_pikal
adresát:
člen, předsedající
tag:
celostátní fórum, členský podnět
třízeníAO:
jednání
stav:
aktuální
aktualizace:
31.05.2021
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/podnet.txt · Poslední úprava: 26.08.2022 12:00 autor: vojtech.pikal